Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 1-р даалгавар

Хэвийн нөхцөлд 0.5 моль хүхэрт устөрөгчийн эзлэхүүн хэд вэ?

 • A.

  11.2 л

 • B.

  12.0 л

 • C.

  12.25 л

 • D.

  12.20 л

 • E.

  12.40 л

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 2-р даалгавар

Аль зурагт цэвэр давсны хайлах, буцлах цэгийг зөв илэрхийлсэн байна бэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 3-р даалгавар

Нефть нь олон тооны нийлмэл бодисоос тогтдог бөгөөд түүний ихэнхи хувийг ..... бүхий салбарласан, салбарлаагүй, цагираг хэлхээтэй нүүрсустөрөгчид эзэлнэ.

 • A.

  C18 – C30

 • B.

  C3 – C5

 • C.

  C1 – C3

 • D.

  C5 – C18

 • E.

  C30 – C70

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 4-р даалгавар

Дөлний өнгийг ногооноор буддаг, SO42- анионаар үйлчлэхэд цагаан өнгийн тунадас үүсгэдэг катионыг сонгоно уу.

 • A.

  Ba2+

 • B.

  H+

 • C.

  Li+

 • D.

  Na+

 • E.

  Sr2+

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 5-р даалгавар

A(хий) + B(хий) ® 2C(хий) - Q гэсэн бүдүүвчийн дагуу урвал явагджээ. Шулуун урвалын хурдыг нэмэгдүүлэхийн тулд ямар хүчин зүйлээр үйлчлэх вэ?

 • A.

  Даралтыг бууруулах

 • B.

  А бодисын концентрацийг бууруулах

 • C.

  В бодисын концентрацийг бууруулах

 • D.

  Температурыг бууруулах

 • E.

  Температурыг нэмэгдүүлэх

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 6-р даалгавар

Дараах урвалуудаас аль нь эргэх урвал вэ?

 • A.

  NaOH + HCl ® NaCl + H2O

 • B.

  CuSO4 + 2NaOH ® Cu(OH)2¯ + Na2SO4

 • C.

  N2 + 3H2 ® 2NH3

 • D.

  4Li + O2 ® 2Li2O

 • E.

  FeS + 2HCl ® FeCl2 + H2

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 7-р даалгавар

Автомашины дугуйг ямар хийгээр хийлэхэд даралтын өөрчлөлтийг сайн тэсвэрлэж, хийгээ удаан хадгалдаг вэ?

 • A.

  Пропан

 • B.

  Азот

 • C.

  Метан

 • D.

  Аргон

 • E.

  Нүүрсхүчлийн хий

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 8-р даалгавар

Эртний түүхэн дурсгалт барилга, байгууламж хүчиллэг борооны нөлөөгөөр элэгддэг. Энэ үзэгдлийг илэрхийлсэн урвалын тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A.

  CaSO4 + 2HCl = CaCl2 + H2SO4

 • B.

  Ca(OH)2 + 2H+ = Ca2+ + 2H2O

 • C.

  CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2

 • D.

  CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2 + H2O

 • E.

  CaO + CO2 = CaCO3

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 9-р даалгавар

Автомашины түлш болгон хэрэглэдэг нефтийн фракцыг сонгоно уу.

 • A.

  Бензин

 • B.

  Цэвэршүүлсэн хий

 • C.

  Керосин

 • D.

  Парафин

 • E.

  Өнгөлгөөний тос

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 10-р даалгавар

Протоны тоо 19 байх элементийн атомын электронт бүтцийн томьёог олно уу.

 • A.

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d1

 • B.

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

 • C.

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1

 • D.

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

 • E.

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 11-р даалгавар

Ионы талст оронт торын бүтэцтэй нэгдэл нь ямар жижиг хэсгийн таталцлаар үүсдэг вэ?

 • A.

  Дундын хос электрон

 • B.

  Эерэг цэнэгтэй ион ба байршаагүй электрон

 • C.

 • D.

  Эерэг ба сөрөг цэнэгтэй ион

 • E.

  Чөлөөт хос электрон ба хоосон орбитал

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 12-р даалгавар

Дараах нэгдлүүдийн хэд нь азотын бордоо болохыг тогтоож, тэдгээрээс азотын агууламж хамгийн их байх бордоог сонгоно уу.

 

NH4CI; NH4NO3; (NH4)3PO4; (NH4)2SO4; (NH4)2CO3

 • A.

