Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 1-р даалгавар

Хүмүүс хэрэгцээгээ хангах, зөрчил маргаан, эмх замбараагүй байдалд хүргэхгүйн тулд үүргээ хуваарилан, зохион байгуулалтад орж, хянаж зохицуулах замаар амьдарч буй хамтын амьдралын хэлбэр бол.................. юм. Цэгийн оронд тохирох утгыг нөхнө үү.

 • A.

  Нийгмийн байр суурь

 • B.

  Нийгмийн бүтэц

 • C.

  Нийгэм 

 • D.

  Нийгмийн үүрэг

 • E.

  Нийгмийн институт

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 2-р даалгавар

Хүүхдүүд хамтран тоглох явцдаа дүрмээ хэлэлцэн тогтож, зохион байгуулалтад орж, бие даасан шийдвэр гаргах, гэр бүлээс гадуурх үйл ажиллагаанд оролцоход суралцдаг. Энэ нь нийгэмшилтийн аль агентад хамаарах вэ?

 • A.

  Сургууль

 • B.

  Үе тэнгийнхэн

 • C.

  Гэр бүл

 • D.

  Хэвлэл мэдээлэл

 • E.

  Ажлын байр

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 3-р даалгавар

Доорх ойлголтуудыг тодорхойлолттой нь зөв харгалзуулна уу.                       

a

Нийгмийн гажуудал

(девиаци)

1

Нийгмийн хэм хэмжээ, хүлээлтэд нийцэх төлөвийг хэлнэ.

b

Аялдах үйлдэл (конформист)

2

Гажуудлыг арилгах үүднээс нийгмийн гишүүдийн зүгээс гажуудагчийг шийтгэх, засан хүмүүжүүлэх зэрэг хэлбэрээр авч буй арга хэмжээнүүдийн цогц юм.

c

Нийгмийн хяналт

 

3

Нийгэм, нийгмийн бүлгийн олонх гишүүдийн хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, хүлээлттэй үл нийцэх төлөвийг хэлнэ.

 • A.

  a1, b2, c3

 • B.

  a1, b3, c2

 • C.

  a3, b2, c1

 • D.

  a3, b1, c2

 • E.

  a2, b3, c1

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 4-р даалгавар

Тоон судалгааны аргын онцлогийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Задгай мэдээллээс ерөнхий сэдэв, нотолгоо гаргахыг зорино

 • B.

  Мэдээлэл нь ажиглагдсан зан үйл, үг яриа байна

 • C.

  Мэдээллийн утгыг ойлгох, дүрслэн харуулахаар зорино

 • D.

  Стандарчлагдсан загварын дагуу үр дүнг бичих албагүй

 • E.

  Математик статистикийн аргуудаар шинжилгээ хийнэ

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 5-р даалгавар

XX зуунд Монгол улсын хүн ам 647.5 мянгаас 2373.5 мянга болж бараг 4 дахин өссөн нь нийгмийн ямар үзэгдэлтэй холбоотой вэ?

 • A.

  Нийгмийн өөрчлөлт

 • B.

  Нийгмийн давхраажилт

 • C.

  Нийгмийн гажуудал

 • D.

  Нийгмийн судалгаа

 • E.

  Нийгмийн бүтэц

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 6-р даалгавар

Нийгмийн гишүүд хувийн болон нийгмийн шинжээрээ зааглагдан хуваагдах нь нийгмийн ямар үзэгдэл вэ?

 • A.

  Нийгмийн нийтлэг

 • B.

  Нийгмийн давхраажилт

 • C.

  Нийгмийн ялгарал

 • D.

  Тэгш бус байдал

 • E.

  Нийгмийн давхраа

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 7-р даалгавар

“Тун бага хувийг эзэлдэг ч нийгмийн баялгийн дийлэнх хэсгийг эзэмшдэг. Нийгмийн байр суурь нь үе залгамжилдаг” энэ шинжүүд нийгмийн ямар ангид хамаарах вэ?

 • A.

  Дээдийн доод

 • B.

  Дээдийн дээд

 • C.

  Дундын дээд

 • D.

  Дундын дунд

 • E.

  Ажилчин анги

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 8-р даалгавар

Нийгмийн давхраажилтыг судлах зөрчилдөөний онолын гол хандлагыг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Бүх нийгэмд байр суурийн нэр хүндээс хамаарсан шатлал оршин байдаг.

 • B.

