Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 1-р даалгавар

Амьтны аймгийг ангилал зүйн шаталсан нэгжүүд (хүрээ- анги-баг-овог-төрөл- зүйл)-ийн дагуу ангилан судалдаг. Дараахаас үет хөлтний хүрээнд хамаарах ангиудыг сонгоно уу.

 • A.

  . хавч хэлбэртэн болон загасны анги

 • B.

  шавж  болон шувууны анги

 • C.

  шавж болон хавч хэлбэртний анги

 • D.

  олон хөлтөн болон мөлхөгчдийн анги

 • E.

  аалз хэлбэртэн болон хоёр нутагтны анги

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 1-р даалгавар

Амьтны аймгийг ангилал зүйн шаталсан нэгжүүд (хүрээ- анги-баг-овог-төрөл- зүйл)-ийн дагуу ангилан судалдаг. Дараахаас хөвчтөний хүрээнд хамаарах ангиудыг сонгоно уу.

 • A.

  мөлхөгч болон сүүгээр бойжигчдын анги

 • B.

  шавж болон шувууны анги

 • C.

  сормууст хорхой болон загасны анги

 • D.

  хэвэл хөлтөн болон хоёр нутагтны анги 

 • E.

  мөлхөгч болон илтэс заламгайтны анги 

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 2-р даалгавар

Дээд ургамлын хүрээнүүдийн харилцан хамаарлыг үзүүлсэн бүдүүвч зургаас 1,2,3 дугаартай тойрогт багтсан шинжийг агуулсан ургамлуудыг зөв тодорхойлно уу.  

 • A.

  ойм хэлбэртэн

  хөвд хэлбэртэн

  цэцэгт ургамал 

   

 • B.

  хөвд хэлбэртэн

  ойм хэлбэртэн

  цэцэгт ургамал

       

   

 • C.

  цэцэгт ургамал

  ойм хэлбэртэн

  хөвд хэлбэртэн

       

   

 • D.

  хөвд хэлбэртэн

  цэцэгт ургамал

  ойм хэлбэртэн

       

   

 • E.

  ойм хэлбэртэн

  цэцэгт ургамал

  хөвд хэлбэртэн

       

   

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 3-р даалгавар

Бодисууд концентрац ихтэй хэсгээс концентрац багатай хэсэг рүү шилжих үзэгдлийг нэрлэнэ үү.                                                                                                                   

 • A.

   плазмолиз             

 • B.

  диффуз           

 • C.

   осмос

 • D.

  тургор

 • E.

  деплазмолиз

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 4-р даалгавар

Эсийн эрхтэнцэрүүдийн үүргийг зөв тодорхойлсон мөрийг сонгоорой.                 

 • A.

  Үүрэг

  Митохондри

  Эндоплазмын тор

  Хлоропласт

  уураг  нийлэгжүүлэх

  x

   

 • B.

  Үүрэг

  Митохондри

  Эндоплазмын тор

  Хлоропласт

  давхар мембрантай

   

 • C.

  Үүрэг

  Митохондри

  Эндоплазмын тор

  Хлоропласт

  ДНХ агуулна

  x

   

 • D.

  Үүрэг

  Митохондри

  Эндоплазмын тор

  Хлоропласт

  энерги ялгаруулах

  х

  x

   

 • E.

  Үүрэг

  Митохондри

  Эндоплазмын тор

  Хлоропласт

  фотосинтез явуулах

  x

   

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 5-р даалгавар

Янз бүрийн концентрацтай уусмалд амьтны эсийг дүрэхэд гарах эсийн төлөв байдлын өөрчлөлтийг дүрсэлсэн зургийг ажиглан уг уусмалыг зөв тодорхойлж харгалзуулна уу. 

 • A.

  1- C- III, 2-A-II,  3-B-I

 • B.

  1- C- I,   2-B-III, 3-A-II         

 • C.

  1- B- III, 2-C-I,   3-A-II

 • D.

  1- B- III, 2-A-II,  3-C-I

 • E.

  1- A- II,  2-C-III, 3-B-I

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 6-р даалгавар

Микроскопын бүтцийг ажиглан оптикийн хэсгүүдийг нэрлэнэ үү. 

 • A.

  3, 8, 12

 • B.