  Бордооны тоо 2

  Хамгийн их азотын агууламжтай бордоо NH4CI

 • B.

  Бордооны тоо 2

  Хамгийн их агууламжтай бордоо (NH4)3PO4 

 • C.

  Бордооны тоо 3

  Хамгийн их агуулмжтай бордоо NH4NO3

 • D.

  Бордооны тоо 5

  Хамгийн их агууламжтай бордоо NH4CI

 • E.

  Бордооны тоо 4

  Хамгийн их агууламжтай бордоо NH4NO3

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 13-р даалгавар

Дараах урвалуудаас уусдаг давс гарган авах урвалын тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A.

  Pb(NO3)2 + 2HI = PbI2 + 2HNO3

 • B.

  Ca(NO3)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HNO3

 • C.

  K2CO3 + 2HCI = 2KCI +CO2 + 2H2O

 • D.

  Cu(NO3)2 + Na2S = CuS + 2NaNO3

 • E.

  Ba(OH)2 + CO2 = BaCO3 + H2O

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 14-р даалгавар

Зөв харгалзааг тогтооно уу.

 1. Хүхэрлэг хий                                     а. Улаан лакмусын цаасны өнгийг өөрчилдөг.
 2. Этилен                                              б. Бромын усны өнгийг өөрчилдөг.
 3. Аммиак                                              в. Шохойн усыг булингартуулдаг.

                                                                      г.  Хөх лакмусын цаасны өнгийг өөрчилдөг.

                                                                      д. Цогшсон зомголыг асаадаг.

 

 • A.

  I г; II в; III а

 • B.

  I г; II д; III б

 • C.

  I а; II в; III г

 • D.

  I г; II б; III а 

 • E.

  I а; II в; III д

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 15-р даалгавар

NaOH(уус) + ½H2SO4(уус) ®½Na2SO4(уус) +H2O(ш), DH0 = -54.6 кЖ×моль-1 гэсэн тэгшитгэлийг зөв илэрхийлсэн тайлбарыг сонгоно уу.

 • A.

  Натрийн гидроксид ба хүхрийн хүчлийн гидратжих урвалаар 0.5 моль ус үүсэх үед 54.6 кЖ дулаан ялгарна.

 • B.

  Натрийн гидроксид ба хүхрийн хүчлийн гидратжих урвалаар 1 моль ус үүсэх үед 54.6 кЖ дулаан шингээнэ

 • C.

  Натрийн гидроксид ба хүхрийн хүчлийн гидратжих урвалаар 1 моль ус үүсэх үед  54.6 кЖ дулаан ялгарна.

 • D.

  Натрийн гидроксид ба хүхрийн хүчлийн саармагжих урвалаар 1 моль ус үүсэх үед 54.6 кЖ дулаан ялгарна.

 • E.

  Натрийн гидроксид ба хүхрийн хүчлийн саармагжих урвалаар 1 моль ус үүсэх үед 54.6 кЖ дулаан шингээнэ.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 16-р даалгавар

2X + Y « Z гэсэн урвалын тэнцвэр тогтсон үеийн концентраци:

 

[X]=1.5 моль×л-1     

[Y]=0.5 моль×л-1

[Z]=1.5 моль×л-1 байжээ. Урвалд орсон бодисуудын анхны концентрацийг олно уу.

 • A.

  X 3.0 моль×л-1

  Y 1.25 моль×л-1

 • B.

  X 3 моль×л-1

  Y 2 моль×л-1

 • C.

  X 2.5 моль×л-1

  Y 0.5 моль×л-1

 • D.

  X 2.5 моль×л-1

  Y 1.0 моль×л-1

 • E.

  X 4.5 моль×л-1

  Y 2 моль×л-1

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 17-р даалгавар

Дараах металлуудаас хэд нь давсны хүчлээс устөрөгчийг түрэх вэ?

Fe, Cu, Zn, Pb, Ag, Na, Ca, Pt, Sn, Au

 • A.

  8

 • B.

  5

 • C.

  4

 • D.

  7

 • E.

  6

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 18-р даалгавар

Хүхрийн хүчлийг Контактын аргаар дараах бүдүүвчийн дагуу гарган авдаг. Бүдүүвч дэх Х нөхцөл болон Y бодисыг олж тогтооно уу.

 • A.

  V2O5

  H2S2O7

 • B.

  V2O3

  H2S2O3

 • C.

  V2O3

  H2S2O6

 • D.

  V2O5

  H2S2O8

 • E.

