Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 41-р даалгавар

В=2 Тл индукцтэй соронзон орон S=50 см2 талбайтай гадаргаар түүний нормалд 600 өнцгөөр нэвтэрч байвал соронзон урсгал ямар байх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

  100 Вб

 • D.

 • E.

  50 Вб

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 42-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн цахилгаан хэлхээний ерөнхий гүйдлийн хүч 4 А бол хэлхээнд ялгарах нийт чадлыг олно уу.

 • A.

  80 Вт            

 • B.

  96 Вт         

 • C.

   24 Вт         

 • D.

  16 Вт         

 • E.

   48Вт

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 43-р даалгавар

Агаараас ус руу нэвтэрч буй долгионы хувьд ямар физик хэмжигдэхүүнүүд өөрчлөгдөх вэ?   

                                                                                                  

 • A.

  Давтамж, далайц          

 • B.

  Давтамж, эрчим             

 • C.

   Долгионы урт, хурд

 • D.

  Долгионы урт, давтамж  

 • E.

   Долгионы хурд, үе

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 44-р даалгавар

 • A.

   45°       

 • B.

   30°          

 • C.

  90°     

 • D.

   120°  

 • E.

  60°

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 45-р даалгавар

D=4 дптр оптик хүчтэй цуглуулагч линз өгөгджээ. Линзний фокусын зайг олно уу.

 • A.

  50 см              

 • B.

  25 см        

 • C.

  0.25 см        

 • D.

   0.5 см       

 • E.

  4 см

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 46-р даалгавар

D=4 дптр оптик хүчтэй цуглуулагч линз өгөгджээ.Бие линзээс а=30 см зайд байрлаж байсан бол дүрсийн өсгөлтийг олно уу.

 • A.

  5                      

 • B.

   2.5  

 • C.

 • D.

  1

 • E.

  4

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 1-р даалгавар

СИ-ийн үндсэн нэгжээр илэрхийлсэн хүчний нэгж аль нь вэ?

 • A.

   Ж/м

 • B.

  кг*м/с2

 • C.

  Вт *(c/м)

 • D.

  Кл*(В/м)

 • E.

  Г*(см/с2)

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 2-р даалгавар

Хүч ба шилжилтийн векторуудын чиглэл ямар үед хүчний хийсэн ажлыгA=- F∙x тэгшитгэлээр илэрхийлэх вэ?     

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 3-р даалгавар

Зурагт тосны температур-дулааны энергиэс хамаарах графикийг үзүүлэв.  4 дүгээр процесс ямар үзэгдэлд хамаарах вэ?

 • A.

  Царцах                     

 • B.

   Хайлах     

 • C.

  Буцлах   

 • D.

  Хөрөх       

 • E.

  Халах

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 4-р даалгавар

Идеал хийн төлөвийн өөрчлөлтийн дөрвөн процессыг графикаар дүрслэн харуулав. 3-4 процесс аль нь  вэ?

 • A.

  Изохор      

 • B.

  Изотерм   

 • C.

  Изобар       

 • D.

  Адиабат   

 • E.

   Политроп биш

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 5-р даалгавар

Аль процесст хийн ажил хамгийн их байх вэ?

 • A.

  3-4     

 • B.

  1-2         

 • C.

   2-3         

 • D.

  4-1          

 • E.

   1-2-3-4

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 6-р даалгавар

Дууны долгионыг инфра авиа, дуу, ультра авиа гэж ангилдаг. Ультра авианы давтамжийн муж аль нь вэ?

 • A.

  20 кГц – 10 кГц                 

 • B.

  20 кГц-ээс их                 

 • C.

   9 кГц-3.3 кГц    

 • D.

  3.3 кГ - 1.2 кГц             

 • E.

   20 Гц-ээс бага

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 7-р даалгавар

Цахилгаан хэлхээний ямар элементийг зурагт үзүүлснээр тэмдэглэх вэ?               

                                                                       

 • A.

  Диод                

 • B.

  Терморезистор                

 • C.

  Транзистор           

 • D.

  Фоторезистор                 

 • E.

  Конденсатор

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 8-р даалгавар

Гүйдэлтэй шулуун дамжуулагчийг зурагт өгөгдсөнөөр соронзон орон дотор байрлуулсан бол дамжуулагч хаашаа хөдлөх вэ?

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 9-р даалгавар

Дэлгэц дээр биеийн бодит, томорсон дүрсийг үүсгэх зориулалттай багажийг нэрлэнэ үү.

 • A.

  Проектор      

 • B.

   Томруулагч шил  

 • C.

   Фотоаппарат    

 • D.

   Микроскоп    

 • E.

