Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 1-р даалгавар

СИ-ийн үндсэн нэгжээр илэрхийлсэн хөдөлгөөний тоо хэмжээний нэгж аль нь вэ?

 

 • A.

   

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 2-р даалгавар

Хүч ба шилжилтийн векторуудын чиглэл ямар үед хүчний хийсэн ажлыгA=F∙x тэгшитгэлээр илэрхийлэх вэ?     

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 3-р даалгавар

Зурагт тосны температур-дулааны энергиэс хамаарах графикийг үзүүлэв. 2 дугаар процесс ямар үзэгдэлд хамаарах вэ?

 • A.

  Буцлах   

 • B.

  Хайлах      

 • C.

  Конденсацлах      

 • D.

  Сублимацлах     

 • E.

   Халах

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 4-р даалгавар

2-3 процесс аль нь вэ?

 • A.

  Адиабат    

 • B.

  Изохор    

 • C.

  Изобар  

 • D.

  Изотерм

 • E.

   Политроп биш

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 5-р даалгавар

Хий ажил хийгээгүй процесс аль нь вэ?

 • A.

  1-2, 3-4             

 • B.

  2-3        

 • C.

  2-3, 3-4        

 • D.

  1-2, 4-1          

 • E.

  4-1

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 6-р даалгавар

Дууны долгионыг инфра авиа, дуу, ультра авиа гэж ангилдаг. Инфра авианы давтамжийн муж аль нь вэ?

 • A.

  100 кГц-200 кГц                

 • B.

   20 Гц-20 кГц         

 • C.

  20 кГц- 65 кГц    

 • D.

   65 кГц – 100 кГц              

 • E.

  20 Гц-ээс бага

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 7-р даалгавар

Цахилгаан хэлхээний ямар элементийг зурагт үзүүлснээр тэмдэглэх вэ?    

 • A.

  Диод                                

 • B.

  Фоторезистор       

 • C.

  Транзистор           

 • D.

  Терморезистор              

 • E.

   Конденсатор

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 8-р даалгавар

 Гүйдэлтэй шулуун дамжуулагчийг зурагт өгөгдсөнөөр соронзон орон дотор байрлуулсан бол дамжуулагч хаашаа хөдлөх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 9-р даалгавар

Линзний  фокусын зайг 2 дахин их авснаас их зайд биеийг байрлуулахад жижгэрсэн бодит дүрс үүсгэдэг оптик багажийг нэрлэнэ үү.                 

 • A.

  Томруулагч шил   

 • B.

  Проектор   

 • C.

  Фотоаппарат 

 • D.

  Микроскоп     

 • E.

  Телескоп

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 10-р даалгавар

Улаан ба ногоон өнгийн гэрлийг  ижил хувиар давхцуулбал ямар өнгөтэй харагдах вэ?

 

 • A.

   Шар                       

 • B.

  Цэнхэр                  

 • C.

  Ягаан         

 • D.

  Хар             

 • E.

  Цагаан 

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 11-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн багажийн хуваарийн үнэ ба багажийн заалтыг олно уу.

 • A.

  1.0 В, 2.5 В             

 • B.

  0.2 А, 2.4 А 

 • C.

  0.1 В, 2.2 В   

 • D.

  0.1 А, 2.2 А                      

 • E.

   0.2 В, 2.4 В

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 12-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 13-р даалгавар

4 секундэд харгалзах биеийн координат хэд вэ?

 • A.

  -1 м  

 • B.

  1 м  

 • C.

  0 м          

 • D.

   2 м              

 • E.

  4 м

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 14-р даалгавар

6 секундийн туршид  бие ямар хэмжээний зам туулсан бэ?

                                                                                   

 • A.

   2 м               

 • B.

  3 м            

 • C.

  1 м             

 • D.

  4 м           

 • E.

  5 м

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 15-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн F=40 Н хүч А цэгт OAталд перпендикуляр чиглэх бол  О  цэгтэй харьцангуй уг хүчний моментыг олно уу.

 • A.

   280 Нм             

 • B.

  120 Нм        

 • C.

   160 Нм     

 • D.

  200 Нм   

 • E.

  40 Нм

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 16-р даалгавар

          мужид биед учрах хүчний импульсийг олно уу.

 • A.

  8Ft              

 • B.

  2Ft            

 • C.

  4 Ft 

 • D.

  6 Ft        

 • E.

  3Ft 

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 17-р даалгавар

Диаграммын аль мужид биеийн хөдөлгөөний тоо хэмжээний өөрчлөлт (импульс) хамгийн их байх вэ?    