  V2O5

  H2SO3

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 19-р даалгавар

Дараах бодисуудын хэд нь этантай харилцан үйлчлэх вэ?

Бромын ус, хлор, калийн перманганат, устөрөгч, усны уур, мөнгөний оксидын аммиакийн уусмал

 • A.

  1

 • B.

  2

 • C.

  3

 • D.

  4

 • E.

  5

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 20-р даалгавар

Поликонденсацийн урвалаар үүсдэг макромолекулт нэгдлийг сонгоно уу.

 • A.

  Цардуул, полиэтилен

 • B.

  Полипропилен,эслэг

 • C.

  Найлон, уураг

 • D.

  Найлон, полистирол

 • E.

  Полистирол, полиэтилен

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 21-р даалгавар

2-метил бутан-2-ол гэсэн нэгдлийн холбоосон томьёог олно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 22-р даалгавар

Дараах урвал ямар механизмаар явагдсан бэ?

 • A.

  Радикалын нэгдэх

 • B.

  Нуклеофиль халалцах

 • C.

  Электрофиль халалцах

 • D.

  Нуклеофиль нэгдэх

 • E.

  Электрофиль нэгдэх

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 23-р даалгавар

10 oС-д байсан 300 г нэгэн давсны ханасан уусмалыг гүйцэд ууршуулж      50 г цэвэр давс гарган авчээ. Энэ температурт тухайн давсны уусах чанар хэд болохыг тооцоолно уу.

 • A.

  20 г

 • B.

  0.2 г

 • C.

  200 г

 • D.

  16.67 г

 • E.

  1.67 г

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 24-р даалгавар

Давсны хүчлийн (HCl) усан уусмалд электролиз явуулжээ. Электродууд дээр үүссэн бүтээгдэхүүнийг хэрхэн илрүүлэх вэ?

 • A.

  Катод (-) Анод (+)
  Асаж буй зомголоор Цогшсон зомголоор

   

 • B.

  Катод (-) Анод (+)
  KI ба цардуулаар Асаж буй зомголоор

   

 • C.

  Катод (-) Анод (+)
  Өнгө, үнэрээр Асаж буй зомголоор

   

 • D.

  Катод (-) Анод (+)
  KI ба цардуулаар Цогшсон зомголоор

   

 • E.

  Катод (-) Анод (+)
  Асаж буй зомголоор KI ба цардуулаар

   

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 25-р даалгавар

Дараах хувирлын дагуу явагдах урвалын тэгшитгэл дэх Х1‍, Х2, X3 бодисуудыг нэрлэж, хэвийн нөхцөлд 11.2 л этиленээс үүсэх урвалын эцсийн бүтээгдэхүүний (Х3) хэмжээг тооцоолно уу.

 • A.

  X1

  X2

  X3

  Этанол

  Этаны хүчил

  Пропилэтаноат, 51 г

       

   

 • B.

  X1

  X2

  X3

  Этанол

  Шоргоолжны хүчил

  Метилпропаноат, 44 г

       

   

 • C.

  X1

  X2

  X3

  Этанол

  Шоргоолжны хүчил

  Пропилметаноат, 44 г

       

   

 • D.

  X1

  X2

  X3

  Этанол

  Этаны хүчил

  Этилпропаноат, 51 г

       

   

 • E.

  X1

  X2

  X3

  Этандиол

  Шоргоолжны хүчил

  Пропилметаноат, 44 г

       

   

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 26-р даалгавар

Нэгэн нэгдлийн найрлагад 48 г нүүрстөрөгч, 12 моль атом устөрөгч, 1.204×1024 хүчилтөрөгчийн атом агуулагддаг бол түүний томьёог олно уу.

 • A.

  C4H8O

 • B.

  CH4O

 • C.

  C2H6O

 • D.

  C4H10O

 • E.

  C4H8O2

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 27-р даалгавар

5-метил гекс-2-ин гэсэн нэгдэл дэх d ба p холбооны тоог олно уу.

 • A.

  \delta 6
  \pi 1

   

 • B.

  \delta 6
  \pi 2

   

 • C.

  \delta 19
  \pi 1

   

 • D.

  \delta 18
  \pi 1

   

 • E.

  \delta 18
  \pi 2

   

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 28-р даалгавар

Калийн оксид, ус, калийн гидроксидын үүсэхийн дулаан тус бүр  -361.5 кЖ×моль-1, -285.8 кЖ×моль-1, -425.9 кЖ×моль-1 бол урвалын дулааны илрэлийг тооцоолон, термохимийн тэгшитгэлийг бичиж, урвалын төрлийг заана уу.