  Нэр хүнд, ажил мэргэжлийн байр суурийн ялгарал бол нийгмийн давхраажилтын суурь шалтгаан мөн

 • C.

  Хөдөлмөрийн хуваарь нийгмийн зохион байгуулалтын үндэс болохын зэрэгцээ тэгш бус байдалд хүрэх үндсэн шалтгаан мөн

 • D.

  Эрх мэдэл бүхий хэсэг өөрийн ашиг сонирхлоо хэрэгжүүлэх давуу нөхцөлд байх бол бусад нь тэрхүү ашиг сонирхлыг хэрэгжүүлэхээр нөхцөлд байна

 • E.

  Нийгмийн давхраажилт бол уламжлал, тогтсон байдлаас шалтгаалан өөрөө жам ёсоор оршин тогтнодог үзэгдэл мөн

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 9-р даалгавар

Бүтэц-чиг үүргийн онолын үүднээс Янки хотын нийгмийн давхраажилтыг судалсан судлаач Л. Уорнер-ын жишээ загвараас хамгийн тохиромжтойг сонгоно уу.

 • A.

  Дэлгүүрийн эзэн, эмчийг нэр хүндээр өөрөөсөө илүү гэж үзвэл түүнийг дэлгүүрийн эзнээс дээд ангид оруулж судална.

 • B.

  Ер бусын хүчинтэй харилцахыг онцгой чухал гэж үзэх нийгэмд шашны зүтгэлтэн, санваартан, бөө, шидтэний байр суурь илүү өндрөөр үнэлэгдэнэ.

 • C.

  Байгууллагад хувь хүмүүс материаллаг урамшуулал авах, эрх чөлөөтэй байх, нэр хүндтэй байх, чөлөөт цаг ихтэй байх зэрэг олон янзын ашиг сонирхолтой байна.

 • D.

  Их хэмжээний баялгийг шинээр олж авсан баяныг бус, харин ядуурч хоосорсон язгууртныг хүмүүс илүүтэй хүндэтгэдэг.

 • E.

  Ажил мэргэжлийн нэр хүндийн зэрэглэлийг тухайн хүний боловсрол, орлогын хэмжээгээр тодорхойлдог.

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 10-р даалгавар

Асуултын тэмдгийн оронд соёлыг бүрдүүлэгч үндсэн элементийг нөхнө үү.

 • A.

  Ухаан

 • B.

  Мэдрэмж

 • C.

  Мэдлэг

 • D.

  Домог

 • E.

  Шашин

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 11-р даалгавар

Биелгээ нь Монголчуудын аж амьдралаас үүсчээ. Биелгээнд ихэвчлэн амьдрал дээр хийж гүйцэтгэдэг зан үйлүүдийг хийдэг. Жишээ нь: цайныхаа дээж, цацлыг уул усандаа өргөх, юм оёх, тариа тээрэмдэх буюу тариа татах, ноос савах, бөх барилдах, нум сум харвах, морины явдал зэргээр биелдэг. Биелгээний хөдөлгөөн, дохио зангаа нь мэдлэг, ..................... юм. Цэгийн оронд тохирох утгыг нөхнө үү.

 • A.

  хэм хэмжээ 

 • B.

  мэдрэмж

 • C.

  үнэлэмж

 • D.

  хэл

 • E.

  бэлгэдэл

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 12-р даалгавар

“Суурь үнэлэмжүүд өөр өөр байж болно” гэсэн шалгуур үзүүлэлтээр соёлыг хэрхэн ангилан судалдаг вэ?

 • A.

  эртний, дундад, орчин үеийн

 • B.

  олон улсын, улс үндэстний

 • C.

  нэг хэв загварын, олон хэв загварын

 • D.

  ёс суртахууны, шашны

 • E.

  олонхийн, зонхилох, дэд соёл

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 13-р даалгавар

Доорх соёлын хэв маягийг түүхэн дарааллаар нь байршуулна уу.                  

1. Эртний

2. Хүй нэгдлийн

3. Дундад зууны

4. Сэргэн мандалтын

5. Шинэ үеийн

6. Орчин үеийн

 • A.

  A. 1, 3, 2, 4, 6, 5

 • B.

  1, 3, 2, 4, 5, 6

 • C.

  2, 1, 3, 4, 5, 6

 • D.

  2, 1, 3, 4, 6, 5

 • E.