  Телескоп

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 10-р даалгавар

Улаан ба хөх өнгийн гэрлийг  ижил хувиар давхцуулбал ямар өнгөтэй харагдах вэ?

 • A.

  Цэнхэр          

 • B.

   Шар           

 • C.

  Ягаан         

 • D.

   Хар      

 • E.

   Цагаан

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 11-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн багажийн хуваарийн үнэ ба багажийн заалтыг олно уу.

 • A.

  0.2 А, 5.5 А  

 • B.

   0.2 В, 5.5 В 

 • C.

   0.20 В, 5.25 В    

 • D.

   0.2 А, 5.7 А     

 • E.

  1.0 В, 52.5 В

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 12-р даалгавар

 өгөгдсөн цөмүүдээс нейтроны тоогоороо ижилхэн цөмүүд аль нь вэ? 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 13-р даалгавар

Биеийн хөдөлгөөний шилжилт-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ. 6 секундэд харгалзах биеийн координатыг олно уу.

 • A.

  -1

 • B.

   0         

 • C.

   1               

 • D.

   2           

 • E.

  4

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 14-р даалгавар

Биеийн хөдөлгөөний шилжилт-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ. 8 секундийн туршид  бие ямар хэмжээний зам туулсан бэ?

 

 • A.

  2 м               

 • B.

  3 м      

 • C.

  4 м             

 • D.

  1 м             

 • E.

   5 м

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 15-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн  F=50 Н хүч B цэгт OBталд перпендикуляр чиглэх бол О  цэгтэй харьцангуй хүчний моментыг олно уу. 

 

 • A.

  700 Нм        

 • B.

  100 Нм       

 • C.

   300 Нм           

 • D.

  400 Нм  

 • E.

  500 Нм

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 16-р даалгавар

Биед үйлчлэх хүч-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.M®Lмужид биед учрах хүчний импульсийг олно уу.           

           

 • A.

  4Ft             

 • B.

  3Ft         

 • C.

   6Ft            

 • D.

  2Ft             

 • E.

   8Ft           

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 17-р даалгавар

Диаграммын аль мужид биеийн хөдөлгөөний тоо хэмжээний өөрчлөлт (импульс) хамгийн бага байх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 18-р даалгавар

6000 Н жинтэй усыг 1 минутанд 3м өндөрт шахаж гаргахын тулд 1000 Вт чадал зарцуулсан бол шахуургын АҮК олно уу. (g=10 м/с2)

 • A.

  0.1       

 • B.

  0.2             

 • C.

  0.3             

 • D.

   0.15                    

 • E.

   0.6

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 19-р даалгавар

Ус буцалгагчид байдаг температур тохируулагчийн гол элемент  аль нь вэ?

 • A.

  Чийдэн          

 • B.

  Биметалл ялтас 

 • C.

  Тохируулагч   

 • D.

  Унтраалга

 • E.

   Залгуур

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 20-р даалгавар

Зэс утсаар тэгш өнцөгт параллелопипед хийжээ. Түүнийг халаахад b ирмэгийн урт хэрхэн өөрчлөгдсөнийг аль графикт зөв илэрхийлсэн бэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 21-р даалгавар

Саванд байгаа 2 л усны дулаан багтаамжийг олно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 22-р даалгавар

Термометрийн хэмжих хязгаар ба хэмжилтийн нарийвчлалыг өсгөхийн тулд термохос гэдэг багажийг хэрэглэдэг. Термохосын талаар  АЛДААТАЙ үндэслэлийг сонгоно уу.

 • A.

  Дулааны инерц бага тул богино хугацаанд хэмждэг

 • B.

   Дулааны мэдрэгч болгон хэрэглэдэг

 • C.

  Бага материал хэрэглэдэг

 • D.

  Өндөр даралтыг тэсвэрлэдэг

 • E.

   Температурыг маш бага завсарт хэмждэг

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 23-р даалгавар

Зурагт харуулсан үрэлтгүй гадаргаар бие хөдөлнө. Бие А цэгт тайван байснаа доош хөдлөв. Бие Bцэгт хүрэх агшинд түүний хурд ямар байх вэ?

 • A.

  3.2м/с 

 • B.

 • C.

 • D.

  4 м/с

 • E.

  10 м/с

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 24-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн хаттай пүршинд холбосон масстай ачаа үрэлтгүй гадарга дээр байрлана. Анх пүрш деформацлагдаагүй байв. Ачаанд u хурд олгосон бол пүрш ямар хэмжээгээр шахагдах вэ?  