 • A.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

  K2O(хат) + H2O(ш) ® 2KOH(хат), DурвH0 = +776.1 кЖ×моль-1

  Эндотерм

   

 • B.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

  K2O(хат) + H2O(ш) ® 2KOH(хат), DурвH0 = -776.1 кЖ×моль-1

  Экзотерм

   

 • C.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

  K2O(хат) + H2O(ш) ® 2KOH(хат), DурвH0 = -1499.1 кЖ×моль-1

  Экзотерм

   

 • D.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

  K2O(хат) + H2O(ш) ® 2KOH(хат), DурвH0 = -204.5 кЖ×моль-1

  Экзотерм

   

 • E.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

  K2O(хат) + H2O(ш) ® 2KOH(хат), DурвH0 = +204.5 кЖ×моль-1

  Эндотерм

   

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 29-р даалгавар

N2 + O2 = 2NO гэсэн урвалын хурд нь 2.5×10-4 М×с-1 бол азотын концентраци 0.45 М-иос  0.40 М болтол буурахад ямар хугацаа зарцуулагдах вэ? Энэ хугацаанд үүссэн азотын монооксидын концентрацийг тооцоолно уу.

 • A.

  2×102 сек, 0.1 моль NO

 • B.

  5×10-4 сек, 0.1 моль NO

 • C.

  0.02×104 сек, 0.08 моль NO

 • D.

  0.02×104 сек, 0.9 моль NO

 • E.

  5×10-4 сек, 0.9 моль NO

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 30-р даалгавар

Нэг бүлэгт орших элементүүдийн электронт бүтэц болон шинж чанар, талст оронт торын бүтцийг зөв харгалзуулна уу.

 • A.

  I б; II г,д; III а,в

 • B.

  I а,д; II в; III а

 • C.

  I а; II в,д; III г

 • D.

  I в; II д; III а, е

 • E.

  I б; II в,д; III а, е

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 31-р даалгавар

Гурван шилэн саванд агаараас хөнгөн, хий байдалтай X, Y, Z гэсэн бодисуудыг хураан авч дараах туршилтуудыг хийжээ.

 • A.

  X

  Этилен

  Y

  Ацетилен

  Z

  Устөрөгч

   

 • B.

  X

  Ацетилен

  Y

  Этилен

  Z

  Азот

   

 • C.

  X

  Ацетилен

  Y

  Этилен

  Z

  Устөрөгч

   

 • D.

  X

  Этилен

  Y

  Ацетилен

  Z

  Метан

   

 • E.

  X

  Метан

  Y

  Ацетилен

  Z

  Этилен

   

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 32-р даалгавар

Дараах урвалын бүдүүвчийг ажиглан X ба Y бодисуудыг тодорхойлно уу.

 • A.

  X

  Y

  4-метил пентан-1-ол

  3-метил бутан-2-ол

   

 • B.

  X

  Y

  2-метил пентан-1-ол

  3-метил бутан-4-ол

   

 • C.

  X

  Y

  4-метил пентан-2-ол

  3-метил бутан-1-ол

   

 • D.

  X

  Y

  4-метил пентан-3-ол

  3-метил бутан-3-ол

   

 • E.

  X

  Y

  2-метил пентан-1-ол

  2-метил бутан-1-ол

   

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 33-р даалгавар

C4H10O гэсэн найрлагатай нэгэн органик нэгдлийг исэлдүүлэхэд үүссэн бүтээгдэхүүн нь Фелингийн болон Толленсийн урвалжтай харилцан үйлчилдэг. Исэлдэлтийн дүнд үүссэн  бодисыг нэрлэж, үүсгэх изомерийн тоог олно уу.

 • A.

  Бодисын нэр

  Бутаналь

  Изомерийн тоо

  2

   

 • B.

  Бодисын нэр

  Бутаналь

  Изомерийн тоо

  3

   

 • C.

  Бодисын нэр

  Бутаналь

  Изомерийн тоо

  4

   

 • D.

  Бодисын нэр

  Бутан-2-он

  Изомерийн тоо

  3

   

 • E.