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 18-р даалгавар

150 кг масстай ачааг 1 минутанд 12 м өндөрт гаргахын тулд хөдөлгүүр 500 Вт чадал зарцуулсан бол АҮК ямар байсан бэ? (g=10 м/с2)

 • A.

  0.25            

 • B.

  0.5              

 • C.

  0.3              

 • D.

  0.6           

 • E.

  0.4

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 19-р даалгавар

Индүүнд байдаг температур тохируулагчийн гол элемент аль нь вэ?             

 • A.

  Биметалл ялтас        

 • B.

   Чийдэн       

 • C.

  Тохируулагч   

 • D.

  Унтраалга

 • E.

  Залгуур

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 20-р даалгавар

Зэс утсаар тэгш өнцөгт параллелопипед хийжээ. Түүнийг халаахад а урт хэрхэн өөрчлөгдсөнийг аль графикт зөв илэрхийлсэн бэ?  

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 21-р даалгавар

Саванд байгаа 1 л усны дулаан багтаамжийг олно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 22-р даалгавар

Термометрийн хэмжих хязгаар ба хэмжилтийн нарийвчлалыг өсгөхийн тулд термохос гэдэг багажийг хэрэглэдэг. Термохосын талаар  АЛДААТАЙ үндэслэлийг сонгоно уу.

 • A.

  Бага материал хэрэглэдэг                   

 • B.

  Дулааны мэдрэгч болгон хэрэглэдэг

 • C.

  Өндөр даралтыг тэсвэрлэдэггүй       

 • D.

   Температурыг өргөн засварт хэмждэг

 • E.

  Дулааны инерц бага тул богино хугацаанд хэмждэг

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 23-р даалгавар

Зурагт харуулсан үрэлтгүй гадаргаар бие хөдөлнө. Бие А цэгт тайван байснаа доош хөдлөв. Бие Bцэгт хүрэх агшинд  түүний хурд ямар байх вэ? (g=10 м/с2)

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 24-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 25-р даалгавар

Ижилхэн материалаар хийсэн гурван цул бие өгөгджээ. Үүнд: 1 см талтай куб, 1 см радиустай бөмбөрцөг, хөндлөн огтлолын  радиус 1 см, өндөр нь 1 см хэмжээтэй цилиндр. Эдгээр биед ижилхэн хэмжээний дулааны энерги өгөв. Аль бие нь их халсан бэ?               

 • A.

  Цилиндр    

 • B.

  Куб

 • C.

  Бөмбөрцөг 

 • D.

   Куб, бөмбөрцөг     

 • E.

  Бөмбөрцөг, цилиндр

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 26-р даалгавар

Буцлах температурт байгаа 100 г масстай усны хагасыг нь ууршуулахад хэчнээн хэмжээний дулааны энерги зарцуулагдах вэ? (Усны ууршихын хувийн дулаан 2300 кЖ/кг)          

 • A.

  23 кЖ                     

 • B.

  230 кЖ       

 • C.

  230000 кЖ          

 • D.

   115 кЖ    

 • E.

  46 кЖ

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 27-р даалгавар

Уг процессын үед хийн гүйцэтгэх ажлыг олно уу.

 • A.

  2 кЖ  

 • B.

  3 кЖ          

 • C.

   5 кЖ          

 • D.

  6кЖ           

 • E.

  1кЖ

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 28-р даалгавар

Идеал хий А төлөвөөс В төлөвт шилжихэд хийн дотоод энерги 1500 Ж-аар нэмэгдсэн бол хий ямар хэмжээний дулааны энергийг шингээсэн бэ? 

 • A.

  6.5 кЖ           

 • B.

  4.5 кЖ             

 • C.

  3.5 кЖ               

 • D.

   7.5 кЖ     

 • E.

  2.5 кЖ

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 29-р даалгавар

Хавтгай долгион нэг орчноос нөгөө орчинд хэрхэн нэвтэрч буйг зурагт үзүүлэв. 1-р орчинд долгионы урт 6 см, долгион тархах хурд 12 см/с.Хоёрдугаар орчинд долгионы тархах хурд ямар болох вэ? (sin37° =0.6, sin53° =0.8)

 • A.

  4м/с      

 • B.

  24 см/с                  

 • C.

  9 см/с                   

 • D.

   6 см/с                  

 • E.

   16 см/с

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 30-р даалгавар

Хоёрдугаар орчинд долгионы урт ямар болох вэ?          