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 25-р даалгавар

Ижилхэн материалаар хийсэн гурван цул бие өгөгджээ. Үүнд: 1 см талтай куб, 1 см радиустай бөмбөрцөг, хөндлөн огтлолын  радиус 1 см, өндөр нь 1 см хэмжээтэй цилиндр. Эдгээр биед ижилхэн хэмжээний дулааны энерги өгөв. Аль бие нь бага халсан бэ?               

 • A.

  Куб              

 • B.

  Цилиндр   

 • C.

  Бөмбөрцөг

 • D.

  Куб, бөмбөрцөг

 • E.

  Куб, цилиндр 

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 26-р даалгавар

Хайлах температурт байгаа 100 г масстай мөсний хагасыг нь хайлуулахад хэчнээн хэмжээний дулааны энерги зарцуулагдах вэ?

(Мөсний хайлахын хувийн дулаан 332 кЖ/кг)     

 • A.

  16.6 кЖ             

 • B.

  3.32 кЖ        

 • C.

  33200 кЖ           

 • D.

  16600 кЖ       

 • E.

    6.64 кЖ

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 27-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн P-V диаграммд идеал хий А төлөвөөс В төлөвт шилжих процессыг  дүрсэлжээ.Уг процессын үед хийн гүйцэтгэсэн ажлыг олно уу.

 • A.

  9 кЖ            

 • B.

  6 кЖ        

 • C.

  3 кЖ        

 • D.

  2 кЖ  

 • E.

  4 кЖ

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 28-р даалгавар

Идеал хий А төлөвөөс В төлөвт шилжихэд хийн дотоод энерги 2000 Ж-аар нэмэгдсэн бол хий ямар хэмжээний дулааны энергийг  шингээсэн бэ?       

          

 • A.

  4 кЖ 

 • B.

  8 кЖ       

 • C.

   5 кЖ     

 • D.

   6 кЖ       

 • E.

  11 кЖ

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 29-р даалгавар

Хавтгай долгион нэг орчноос нөгөө орчинд хэрхэн нэвтэрч буйг зурагт үзүүлэв. 1-р орчинд долгионы урт 6 см, долгион тархах хурд 24 см/с.Хоёрдугаар орчинд долгионы тархах хурд ямар болох вэ?(sin37°=0.6, sin53°=0.8)

 

 • A.

  18 см/с               

 • B.

  32 см/с   

 • C.

  12 см/с              

 • D.

  48см/с             

 • E.

   6см/с

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 30-р даалгавар

Хавтгай долгион нэг орчноос нөгөө орчинд хэрхэн нэвтэрч буйг зурагт үзүүлэв. 1-р орчинд долгионы урт 6 см, долгион тархах хурд 24 см/с.Хоёрдугаар орчинд долгионы урт ямар болох вэ?          

 • A.

  6 см           

 • B.

   9 см                  

 • C.

   8 см          

 • D.

  24 см        

 • E.

  3cм

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 31-р даалгавар

Цельсийн t°температуртай агаарт тархах дууны хурд u=331+0.6.t°(м/с) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ. Өвлийн улиралд агаарын температур 253 К байсан бол энэ температурт дууны тархах хурдыг олно уу.       

    

 • A.

  451 м/с       

 • B.

  343 м/с

 • C.

   331 м/с      

 • D.

  319 м/с       

 • E.

  179 м/с

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 32-р даалгавар

Камертоноос үүссэн дууны долгион агаарт u=340 м/схурдтай тархана. Үүссэн долгионы хамгийн ойр орших ижил фазтай цэгүүдийн хоорондох зай 50 см бол камертоны хэлбэлзлийн давтамжийг олно уу.   

 

 • A.

  340 Гц         

 • B.

  1360 Гц    

 • C.

   3.4 Гц       

 • D.

  6.8 Гц     

 • E.

  680 Гц

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 33-р даалгавар

Зурагт конденсаторын холболтын цахилгаан хэлхээн дэх схемийг үзүүлжээ. Цахилгаан хэлхээн дэхC1=12 мкФ, C2=4мкФ, C3=6мкФ бол конденсаторын системийн ерөнхий багтаамжийг олно уу.      

 

 • A.

  3 мкФ  

 • B.

  2 мкФ    

 • C.

  16 мкФ       

 • D.

  20 мкФ     

 • E.

  22 мкФ

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 34-р даалгавар

Зурагт конденсаторын холболтын цахилгаан хэлхээн дэх схемийг үзүүлжээ. Цахилгаан хэлхээн дэхC1=12 мкФ, C2=4мкФ, C3=6мкФ, e=20 В бол C2конденсатор дээр унах хүчдэлийг олно уу.      

               

 • A.

  15 В            

 • B.

   5 В           

 • C.

   10 В       

 • D.

  20 В          

 • E.

   80 В

Нийт: 184