  2, 5, 7

 • C.

  1, 3, 4

 • D.

  6, 7, 10

 • E.

  7, 9, 11

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 7-р даалгавар

Хоёр глюкозын молекул конденсацийн урвалаар нэгдэн дисахар үүсгэв. Үүссэн дисахарын молекулын хүчилтөрөгчийн атомын тоо (y) -г  олно уу.

                                 С6 Н12 О6 + C6 H12 O6 → C12 H22O (y)  + H2O     

 • A.

  22 

 • B.

  21

 • C.

  12

 • D.

  10

 • E.

  11

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 8-р даалгавар

Шим бодисууд нь бага молекулт нэгдэл (мономер)-ээс бүтэх ба тэдгээр нь хоорондоо нэгдэж макромолекул(полимер)-ыг үүсгэдэг. Дараах химийн холбооны “2”  дугаарт харгалзах хариуг олоорой.

 • A.

  гликозидын холбоо 

 • B.

  устөрөгчийн холбоо

 • C.

  ковалент холбоо

 • D.

  пептид холбоо

 • E.

  фосфодиэфирийн холбоо

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 9-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн рН утгыг үндэслэн тухайн хоол боловсруулах замын энзимүүдийг Х, Y, Z графиктай зөв тохируулна уу.

 

 • A.

  X

  Y

  Z

  трипсин

  пепсин

  амилаза

   

 • B.

  X

  Y

  Z

  амилаза

  трипсин

  пепсин

   

 • C.

  X

  Y

  Z

  пепсин

  амилаза

  трипсин

   

 • D.

  X

  Y

  Z

  амилаза

  пепсин

  трипсин

   

 • E.

  X

  Y

  Z

  пепсин

  трипсин

  амилаза

   

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 10-р даалгавар

Энзим болон субстрат нь  хоорондоо “ түлхүүр-цоож” –ийн зарчмаар харилцан үйлчилнэ. Дараах урвалын субстрат болон энзимийг зөв нэрлэсэн мөрийг сонгоно уу.

 • A.

  Субстрат Энзим
  глюкоз глюказа

   

 • B.

  Субстрат Энзим
  сахароз сахараза

   

 • C.

  Субстрат Энзим
  мальтоз мальтаза

   

 • D.

  Субстрат Энзим
  лактоз лактаза

   

 • E.

  Субстрат Энзим
  фруктоз фруктаза

   

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 11-р даалгавар

Хүн амьсгал авах үед хийгдэх  үйл явцуудыг сонгоорой. 

1. хавирга дээш өргөгдөн гадагш тэлнэ.   

2. хавирга доошлон дотогш болно.              

3. уушгины багтаамж багасна. 

4. уушгины багтаамж ихэснэ.

5. өрц агшин доошилно.

6. өрц сулран дээшилнэ

 • A.

  1, 4, 5      

 • B.

  2, 3, 6     

 • C.

  1, 4, 6

 • D.

  2, 4, 5

 • E.

  1, 3, 6

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 12-р даалгавар

Эсэд явагдах үйл явцыг үгэн тэгшитгэлээр өгөв. Дараахаас аль нь булчингийн эсэд явагдах  анаэроб амьсгалыг илэрхийлсэн вэ?

 

 • A.

  глюкоз → сүүний хүчил

 • B.

  глюкоз → усан үзмийн хүчил + ус

 • C.

  . глюкоз → нүүрсхүчлийн хий + ус

 • D.

  глюкоз → хүчилтөрөгч + нүүрсхүчлийн хий

 • E.

  глюкоз → этилийн спирт +  нүүрсхүчлийн хий

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 13-р даалгавар

Цусны эргэлтийн тогтолцоогоор амьсгалын хийн молекулууд зөөвөрлөгдөх хэлбэрүүдийг өгөв.  Хүчилтөрөгч (O2) зөөвөрлөгдөх хэлбэрийг сонгоно уу.          

 • A.

   карбогемоглобин 

 • B.

   карбоксигемоглобин

 • C.

  оксигемоглобин              

 • D.

  устөрөгчийн ион

 • E.