 • A.

  12 см 

 • B.

   8 см      

 • C.

  4.5 см         

 • D.

  3 см          

 • E.

   2cм

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 31-р даалгавар

Цельсийн t° температурт агаарт тархах дууны хурд u=331+0.6×t° (м/с) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.Зуны улиралд агаарын температур 293 К байсан бол энэ температурт дууны тархах хурдыг олно уу.             

 • A.

  340 м/с       

 • B.

  331 м/с     

 • C.

  507 м/с       

 • D.

  343 м/с     

 • E.

  319 м/с

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 32-р даалгавар

Камертоноос үүссэн дууны долгион агаарт u=330 м/схурдтай тархана. Үүссэн долгионы хамгийн ойр орших ижил фазтай цэгүүдийн хоорондох зай 50 см бол камертоны хэлбэлзлийн давтамжийг олно уу.

 • A.

  330 Гц         

 • B.

  165 Гц        

 • C.

  6.6 Гц      

 • D.

   1320 Гц   

 • E.

  660 Гц

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 33-р даалгавар

Зурагт конденсаторын холболтын цахилгаан хэлхээн дэх схемийг үзүүлжээ.  Цахилгаан хэлхээн дэх C1=3мкФ, C2=6мкФ, C3=2мкФ бол конденсаторын системийн ерөнхий багтаамжийг олно уу.         

 • A.

  2 мкФ 

 • B.

   1 мкФ          

 • C.

  9 мкФ         

 • D.

  11 мкФ              

 • E.

   4 мкФ

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 34-р даалгавар

Зурагт конденсаторын холболтын цахилгаан хэлхээн дэх схемийг үзүүлжээ.Цахилгаан хэлхээн дэх C1=3мкФ, C2=6мкФ, C3=2мкФ,e= 30 В бол C2конденсатор дээр унах хүчдэлийг олно уу. 

 

 • A.

  20 В               

 • B.

   5 В              

 • C.

  10 В            

 • D.

  30 В      

 • E.

   55 В

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 35-р даалгавар

Хэвлэх үйлдвэрийн цаас зүсэгч машин ажиллуулж буй хүн зөвхөн хоёр гараараа хоёр товчлуурыг зэрэг дарсан нөхцөлд машины хутга ажиллаж цаасыг зүсдэг. Ийм удирдлагын товчлууруудыг ямар логик хэлхээгээр хийх вэ?

 • A.

  NOT            

 • B.

  OR             

 • C.

   XOR           

 • D.

  AND         

 • E.

   ХOR and NOT

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 36-р даалгавар

 • A.

 • B.

  2

 • C.

 • D.

  4

 • E.

  1

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 37-р даалгавар

О цэгт төвтэй M, L, Kгурван дугуй дамжуулагч тус бүрээр гүйх гүйдлийн хүч болон радиус өгөгджээ. О цэгт үүсгэх тэдгээрийн соронзон орны индукцийг олно уу.(m=1)         

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 38-р даалгавар

Зурагт зөв гурвалжны 2 оройдqба +2q цэнэгүүд агаарт байрлана. Гурвалжны тал тус бүрийн урт 30 см, q= 2 нКл, k =9×109Вм/Кл. Зургийн  А цэгт үүсэх цахилгаан орны хүчлэгийн векторын чиглэл аль нь вэ?

 • A.

  1                     

 • B.

   2                

 • C.

   3              

 • D.

   4       

 • E.

  5      

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 39-р даалгавар

Зурагт зөв гурвалжны 2 оройдqба +2q цэнэгүүд агаарт байрлана. Гурвалжны тал тус бүрийн урт 30 см, q= 2 нКл, k =9×109Вм/Кл. А цэгт үүсэх цахилгаан орны потенциалыг олно уу.

 

 • A.

  0.6 В            

 • B.

  60 В            

 • C.

  180 В        

 • D.

  120 В        

 • E.

   5.4 В

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 40-р даалгавар

Зурагт зөв гурвалжны 2 оройдqба +2q цэнэгүүд агаарт байрлана. Гурвалжны тал тус бүрийн урт 30 см, q= 2 нКл, k =9×109Вм/Кл.цэнэгийг хязгааргүй холоос А цэгт шилжүүлэхэд ямар хэмжээний ажил хийх вэ?

 • A.

  5.4Q             

 • B.

   0.6Q           

 • C.

   180Q        

 • D.

  120Q    

 • E.

  60Q

Нийт: 184