Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 1-р даалгавар

Утгыг олоорой: ( \frac{1}{6} - \frac{1}{7})-42=

 • A.

  \frac{1}{3}

 • B.

  1

 • C.

  2

 • D.

  \frac{1}{7}

 • E.

  \frac{1}{6}

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 2-р даалгавар

A\left ( 3;1 \right )цэгийг y=x шулууны хувьд тэгш хэмтэй хувиргахад гарах дүрийн координатыг ол.

 • A.

  \left ( -1;3 \right )

 • B.

  \left ( 3;-1 \right )

 • C.

  \left ( 1;3 \right )

 • D.

  \left ( 3;1 \right )

 • E.

  \left ( -1;-3 \right )

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 3-р даалгавар

Хоккейн багийн 15 тоглогчийн авсан оноог дор харуулсан бол тоглогчдын онооны моодыг ол.                                                                                                              

1,0,2,4,0,1,1,1,2,5,3,0,4,2,2

 • A.

  0

 • B.

  0 ба 1

 • C.

  2

 • D.

  1 ба 2

 • E.

  1

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 4-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 5-р даалгавар

 • A.

  \frac{1}{b-a}

 • B.

  b+a

 • C.

  a-b

 • D.

  1

 • E.

  b-a

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 6-р даалгавар

Зурагт дүрслэгдсэн олонлогийн будагдсан хэсгийг тодорхойл.        

                 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 7-р даалгавар

 • A.

  9

 • B.

  7

 • C.

  15

 • D.

  31

 • E.

  14

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 8-р даалгавар

 • A.

  9

 • B.

  7

 • C.

  -10

 • D.

  10

 • E.

  0

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 9-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 10-р даалгавар

 • A.

 • B.

  2

 • C.

 • D.

 • E.

  4

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 11-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 12-р даалгавар

Функцийн дүрийг (функцийн авч болох утгуудын олонлог) олоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 13-р даалгавар

 • A.

  0.5

 • B.

  2

 • C.

  6

 • D.

  4

 • E.

  3

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 14-р даалгавар

 • A.

  a

 • B.

 • C.

  -b

 • D.

  b

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 15-р даалгавар

шулуунтай перпендикуляр бөгөөд координатын эхийг дайрсан шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 16-р даалгавар

 • A.

  1 шийдтэй

 • B.

  шийдгүй

 • C.

  2 шийдтэй

 • D.

  3 шийдтэй

 • E.

  хязгааргүй

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 17-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 18-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 19-р даалгавар

 • A.

  -1

 • B.

  3

 • C.

  2

 • D.

  0

 • E.

  -2

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 20-р даалгавар

 • A.

  x=1.5

 • B.

  x=-2

 • C.

  x=-0.5

 • D.

  x=3

 • E.

  x=3.5

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 21-р даалгавар

 • A.

  24

 • B.

  17

 • C.

  14

 • D.

  33

 • E.

  23

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 22-р даалгавар

1, 2, 3, 4, 5 гэсэн дугаартай таван карт хэрэглэн цифрүүд нь өсөх гурван оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ?                                                                                         

 • A.

  10

 • B.

  15

 • C.

  6

 • D.

  9

 • E.

  8

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 23-р даалгавар

 • A.

  3

 • B.

 • C.

  6

 • D.

  9

 • E.

  12

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 24-р даалгавар

Дугуйг өнцгүүд нь арифметик прогресс үүсгэдэг байхаар таван секторт хуваажээ. Хэрэв хамгийн том секторын өнцөг нь хамгийн бага секторын өнцгөөс 5 дахин их бол хамгийн том секторын өнцгийг ол.                                                                        

 • A.

  24^{\circ}

 • B.

  120^{\circ}

 • C.

  72^{\circ}

 • D.

  180^{\circ}

 • E.

  96^{\circ}

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 25-р даалгавар

 • A.

  6:1

 • B.

  5:6

 • C.

  4:5

 • D.

  5:1

 • E.

  1:2

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 26-р даалгавар

 • A.

  төвийн тэгш хэм    

 • B.

  гомотет        

 • C.

  тэнхлэгийн тэгш хэм   

 • D.

  параллел зөөлт             

 • E.

  эргүүлэлт

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 27-р даалгавар

 • A.

  3

 • B.

  -1

 • C.

  2

 • D.

  1

 • E.

  \frac{1}{3}

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 28-р даалгавар

 • A.

  3

 • B.

  6

 • C.

  0

 • D.

  -1

 • E.

  5

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 29-р даалгавар

 • A.

  2

 • B.

  1

 • C.

  8

 • D.

  4

 • E.

  -4

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 30-р даалгавар

 • A.

  2

 • B.

  4

 • C.

  3

 • D.

  5

 • E.

  -2

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 31-р даалгавар

 • A.

  (13;17)

 • B.

  (1;3)

 • C.

  (6;8)

 • D.

  (12;14)

 • E.

  (8;10)

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 32-р даалгавар

20 сурагч нэгэн геометрийн бодлого боджээ. Тэдний зарцуулсан хугацааг бүлэглэсэн давтамжийн хүснэгтээр харуулав. Сурагчдын уг бодлогыг бодсон хугацааны арифметик дунджийг, интервалын дунджийг нь ашиглан тооцоолоорой.

Хугацаа(минут)

1-5

6-8

9-11

Давтамж

6

10

4

                                                                   

 • A.

  6.4

 • B.

  5.1

 • C.

  7

 • D.

  5.7

 • E.

  7.75

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 33-р даалгавар

 • A.

  \frac{8}{45}

 • B.

  \frac{39}{45}

 • C.

  \frac{16}{45}

 • D.

  \frac{2}{9}

 • E.

  \frac{14}{45}

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 34-р даалгавар

 • A.

  0

 • B.

  32\pi

 • C.

  16\pi

 • D.

  8\pi

 • E.

  48\pi

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 35-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 36-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 1-р даалгавар

Утгыг олоорой : 

 • A.

  2

 • B.

  \frac{1}{4}

 • C.

  1

 • D.

  \frac{1}{7}

 • E.

  \frac{1}{8}

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 2-р даалгавар

 • A.

  (3;-1)

 • B.

  (3;1)

 • C.

  (-1;3)

 • D.

  (-3;1)

 • E.

  (-1;-3)

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 3-р даалгавар

Хоккейн багийн 15 тоглогчийн авсан оноог дор харуулсан бол тоглогчдын онооны моодыг ол.     

1, 0, 2, 4, 0, 1, 1, 1, 2, 5, 3, 0, 4, 0, 2                                                                                                            

 • A.

  0

 • B.

  1 ба 2

 • C.

  2

 • D.

  0 ба 1

 • E.

  1

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 4-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Нийт: 1,854