Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 1-р даалгавар

Багажуудын хуваарийн үнийг тодорхойлно уу.

 • A.

  0.04 А, 0.5  

 • B.

  0.2 А, 25  

 • C.

  0.48 А, 18  

 • D.

  0.04 А, 18  

 • E.

  0.48 А, 0.5  

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 2-р даалгавар

5 кг масстай биеийн хурд-хугацааны хамаарлын график өгөгдөв.

Графикийг ашиглан нийт хугацаан дахь дундаж хурдыг олно уу.

 

 • A.

   

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

   

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 3-р даалгавар

5 кг масстай биеийн хурд-хугацааны хамаарлын график өгөгдөв.

(AB) хэсэгт харгалзах биеийн хөдөлгөөний тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A.

   

 • B.

              

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 4-р даалгавар

5 кг масстай биеийн хурд-хугацааны хамаарлын график өгөгдөв.

(BC) хэсэгт биеийн хөдөлгөөний тоо хэмжээ ямар байх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 5-р даалгавар

5 кг масстай биеийн хурд-хугацааны хамаарлын график өгөгдөв.

(CD) хэсэгт биед үйлчлэх хүчийг олно уу.

 • A.

  5 Н

 • B.

  20 Н

 • C.

  12 Н        

 • D.

  10 Н

 • E.

  16 Н

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 6-р даалгавар

Зурагт үзүүлснээр    ба    масстай биеүд байрлах бол системийн массын төвийг олно уу.      

 • A.

   

 • B.

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 7-р даалгавар

Зөв харгалзуулна уу.

1. Хөшүүргийн тэнцвэрийн нөхцөл                     

2. Туузан дамжуулгаар хүчний моментыг хожих нөхцөл

3. Бие эргэх хөдөлгөөн хийхгүй байх моментын нөхцөл

       a.   

b.  

c.   

 

 

 • A.

  1c2b3a

 • B.

  1a2b3c

 • C.

  1a2c3b

 • D.

  1c2a3b

 • E.

  1b2a3c

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 8-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн хөшүүргийг тэнцвэртэй байлгахын тулд ямар F хүчээр үйлчлэх вэ?

 • A.

  5 Н

 • B.

  2 Н

 • C.

  3 Н

 • D.

  6 Н

 • E.

  10 Н

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 9-р даалгавар

Завь дээрээс хүүхэд эрэг рүү 1 м/с хурдтай үсрэхэд завь ямар хурдтай хөдлөх вэ? Завины масс 20 кг, хүүхдийн масс 30 кг болно.

 • A.

        

 • B.

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

     

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 10-р даалгавар

Биеийн массыг 2 дахин багасгахад кинетик энерги хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A.

  4 дахин ихэснэ

 • B.

  4 дахин багасна

 • C.

  2 дахин багасна

 • D.

  2 дахин ихэснэ

 • E.

  өөрчлөгдөхгүй

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 11-р даалгавар

   м өндөр налуу хавтгайгаар үрэлтгүй өнхрөх     кг масстай бие хананд бэхэлсэн пүршийг ямар хэмжээгээр шахах вэ? Пүршний хат        

 • A.

  0.09 м

 • B.

  0.3 м

 • C.

  0.9 м

 • D.

  3.3 м

 • E.

  3 м

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 12-р даалгавар

Ачааг хэвтээ чиглэлд     өнцөг үүсгэн 400 Н хүчээр 5 с хугацааны турш үйлчилж 10 м зайд шилжүүлсэн бол чадлыг олно уу.

 • A.

  40 кВт

 • B.

  0.8 кВт

 • C.

  1.6 кВт

 • D.

  0.4 кВт

 • E.

  1.25 Вт

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 13-р даалгавар

0    температурт 100 м урттай байсан зэс утсыг 20  -аар халаахад урт нь хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Зэсийн шугаман тэлэлтийн коэффициент   

 • A.

  33.2 мм -ээр уртасна

 • B.

  33.2 мм -ээр богиносно

 • C.

  3.32 мм -ээр богиносно

 • D.

  3.32 мм -ээр уртасна

 • E.

  33.2 см -ээр уртасна

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 14-р даалгавар

   -ийн утгыг Цельсийн болон Кельвиний хуваариар илэрхийлнэ үү.       

 • A.

               

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

     

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 15-р даалгавар

Биеийн дулаан-температурын хамаарлын график өгөгдөв.

Биеийн масс 0.25 кг.

Уг бие тэлэх үү, агших уу? Яагаад?

 • A.

  Агшина, дулаан алдаж байна

 • B.