  1, 3, 2, 5, 4, 6

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 14-р даалгавар

“Соёлын үйлдвэрлэл” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд үл хамаарах салбарыг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  дизайн, дүрслэх урлаг

 • B.

  мэдээллийн технологи

 • C.

  соёлын өв

 • D.

  тайзны уран бүтээл

 • E.

  кино урлаг

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 15-р даалгавар

Зам харилцаа, эдийн засгийн харилцаа, мэдээлэл харилцааны хөгжлийн үндсэн дээр тусгаар соёлууд дэлхийн нэгдмэл соёлд нэгдэн нийлэх үйл явцыг .................. гэнэ. Цэгийн оронд тохирох утгыг нөхнө үү.

 • A.

  соёлын аялал жуулчлал

 • B.

  соёлын эрх чөлөө

 • C.

  соёлын үйлдвэрлэл

 • D.

  соёлын даяаршил    

 • E.

  соёлын орон зай

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 16-р даалгавар

Соёлын даяаршил нь нийгэмд олон талын боломжийг олгодог. Өгүүлбэрийн эхлэлийг тохирох төгсгөлтэй нь харгалзуулна уу.

A

Мэдээлэл, бараа бүтээгдэхүүн, хүн хүчээ ч дэлхий

1

зуурт авах, өгөх боломж

B

Ямар ч төрлийн мэдээллийг хоромхон

2

даяар солилцох, хамтран ажиллаж, хамтдаа хөгжих боломж

C

Чөлөөт худалдаа, олон улсын худалдаа, бизнесийн үйл ажиллагаа тэлэн

3

хөгжих, бүтээгдэхүүнээ олон улсын зах зээлд борлуулах боломж

D

Олон ургалч соёл дэлгэрч янз

4

бүрийн соёлыг мэдрэх боломж

 

 • A.

  a2, b1, c3, d4

 • B.

  a2, b4, c1, d3

 • C.

  a3, b4, c1, d2

 • D.

  a4, b1, c2, d3

 • E.

  a2, b3, c4, d1

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 17-р даалгавар

Эдгээрээс аль нь соёлын эрх чөлөөг илэрхийлэх асуудал вэ?

 

 • A.

  хэн нэгний эрх чөлөөнд халдах

 • B.

  эрхээ эдлэхгүй байх

 • C.

  амьдрах хэв маягийг тулгахгүй байх

 • D.

  өөр соёлын орчин тухайн хүний хүссэнээс огт өөр байх сөрөг  мэдрэмж

 • E.

  бусдын санал бодлыг зөвшөөрөхгүй байх

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 18-р даалгавар

Соёлын эрх чөлөө нь тухайн хүний харъяалж буй улсаас их шалтгаална. Манай улсын хувьд 1990 оны ардчилсан хувьсгалаас хойш нийгмийн оюун санааны амьдралд олон өөрчлөлт гарсан билээ. Тэрхүү өөрчлөлтийг тэмдэглэнэ үү.

            1. үг хэлэх, чөлөөтэй ярих, бичих, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө              

            2. үндэсний чөлөөт хэвлэл бүрэлдэн бий болох эрх чөлөө

            3. бусад соёлыг хуулбарлан шууд дууриах эрх чөлөө               

            4. авъяас билгээ дайчлах, бүтээн туурвих эрх чөлөө

            5. үндэсний үзэл санаа, соёл, уламжлалаа сэргээн мандуулах эрх чөлөө

 • A.

  2, 3, 4

 • B.

  1, 2, 3, 4

 • C.

  1, 2, 3, 5

 • D.

  2, 3, 4, 5

 • E.

  1, 2, 4, 5

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 19-р даалгавар

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зардлаар тооцох үзүүлэлтэд аль нь хамаарагдах вэ?

 • A.

  Түрээс

 • B.

  Зээлийн хүү

 • C.

  Ашиг

 • D.

  Цэвэр экспорт

 • E.

  Цалин

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 20-р даалгавар

Орон нутагт улсын төсвөөс 150 км зам тавьж ашиглалтад оруулсан бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэрэглэгчийн ямар зардлаар тооцох вэ?

 • A.

  Төрийн зардал

 • B.

  Аж ахуйн нэгжийн зардал

 • C.

  Өрх гэрийн зардал

 • D.

  Гадаадын хэрэглэгчийн зардал

 • E.

  Цэвэр экспорт

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 21-р даалгавар

Хувьцаа гэж юу вэ?

 • A.

  Тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацааны дараа, зохих хүүтэйгээр эргүүлэн төлөхөө амлаж байгааг баталсан үнэт цаас

 • B.

  Засгийн газраас худалдах, худалдан авах эрхийг баталгаажуулсан баримт бичиг

 • C.

  Ямар нэг компанийн өмчийн тодорхой хэсгийг эзэмшиж буйг гэрчилсэн баримт бичиг

 • D.

  Хуулийн дагуу тогтоосон хэмжээгээр хуулийн этгээдээс төрд заавал төлөх, буцалтгүй шинжтэй хураамж

 • E.

  Төрийн байгууллагын зүгээс үйлчилгээ үзүүлснийхээ төлөө хуулийн этгээдээс авч байгаа хураамж

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 22-р даалгавар

Татварыг бүх нийтээр төлдөг байх, хүмүүсийн орлоготой шууд хамааралтай байх нь татвар хураалтын ямар зарчим бэ?

 • A.

  Заавал төлдөг байх

 • B.

  Ил тод байх

 • C.

  Тэгш байх

 • D.

  Шударга байх

 • E.

  Тодорхой байх

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 23-р даалгавар

Төсвийн дефицит үзэгдлийн илрэх шинжийг доорх өгөгдлөөс олно уу.

 • A.

  Төсвийн урсгал болон нийт зарлага багасаж  шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ

 • B.

  Төсвийн  зарлагаас орлого нь давж санхүүгийн харилцаанд хүндрэл учруулна

 • C.

  Төсвийн орлого зарлагын үзүүлэлтүүд тэнцвэржиж төрийн санхүү тогтворжино

 • D.

  Төсвийн санхүүжилт татварын орлогоос бус хураамжийн орлогоос хамаарна

 • E.

  Төсвийн орлогоос зарлага нь давж санхүүгийн харилцаанд хүндрэл учруулна

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 24-р даалгавар

Эдийн засаг судлаач Ф. Хайекийн боловсруулсан үзэл санааг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Гүйлгээнд байгаа мөнгөний хэмжээ болон үнийн түвшний хооронд шууд холбоо байгаа

 • B.

  Гүйлгээнд байгаа мөнгөний хэмжээ болон үнийн түвшний хооронд шууд холбоо байхгүй

 • C.

  Нийт эрэлтийг төрийн оролцоотойгоор нэмэгдүүлж болно

 • D.

  Нийт эрэлтийг төрийн оролцоотойгоор нэмэгдүүлж болохгүй

 • E.

  Төрийн зардлыг өөрчлөхгүйгээр зээлийн хүүг нэмэгдүүлэх боломжтой

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 25-р даалгавар

Зээлийн хүүг бууруулах нь яагаад нийт эрэлтийг нэмэгдүүлдэг вэ?

 • A.

  Банкны зээлийн хүү нэмэгдэхэд иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн авах зээлийн хэмжээ өсч, хүмүүс мөнгөтэй болсноор нийт эрэлт нэмэгдэнэ

 • B.

  Банкны зээлийн хүү буурахад иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн авах зээлийн хэмжээ буурч, хүмүүс мөнгөтэй болсноор нийт эрэлт нэмэгдэнэ

 • C.

  Банкны зээлийн хүү буурахад иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн авах зээлийн хэмжээ өсч, хүмүүс мөнгөтэй болсноор нийт эрэлт нэмэгдэнэ

 • D.

  Банкны зээлийн хүү нэмэгдэхэд иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн авах зээлийн хэмжээ өсч, хүмүүс мөнгөтэй болсноор нийт эрэлт буурна

 • E.

  Банкны зээлийн хүү буурахад иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн авах зээлийн хэмжээ өсч, хүмүүс мөнгөтэй болсноор нийт эрэлт тогтворжино

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 26-р даалгавар

Улс орнуудын хооронд бараа үйлчилгээ шилжих хөдөлгөөнийг .......... гэнэ. Цэгийн оронд тохирох өгөгдлийг нөхнө үү  

 • A.

  Олон улсын худалдаа

 • B.

  Гадаад худалдааны тэнцэл

 • C.

  Барааны нийт эргэлт

 • D.

  Гадаад худалдааны бодлого

 • E.

  Олон улсын харилцаа

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 27-р даалгавар

Тухайн улсын эдийн засгийн чадавхийг харуулдаг үндсэн үзүүлэлтийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Нэг хүнд оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ

 • B.

  Нэрлэсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ

 • C.

  Үндэсний цэвэр бүтээгдэхүүний хэмжээ

 • D.

  Бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ

 • E.

  Эдийн засгийн бүсүүдийн орлогын хэмжээ

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 28-р даалгавар

Иргэдэд төрийн бүх үйл ажиллагаа ил тод байхыг илэрхийлдэг ардчиллын зарчим аль нь вэ?    

 • A.

  Зөвшилцөлд хүрэх зарчим

 • B.

  Шударга байх зарчим

 • C.

  Хууль дээдлэх зарчим

 • D.

  Цөөнхийг хүндэтгэх зарчим

 • E.

  Нээлттэй байх зарчим

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 29-р даалгавар

Монгол улсын ерөнхийлөгч чиг үүргийнхээ хүрээнд эрх зүйн ямар акт гаргадаг вэ?

 • A.

  Захирамж

 • B.

  Тогтоол

 • C.

  Зарлиг

 • D.

  Хууль

 • E.

  Тушаал

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 30-р даалгавар

Иргэний нийгмийн түгээмэл шинжүүдэд үл хамаарах өгөгдөл аль нь вэ?

 • A.

  Хүний эрх, эрх чөлөөг эрх үүрэг, хариуцлагын зохист нэгдэлд нь хуулийн хүрээнд хүн бүхэнд адил тэгшээр эдлүүлдэг байх

 • B.

  Үндэсний соёлыг чухалчлан үзэж бусад соёлоос суралцах үйл явцад төрийн зүгээс хяналт тавих

 • C.

  Эрх мэдлийг зохистой хуваарилан тэнцвэржүүлж, нийгмийн харилцааг зохицуулах, эрх зүйт төрийг төлөвшүүлэх

 • D.

  Эдийн засгийн чөлөөт өрсөлдөөнийг дэмжин зах зээлийн эрүүл саруул тогтолцоог хөгжүүлэх

 • E.

  Иргэдийн эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, иргэдийн оролцооны эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулсан орчин бүрдүүлэх

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 31-р даалгавар

Иргэний нийгмийн төлөвшил улс төрийн хүрээнд ямар үйл ажиллагаагаар илрэн явагддаг вэ?

 • A.

  Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн бие даасан байдлыг дэмжих

 • B.

  Иргэд хувийн өмчтэй байж, өмчийн олон хэлбэрүүд эрх тэгш хөгжих

 • C.

  Хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх, үүрэг хариуцлагыг адил тэгш эдлүүлэх

 • D.

  Олон намын тогтолцоо бүхий ардчилсан сонгуулийн систем бүрэлдэх

 • E.

  Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ шударгаар өрсөлдөх боломж бий болох

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 32-р даалгавар

Бүх нийтээр оролцох сонгуулийн зарчмыг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Нас хүйс, яс үндэс, мэргэжил, үзэл бодлоос үл шалтгаалан  оролцох

 • B.

  Сонгогч бүр ижил тооны санал гаргах, санал бүр адил жинтэй байх

 • C.

  Сонгуулийн эцсийн үр дүн нь иргэдийн санал хураалтаар шийдэгдэх

 • D.

  Чөлөөтэй сонголт хийн саналаа чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой байх

 • E.

  Сонгогч зөвхөн өөрийн сонголтоор саналаа өгөх боломжтой байх

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 33-р даалгавар

Сонгогчдоос 50-аас дээш хувийн санал авсан нэр дэвшигчийг ялсанд тооцдог сонгуулийн тогтолцоо аль нь вэ?

 • A.

  Саналыг харгалзах

 • B.

  Харьцангуй олонх

 • C.

  Үнэмлэхүй олонх

 • D.

  Хувь тэнцүүлэх

 • E.

  Энгийн олонх

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 34-р даалгавар

Ардчилсан нийгэмд хэвлэл мэдээлэл иргэдэд үнэн зөв мэдээлэл хүргэхдээ баримталдаг зарчмуудад хамаарахгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Ард түмний эрх ашгийг илэрхийлсэн дуу хоолой байх

 • B.

  Нэг хүний эрх ашгийн төлөө бус үнэн зөв мэдээлэл дамжуулах

 • C.

  Бүх нийтэд тэгш хүргэх боломжийг нь хуулиар хангах

 • D.

  Эрх баригч намын байр суурийг бэхжүүлэх мэдээлэл дамжуулах

 • E.