  гидрокарбонатын ион

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 14-р даалгавар

Хүний амьсгалын эрхтэн тогтолцооны бүтцийг зурагт харуулжээ.  Өгөгдсөн (1,3,5) дугаарт тохирох эрхтний үүргийг зөв тодорхойлсон мөрийг олно уу.  

 • A.

  1 2 3

  агаарыг шүүх 

  хийн солилцоо хийх

  агаарыг уушгинд дамжуулах

   

 • B.

  1 2 3

  дуу авиа үүсгэх

  агаар дамжуулах

  хийн солилцоо хийх

   

 • C.

  1 2 3

  агаар дамжуулах

  дуу авиа үүсгэх

  агаарыг шүүх 

   

 • D.

  1 2 3

  хийн солилцоо хийх

  агаарыг шүүх

  агаарыг дамжуулах

   

 • E.

  1 2 3

  дуу авиа үүсгэх

  агаар дамжуулах

  агаарыг шүүх 

   

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 15-р даалгавар

Сээр нуруутан амьтдын амьсгалын эрхтний бүтцийн ялгааг зургаар харуулав. Зурагт өгөгдсөн амьсгалын эрхтний дугаар (1-4)-ыг, тэдгээрийн нэршилтэй (а-d) зөв харгалзуулна уу.   

 • A.

  1b, 2a, 3d, 4c     

 • B.

  1d, 2b, 3c, 4a       

 • C.

  1c, 2d, 3a, 4b       

 • D.

  1d, 2c, 3b, 4a       

 • E.

  1b, 2c, 3d, 4a  

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 16-р даалгавар

Ургамалд шим бодис нийлэгжих үйл явц навчинд явагдана. Навчны бүтцийн дараах хэсгүүдийн алинд нь  фотосинтез явагдахгүй вэ?   

1. дээд, доод эпидермис

2. баганан эд

3. хөвсгөр эд

4. амсрын эс

5. дамжуулах багц                          

 • A.

  1, 5       

 • B.

  2, 3         

 • C.

  3, 5        

 • D.

  4, 5       

 • E.

  3, 4

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 17-р даалгавар

: Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх уураг илрүүлэх Биуретийн туршилтын үйл явцыг өгөв. Гурван  хуруу шил авч тус бүрт нь  хүнсний бүтээгдэхүүний дээжээс  20 грамм (г) хийсэн.

1-р хуруу шилэнд 20г өндөгний цагаан + 10% NaOH (натрийн гидроксид)+ 1% CuSO4 (зэсийн сульфат) = I

2-р хуруу шилэнд 20г сүү + 10% NaOH+ 1% CuSO4  = II

3-р хуруу шилэнд 20 г нимбэгийн шүүс + 10% NaOH+ 1% CuSO4  =  III

Дээрх урвалын  үр дүнг I, II, III баганад зөв тодорхойлсон мөрийг олоорой.            

 • A.

  I II III

  хөх ягаан

  хөх ягаан

  хөх ягаан

   

 • B.

  I II III

  цагаан

  цагаан

  хөх ягаан

   

 • C.

  I II III

  хөх ягаан

  цагаан

  хөх ягаан

   

 • D.

  I II III

  хөх ягаан

   хөх ягаан

  шаргал

   

 • E.

  I II III

  цагаан

  хөх ягаан

  шаргал

   

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 18-р даалгавар

Транспирацийн ач холбогдлыг тодорхойлсон зөв ойлголтыг  сонгоорой.            

 • A.

  ургамлыг ус,эрдэс бодисоор хангах

 • B.

  ургамлыг шим бодисоор хангах

 • C.

  ургамлыг сэрүүцүүлэх, агаарыг чийгшүүлэх

 • D.

  ургамлын өсөлт хөгжлийг дэмжих

 • E.

  ургамлын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 19-р даалгавар

Дараах зурагт ургамлын дамжуулах багцыг дүрслэв. Гэрэл нийлэгжилтийн үед үүссэн шим бодис нөөцлөгдөх эрхтэнд зөөвөрлөгдөхийн тулд бүтцийн аль хэсгээр дамжих  вэ?

 • A.

  х-модлог (ксилем)-ийн гуурс

 • B.

  z- долон (флоэм)-ийн шигшүүрт хоолой

 • C.