  Тэлнэ, дулаан авч байна

 • C.

  Агшина, дулаан авч байна

 • D.

  Тэлнэ, дулаан алдаж байна

 • E.

  Өөрчлөгдөхгүй

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 16-р даалгавар

Биеийн дулаан-температурын хамаарлын график өгөгдөв.

Биеийн масс 0.25 кг.

Биеийн царцахын хувийн дулааныг олно уу.

 • A.

   

 • B.

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

  0.4

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 17-р даалгавар

Биеийн дулаан-температурын хамаарлын график өгөгдөв.

Биеийн масс 0.25 кг.

Бие хөрөхдөө хэчнээн хэмжээний дулаан алдсан бэ?

 

 • A.

  500 кЖ

 • B.

  100 кЖ

 • C.

  160 кЖ

 • D.

  200 кЖ

 • E.

  1000 кЖ

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 18-р даалгавар

Биеийн дулаан-температурын хамаарлын график өгөгдөв.

Биеийн масс 0.25 кг.

Хөрөх үеийн биеийн хувийн дулаан багтаамжийг олно уу.

 • A.

   

 • B.

 • C.

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 19-р даалгавар

Биеийн дулаан-температурын хамаарлын график өгөгдөв.

Биеийн масс 0.25 кг.

Биеийн дулаан багтаамжийг олно уу.

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 20-р даалгавар

Зурагт 2 моль 1 атомт идеал хийд явагдах     цикл процессыг үзүүлэв.

Процессуудыг зөв нэрлэснийг сонгоно уу.

 • A.

  1-2 изобар, 2-3 изотерм, 3-1 изохор

 • B.

  1-2 изотерм, 2-3 изобар, 3-1 изохор

 • C.

  1-2 изохор, 2-3 изобар, 3-1 изотерм

 • D.

  1-2 изотерм, 2-3 изохор, 3-1 изобар

 • E.

  1-2 изобар, 2-3 изохор, 3-1 изотерм

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 21-р даалгавар

Зурагт 2 моль 1 атомт идеал хийд явагдах     цикл процессыг үзүүлэв.

1-р төлөвийн эзлэхүүнийг олно уу.

 • A.

            

 • B.

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 22-р даалгавар

Зурагт 2 моль 1 атомт идеал хийд явагдах    цикл процессыг үзүүлэв.

Аль процесст хий ажил хийхгүй вэ?

 • A.

            

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 23-р даалгавар

Зурагт 2 моль 1 атомт идеал хийд явагдах      цикл процессыг үзүүлэв.

   процесст хийн дотоод энергийн өөрчлөлтийг олно уу.

 • A.

         

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

     

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 24-р даалгавар

Ижил фазтай зэргэлдээ орших цэгүүдийн хоорондох зайг . . . . . . гэнэ.

 • A.

  давтамж

 • B.

  үе

 • C.

  долгионы урт

 • D.

  фаз

 • E.

  далайц

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 25-р даалгавар

Дараах дүгнэлтүүдээс бурууг нь олно уу.

 • A.

  Механик долгион тэгш хатуу гадаргаас сайн ойно

 • B.

  Тэнцвэрийн байрлалаас хамгийн их хазайх зайг далайц гэнэ

 • C.

  Долгион саадыг тойрон гарах үзэгдлийг дифракц гэнэ

 • D.

  Хатуу биеийн дотор хөндлөн ба тууш долгионы аль аль нь тархана

 • E.

  Долгион туссан өнцгөөсөө бага өнцгөөр ойно

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 26-р даалгавар

Резин оосроор долгион     хурдтай 2 Гц давтамжтай тархана. Долгионы урт нь ямар байх вэ?

 • A.

  4 м           

 • B.

  12 м

 • C.

  0.3 м

 • D.

  3 м

 • E.

  2 м

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 27-р даалгавар

Хүний сонсох дууны долгионы давтамж II мужид харгалзах бол ультра дуу аль мужид харгалзах вэ?

 • A.

  II

 • B.

  I

 • C.

  III

 • D.

  I ба II

 • E.

  I ба III

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 28-р даалгавар

Дуу ойлгох саад хүртэлх зай 1020 м ба агаарт дуу тарах хурд 340    бол ямар хугацааны дараа цуурай сонсогдох вэ?

 • A.

  2 с

 • B.

  3 с

 • C.

  5 с

 • D.

  4 с

 • E.