  Хэвлэл мэдээлийн ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалах

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 35-р даалгавар

2015 оны ардчилсан засаглал судалгааны дүнгээс: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь улс төрөөс хараат бус байдаг гэдэгтэй судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 42,6 хувь нь санал нийлдэггүй,  23,0 хувь нь дунд зэрэг, 8,2 хувь нь санал нийлдэг гэж үзжээ. Дээрх эх сурвалж ямар асуудлыг хөндөж байна вэ?

 • A.

  Мэдээллийн хэрэгслийн улс төрөөс хараат бус байдлын талаарх шашны судалгааны дүгнэлт

 • B.

  Улс төрийн намуудын санхүүгээс хараат бус байдлын талаарх иргэдийн санал

 • C.

  Мэдээллийн хэрэгслийн улс төрөөс хараат бус байдлын талаарх иргэдийн

 • D.

  Сонирхлын бүлгүүд улс төрөөс хараат бус байдлын талаарх иргэдийн санал

 • E.

  Иргэний нийгмийн зохион байгуулалтын үйл ажиллагааны шаардлага

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 36-р даалгавар

Г.Алмондын судалснаар аномик шинжтэй бүлгийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтын гол онцлог юу вэ?

 • A.

  Тодорхой зорилго чиглэлтэй зохион байгуулалттай бүлэг

 • B.

  Тодорхой зохион байгуулалтгүй цугларалт, бослого, үймээн

 • C.

  Гол төлөв яс үндэс, шашин шүтлэг, нас хүйсээрээ нэгддэг бүлэг

 • D.

  Цэрэг арми, сүм хийдийн дор зохион байгуулагдан үүсдэг бүлэг

 • E.

  Өөрсдийн эрх ашгийг илэрхийлсэн явцуу, хууль бус үүсдэг бүлэг

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 37-р даалгавар

Хүний эрхэм чанарын үндсэн шинжид аль нь хамаарах вэ?

 • A.

  Хүний эрхэм чанар тухайн хүнээс өөрөөс нь шалтгаална

 • B.

  Хүний эрхэм чанар нь хүн бүрд харилцан адилгүй байна

 • C.

  Хүний эрхэм чанар нь хэмжигдэх үнэт зүйл

 • D.

  Хүний эрхэм чанарыг хүнээс салгаж үл болно

 • E.

  Хүний эрхэм чанарт хэн нэгэн нөлөөлж чадахгүй

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 38-р даалгавар

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд заасан тэгш байдлыг хангах зарчмыг илэрхийлсэн утгыг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Хүн болж төрснийхөө хувьд хүн бүр ижил үнэ цэнтэй байж, адил хүндэтгэлийг хүлээнэ.

 • B.

  Арьс өнгө, хүйс, хэл яриа, шашин шүтлэг, үзэл бодол, нийгмийн гарал, өмч хөрөнгө, төрсөн байдал зэргээс үл хамааран хэнийг ч ялгаварлан гадуурхаж болохгүй.

 • C.

  Бүх хүн аливаа ялгаваргүйгээр тэгш хүртэх түгээмэл шинж чанартай байх

 • D.

  Иргэний, улс төрийн, нийгэм эдийн засаг, соёлын болон хамтын эрх зэрэг хүний бүх эрхүүд нэгдмэл байна.

 • E.

  Хүний эрх нь орон гэр, сургууль, ажлын байр, зах зэрэг газар бүрт, амьдралын бүхий л хүрээг хамардаг.

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 39-р даалгавар

Иргэний эрх зүйн харилцаа нь хүний эрх, эрх чөлөөний үндэс болохын хувьд ямар зарчмаар баталгаажсан байдаг вэ?

 • A.

  чадвар, чадамжийн

 • B.

  тэгш байдлын

 • C.

  түгээмэл тунхаглалын

 • D.

  эрх үүргийн

 • E.

  хүний чөлөөт байдлын

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 40-р даалгавар

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40-р зүйлд зааснаар ажил олгогчийн санаачлагаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах үндэслэл аль нь вэ?

 • A.

  Өөрийн хүсэлтээр

 • B.

  Насанд хүрээгүй

 • C.

  Удирдах албан тушаалтантай зөрчилдсөн

 • D.

  Ажил олгогчийн итгэлийг алдсан буруутай үйлдэл гаргасан нь тогтоогдсон

 • E.

  Ар гэрт гэнэтийн ажил гарахад

Нийт: 226