  у- долон (камбий)

 • D.

  z- модлог (ксилем)-ийн гуурс

 • E.

  y- долон (флоэм)-ийн шигшүүрт хоолой

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 20-р даалгавар

Зурагт цусны эсүүдийг дүрсэлсэн ба “M” үсгээр тэмдэглэсэн эсэд тохирох шинжүүдийг сонгоорой.

 • A.

  2, 3, 6, 7                

 • B.

  1, 3, 6, 7            

 • C.

  2, 4, 6, 7           

 • D.

  1, 3, 5, 8          

 • E.

  1, 4, 5, 8

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 21-р даалгавар

Таван сурагчийн зүрхний цохилтын тоог ижил зайнд гүйхээс өмнө болон гүйж ирсэн даруйд хэмжиж үр дүнг графикаар харуулжээ. Аль сурагчийн зүрхний цохилтын тоо (пульс) хамгийн их өөрчлөгдсөн байна вэ?   

 • A.

  4

 • B.

  2

 • C.

  1

 • D.

  3

 • E.

  5

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 22-р даалгавар

Лабораторийн шинжилгээний хэвийн үзүүлэлтэнд үндэслэн дараах хариунаас өөрчлөлттэй  хүний үзүүлэлтийг сонгоорой.   

Үзүүлэлт

Лавлах хэмжээ

Шинжилгээний хариу

1

2

3

4

5

нягт

1,010-1,025

1,015

1,010

1,020

1,025

1,040

орчин рН

5-7

6

4

7

5

8

хоногт ялгарах хэмжээ (л)

1,0-1,5

1,2

1,0

1,5

1,3

1,0

уураг

байхгүй

байхгүй

байгаа

байхгүй

байхгүй

байхгүй

глюкоз

байхгүй

байхгүй

байхгүй

байхгүй

байхгүй

байгаа

лейкоцит

0-2

1-2

0-1

0

1-2

7-8

 

 • A.

  3, 5      

 • B.

  1,3

 • C.

  2,5

 • D.

  2,4

 • E.

  1,4

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 23-р даалгавар

Хүний биеийн зурагт өгөгдсөн “IV” дугаартай ялгаруулах тогтолцооны бүтцийг нэрлэж,  гүйцэтгэх үүрэгтэй нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг олно уу.      

 • A.

  IV-2-e      

 • B.

  IV-1-b        

 • C.

  IV-3-a        

 • D.

  IV-4-c            

 • E.

  IV-5-d

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 24-р даалгавар

Бөөрний нефронд шүүгдэх болон эргэн шимэгдэх үйл явцын үр дүнд үүссэн эцсийн шээсний найрлага дахь бодисуудыг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.            

 • A.

  давс

  шээг

  амин хүчил

  глюкоз

  ус

  х

  х

   

 • B.

  давс

  шээг

  амин хүчил

  глюкоз

  ус

  х

  х

  х

   

 • C.

  давс

  шээг

  амин хүчил

  глюкоз

  ус

  х

  х

  х

   

 • D.

  давс

  шээг

  амин хүчил

  глюкоз

  ус

  х

  х

  х

   

 • E.

  давс

  шээг

  амин хүчил

  глюкоз

  ус

  х

  х

   

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 25-р даалгавар

Хүний биеийн дотоод шүүрлийн булчирхай нь бие махбодын дотоод орчны тэнцвэрийг зохицуулж байдаг. Өгөгдсөн бүдүүвчид тохирох булчирхайн нэр ба үүргийг зөв тохируулсан мөрийг сонгоно уу.

 

 • A.

  х

  y

  андроген

  дархлааны эсүүдийг идэвхжүүлэх

   

 • B.

  х

  y

  эстроген

  цусан дахь глюкозыг хянах

   

 • C.

  х

  y

  инсулин

  бодисын солилцооны идэвхийг зохицуулах

   

 • D.

  х

  y

  тестостерон

  бэлгийн даавар ялгаруулахыг өдөөх

   

 • E.

  х

  y

  гонадотропин

  ясны өсөлтийг зохицуулах

   

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 26-р даалгавар

Цусан дахь глюкозын хэмжээ өөрчлөгдөхөд хэвийн түвшинг хадгалах зохицуулгыг зөв тодорхойлно уу.

 • A.