  6 с

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 29-р даалгавар

 1. Хоёр галт тэрэг угталцан     ба     хурдтай хөдөлж байна. Эхний галт тэрэг     давтамжтай дуут дохио өгөв. Хоёр галт тэрэг зөрөхөөс өмнө нөгөө галт тэрэгний зорчигчид сонсогдох дохионы давтамжийг олно уу? Агаарт дуу тарах хурд      

 • A.

  550 Гц

 • B.

  542 Гц

 • C.

  600 Гц

 • D.

  666 Гц

 • E.

  650 Гц

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 30-р даалгавар

Дараах транзисторуудын аль нь NPN бүтэцтэй вэ?

 • A.

  1

 • B.

  2

 • C.

  3

 • D.

  4

 • E.

  5

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 31-р даалгавар

Температур мэдрэгчийн хэлхээ болон терморезисторын эсэргүүцэл-температурын хамаарал хүснэгтээр өгөгдөв. Терморезисторын температур    , батарейны хүчдэл 7.2 В болно. Батарейны дотоод эсэргүүцлийг тооцохгүй.

 

t,℃

0

5

10

20

30

50

60

70

80

R,кОм

6.2

4.9

3.9

2.6

1.75

0.83

0.6

0.45

0.33

 

Температур мэдрэгчийн хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийг олно уу.

 • A.

  6 кОм

 • B.

  5.4 кОм

 • C.

  7 кОм

 • D.

  3.6 кОм

 • E.

  3 кОм

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 32-р даалгавар

Температур мэдрэгчийн хэлхээ болон терморезисторын эсэргүүцэл-температурын хамаарал хүснэгтээр өгөгдөв. Терморезисторын температур    , батарейны хүчдэл 7.2 В болно. Батарейны дотоод эсэргүүцлийг тооцохгүй.

 Хэлхээний амперметрийн заалтыг олно уу.

t,℃

0

5

10

20

30

50

60

70

80

R,кОм

6.2

4.9

3.9

2.6

1.75

0.83

0.6

0.45

0.33

Хэлхээний амперметрийн заалтыг олно уу.

 • A.

  7 мА

 • B.

  4 мА

 • C.

  2 мА

 • D.

  6 мА

 • E.

  3 мА

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 33-р даалгавар

Хэвлэх үйлдвэрийн цаас зүсэгч машин удирдлагын хоёр товчлуурыг зэрэг дарахад ажилладаг. Энд ямар логик хэлхээг ашигласан вэ?

 • A.

  OR

 • B.

  AND

 • C.

  XOR

 • D.

  NOT

 • E.

  AND ба OR

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 34-р даалгавар

  логик илэрхийллийг Булийн алгебрийн адилтгал ашиглан хялбарчилна уу.

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 35-р даалгавар

Хөдөлж байгаа цэнэгт бөөмд соронзон орны зүгээс үйлчлэх хүч зургийн хавтгайд перпендикуляраар нааш чиглэхийг аль зурагт дүрсэлсэн бэ?

 • A.

  5

 • B.

  1

 • C.

  3

 • D.

  4

 • E.

  2

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 36-р даалгавар

0.25 Тл индукцтэй соронзон оронд байрлах 10 А гүйдэлтэй 20 см урт дамжуулагчид үйлчлэх хүчийг олно уу. Гүйдлийн хүч ба соронзон индукцийн векторын хоорондох

өнцөг 60   байна. 

 

 • A.

  0.25   Н

 • B.

  0.25 Н

 • C.

  0.5 Н

 • D.

  20  Н

 • E.

  25 Н

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 37-р даалгавар

Цэгэн цэнэгүүдийн хоорондох зайг 3 дахин ихэсгэвэл харилцан үйлчлэлийн хүч хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?     

 • A.

  3 дахин ихэснэ

 • B.

  9 дахин ихэснэ

 • C.

  3 дахин багасна

 • D.

  9 дахин багасна

 • E.

  1.5 дахин багасна

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 38-р даалгавар

Квадратын эсрэг оройнууд дээр ижил хэмжээтэй сөрөг цэнэгүүд байрлана. А цэг дэх хүчлэгийн чиглэлийг тодорхойлно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 39-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний конденсаторуудын ерөнхий багтаамжийг олно уу.

 • A.

  15 нФ

 • B.

  3 нФ

 • C.

  7 нФ

 • D.

  4 нФ        

 • E.

  2 нФ

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 40-р даалгавар

А ба В цэгийн хоорондох ерөнхий эсэргүүцлийг олно уу.

 • A.

  1.3 Ом

 • B.

  22 Ом

 • C.

  7 Ом

 • D.

  4 Ом

 • E.

  3 Ом

Нийт: 185