  Бодисын нэр

  Бутан-2-он

  Изомерийн тоо

  2

   

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 34-р даалгавар

8.8 г бутаны хүчил, 2 г метилийн спирттэй харилцан үйлчилж алимний сайхан үнэртэй метилбутаноатыг үүсгэжээ. Хэрэв урвалын гарц 50 % бол гарган авсан метилбутаноатын массыг тооцоолно уу.

 • A.

  20.4 г

 • B.

  12.76 г

 • C.

  5.1 г

 • D.

  3.19 г

 • E.

  2.04 г

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 35-р даалгавар

Зэсийн сульфатын уусмалд кадми хавтгайг дүрж хэсэг хугацаанд байлгасны дараа масс нь 6 г-аар хорогдов. Уусмалд шилжсэн кадмийн массыг тодорхойлно уу.

 • A.

  14 г

 • B.

  10.5 г

 • C.

  6 г

 • D.

  1.4 г

 • E.

  1.05 г

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 36-р даалгавар

Электроны тоогоороо ижил атом ба ионууд аль нь вэ?

      Mg2+, F, S2-, Na+, P5+, K, Ne

 • A.

  Mg2+,S2-,Na+,P5+

 • B.

  Mg2+,Na+,Ne

 • C.

  P5+,K,Ne,F

 • D.

  F,S2-,K,Ne

 • E.

  Mg2+,Na+,P5+,Ne

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 37-р даалгавар

Цайр – зэсийн гальван хэлхээ өгөгджээ. Электродууд дээр явагдсан исэлдэх болон ангижрах процессыг дүрсэлнэ үү.

 • A.

  Катод

  Анод

  Cu2+(уус) + 2e- ® Cu0(хат)

  Zn0(хат) ® Zn2+(уус) + 1e-

   

 • B.

  Катод

  Анод

  Cu2+(уус) + 1e- ® Cu0(хат)

  Zn0(хат) ® Zn2+(уус) + 2e-

   

 • C.

  Катод

  Анод

  Zn2+(уус) + 2e- ® Zn0(хат)

  Cu0(хат) ® Cu2+(уус) + 2e-

   

 • D.

  Катод

  Анод

  Cu2+(уус) + 2e- ® Cu0(хат)

  Zn0(хат) ® Zn2+(уус) + 2e-

   

 • E.

  Катод

  Анод

  Cu2+(уус) ® Cu0(хат) + 2e-

  Zn0(хат) + 2e- ® Zn2+(уус)

   

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 38-р даалгавар

127 oС температур, 16.62 кПа даралтад байгаа 0.06 г үл мэдэгдэх хий 3 дм3 эзлэхүүнтэй бол хийн молийн массыг олно уу. Энэ ямар хий байсан бэ?

 • A.

  2 г×моль-1; Ne

 • B.

  4 г×моль-1; Be

 • C.

  4 г×моль-1; He

 • D.

  2 г×моль-1; H2

 • E.

  4 г×моль-1; Ne

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 39-р даалгавар

Дараах ионуудыг радиусынх нь ихсэх дарааллаар байрлуулна уу.

Al3+, Si4+, Na+, Cl-, Mg2+

 • A.

  Si4+, Al3+, Mg2+, Na+, Cl-

 • B.

  Na+, Mg2+, Al3+, Si4+, Cl-

 • C.

  Cl-, Si4+, Al3+, Mg2+, Na+

 • D.

  Cl-, Si4+, Al3+, Na+, Mg2+

 • E.

  Cl-, Na+, Mg2+, Al3+, Si4+

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 40-р даалгавар

Полимерийн шинж чанарт үндэслэн түүний хэрэглээг тайлбарлана уу.

 

Полимерийн шинж чанар

 

Хэрэглээ

I

Поливинилхлорид нь ус нэвтэрдэггүй, маш хатуу, галыг дэмждэггүй.

а

Зөөлөвч, жийргэвч, дулаалгын хавтан болгон хэрэглэнэ.

II

Полистирол нь сийрэг, нягт багатай, хөнгөн тул дулаан тусгаарлах шинж чанартай.

б

Түлэгддэггүй хайруулын таваг хийхэд хэрэглэнэ.

III

Политетрафторэтен нь ХЦСЧ ихтэй атом агуулсан тул бусад молекулыг түлхдэг.

в

Хамгаалалтын хувцас хэрэглэл хийхэд хэрэглэнэ.

 • A.

  I б; II в; III а

 • B.

  I в; II б; III а

 • C.

  I б; II а; III в

 • D.

  I а; II в; III б

 • E.

  I в; II а; III б

Нийт: 162