  цусан дахь глюкозын түвшин буурна → нойр булчирхайн α эсүүд өдөөгдөнө → инсулин     ялгарна → гликогеныг задалж глюкоз үүсгэнэ.

 • B.

  цусан дахь глюкозын түвшин буурна → нойр булчирхайн β эсүүд өдөөгдөнө → инсулин   ялгарна  → гликогеныг задалж глюкоз үүсгэнэ.

 • C.

  цусан дахь глюкозын түвшин нэмэгдэнэ → нойр булчирхайн α эсүүд өдөөгдөнө → глюкагон ялгарна → илүүдэл глюкозыг гликоген хэлбэрээр элгэнд нөөцөлнө.

 • D.

  цусан дахь глюкозын түвшин нэмэгдэнэ → нойр булчирхайн β эсүүд өдөөгдөнө → инсулин    ялгарна → илүүдэл глюкозыг гликоген хэлбэрээр элгэнд нөөцөлнө.

 • E.

  цусан дахь глюкозын түвшин нэмэгдэнэ  → нойр булчирхайн β эсүүд өдөөгдөнө → глюкагон    ялгарна  → гликогеныг задалж глюкоз үүсгэнэ.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 27-р даалгавар

Орчны температураас хамаарч  хүний биеийн температур хэрхэн өөрчлөгдсөн үр дүнг графикаар харуулжээ.  B нөхцөлд хүний биед явагдах өөрчлөлтийг илэрхийлсэн хариуг сонгоорой. 

 • A.

  2, 4, 6              

 • B.

  2, 3, 6

 • C.

  1, 3, 5

 • D.

  1, 4, 5

 • E.

  1, 4, 6

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 28-р даалгавар

Гадны цочруулд хариу үйлдэл үзүүлэх үйл явцыг харуулсан рефлексийн нум (1-4) -ыг зургаар илэрхийлэв. Мэдрэлийн импульс нугасанд хүрэх өгсөх замыг хариуцдаг бүрдэл хэсгүүдийг тодорхойлно уу. 

 • A.

  1-рецептор    3- хөдөлгөөний  нейрон      

 • B.

  2-эффектор    3-хөдөлгөөний  нейрон

 • C.

  1-рецептор    2-мэдрэхүйн нейрон

 • D.

  3- хөдөлгөөний нейрон    4-эффектор эрхтэн

 • E.

  2-эффектор эрхтэн   4-мэдрэхүйн  нейрон

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 29-р даалгавар

Дараах өвчнүүдийн алинд нь антибиотик эмчилгээ тохирохгүй вэ?

 • A.

  урвах тахал         

 • B.

  улаан бурхан

 • C.

  сүрьеэ

 • D.

  уушгины хатгаа

 • E.

  тэмбүү

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 30-р даалгавар

Халдварт өвчнүүдийн дамжих зам, урьдчилан сэргийлэх аргыг зөв тодорхойлсон хариултыг сонгоорой.         

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 31-р даалгавар

Дараах тохиолдлуудаас идэвхтэй дархлааны хэлбэрүүдийн зөв хослолыг олно уу.

 • A.

  чөмөг шилжүүлэн суулгах,халдварт өвчин тусаад эдгэрэх

 • B.

  чөмөг шилжүүлэн суулгах,эхийн хөхний сүүгээр хооллох

 • C.

  эмчилгээний ийлдэс сэлбүүлэх,халдварт өвчин тусаад эдгэрэх

 • D.

  эмчилгээний ийлдэс сэлбүүлэх,эхийн хөхний сүүгээр хооллох

 • E.

  халдварын эсрэг вакцин тариулах,халдварт өвчин тусаад эдгэрэх

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 32-р даалгавар

Дархлааны эсүүдийн төрөл болох “лимфоцит” эсийн онцлогийг нэрлэнэ үү

1. лейкоцитын ихэнх хэсгийг бүрдүүлдэг

2. эсрэг төрөгчийг өвөрмөцөөр таньдаг

3. фагоцитозыг нэг удаа хийгээд үхдэг

4. өвөрмөц дархлааны хариу урвал явуулдаг

5. шимэгч хорхойг устгах чадвартай

 • A.

  2, 4                 

 • B.

  2,3

 • C.

  1,4

 • D.

  3,4

 • E.

  1,5

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 33-р даалгавар

Мейоз хуваагдлын онцлог шинжүүдийг  нэрлэнэ үү. 

   1. бэлгийн эсийн хуваагдал

2. биеийн эсийн хуваагдал

3. диплойд бүрдэлтэй эс үүснэ

4. гаплойд бүрдэлтэй эс үүснэ

5. 4 төл эс үүснэ

6. 2 төл эс үүснэ                                              

 • A.

  1, 4, 6

 • B.

  2, 3, 5

 • C.

  1, 3, 6

 • D.

  2, 4, 5

 • E.

  1, 4, 5

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 34-р даалгавар

Митоз хуваагдлын үр дүнд хромосомын ямар бүрдэлтэй, хэдэн төл эс үүсэх вэ?         

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 35-р даалгавар

Эсэд уураг нийлэгжих үйл явцыг загварчлан үзүүлэв. Бүдүүвчийн А, В хэсэгт тохирох хариултыг зөв тодорхойлсон мөрийг сонгоно уу.

 • A.

       А

              В

  трансляц

  амин хүчил

   

 • B.

       А

              В

  трансляц

  уураг

   

 • C.

       А

              В

  транскрипц

  уураг

   

 • D.

       А

              В

  транскрипц

  мРНХ

   

 • E.

       А

              В

  трансляц

  мРНХ

   

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 36-р даалгавар

ДНХ-ийн молекулд аденин 20%-ийг  эзлэх бол гуанин хэдэн хувийг эзлэх вэ?

 • A.

  30 %

 • B.

  20%     

 • C.

  40%

 • D.

  80%

 • E.

  60%

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 37-р даалгавар

Зүйл бүхэн бөөмийн хромосомын бүрдэл буюу кариотиптэй. Эрүүл эрэгтэй хүний кариотипийг сонгоорой.

 • A.

  аутосом

  геносом

  44

  ХY

   

 • B.

  аутосом

  геносом

  44

  ХХ

   

 • C.

  аутосом

  геносом

  22 хос

  Х

   

 • D.

  аутосом

  геносом

  22 хос

  Y

   

 • E.

  аутосом

  геносом

  44

  Х

   

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 38-р даалгавар

Уураг нийлэгжлийн трансляцийн үйл явцыг дүрслэв. мРНХ-ийн дагуу нийлэгжсэн уургийн амин хүчлийн дарааллыг тодорхойлно уу.  

 • A.

  мет- цис- арг- гли-лиз- сер- три   

 • B.

  мет-гли- арг-сер-лиз-цис-три

 • C.

  мет- лиз- арг- сер-три-цис-гли

 • D.

  мет- сер-три- арг- гли- цис- лиз

 • E.

  мет- арг- гли-лиз-сер-три-цис

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 39-р даалгавар

Зориудын шалгарлын онцлогт тохирох хариултыг сонгоорой

 • A.

  Хөдөлгөгч хүч

  Шалгарлын мөн чанар

  Шалгарлын үр дүн

  гадаад орчин нөхцөл

  орчны нөхцөлд дасан зохицсон бодгаль үлдэнэ

  зүйл үүснэ

   

 • B.

  Хөдөлгөгч хүч

  Шалгарлын мөн чанар

  Шалгарлын үр дүн

  гадаад орчин нөхцөл

  хүний хэрэгцээнд харьцангуй зохицсон бодгаль үлдэнэ

  үүлдэр, сорт үүснэ

   

 • C.

  Хөдөлгөгч хүч

  Шалгарлын мөн чанар

  Шалгарлын үр дүн

  хүн

  орчны нөхцөлд дасан зохицсон бодгаль үлдэнэ

  зүйл үүснэ

   

 • D.

  Хөдөлгөгч хүч

  Шалгарлын мөн чанар

  Шалгарлын үр дүн

  хүн

  хүний хэрэгцээнд харьцангуй зохицсон бодгаль үлдэнэ

  үүлдэр, сорт үүснэ

   

 • E.

  Хөдөлгөгч хүч

  Шалгарлын мөн чанар

  Шалгарлын үр дүн

  хүн

  орчны нөхцөлд дасан зохицсон бодгаль үлдэнэ

  үүлдэр, сорт үүснэ

   

Нийт: 202