Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 35-р даалгавар

Унтлагын өрөөний чийдэнг хоёр унтраалгаар удирдах хэрэг гардаг. Энэ хэлхээг ямар логик хэлхээг ашиглан хийвэл аль ч унтраалгаар гэрлийг асааж унтрааж болох вэ?

 • A.

  NOT    

 • B.

  OR             

 • C.

   AND       

 • D.

  ХOR        

 • E.

  OR and NOT

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 36-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

   2    

 • D.

  4       

 • E.

   1

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 37-р даалгавар

О цэгт төвтэй M, L, Kгурван дугуй дамжуулагч тус бүрээр гүйх гүйдлийн хүч болон радиус өгөгджээ. О цэгт үүсгэх тэдгээрийн соронзон орны индукцийг олно уу.  (m=1)                   

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 38-р даалгавар

Зурагтзөв гурвалжны 2 оройдба +2цэнэгүүд агаарт байрлана. Гурвалжны талтус бүрийн урт 20 см, q= 1 нКл, , k=9×109Вм/Кл.Зургийн А цэгт үүсэх цахилгаан орны хүчлэгийн чиглэл аль нь вэ?

 

 

 

 • A.

  2         

 • B.

  1                 

 • C.

   3              

 • D.

  4        

 • E.

  5

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 39-р даалгавар

Зурагт зөв гурвалжны 2 оройдqба +2qцэнэгүүд агаарт байрлана. Гурвалжны талтус бүрийн урт 20 см, q= 1 нКл, , k=9×109Вм/Кл.А цэгт үүсэх цахилгаан орны потенциалыг олно уу.

 • A.

  45 В              

 • B.

  0.45 В        

 • C.

  135 В       

 • D.

  90 В          

 • E.

  1.35 В

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 40-р даалгавар

Зурагт зөв гурвалжны 2 оройдqба +2qцэнэгүүд агаарт байрлана. Гурвалжны тал тус бүрийн урт 20 см, q= 1 нКл, , k =9×109Вм/Кл.Qцэнэгийг хязгааргүй холоос А цэгт шилжүүлэхэд ямар хэмжээний ажил хийх вэ?

 • A.

  0.45Q        

 • B.

  45Q          

 • C.

  135Q     

 • D.

  90Q            

 • E.

  1.35Q

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 41-р даалгавар

В=2 Тл индукцтэй соронзон орон S=20 см2 талбайтай гадаргаар түүний нормалд 600 өнцгөөр нэвтэрч байвал соронзон урсгал ямар байх вэ?           

 

 • A.

      

 • B.

  4×10-4Вб               

 • C.

  40 Вб      

 • D.

  2×10-3 Вб               

 • E.

  20Вб

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 42-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн цахилгаан хэлхээний ерөнхий гүйдлийн хүч 3 А бол хэлхээнд ялгарах нийт чадлыг олно уу.      

 • A.

  27 Вт                 

 • B.

  18 Вт          

 • C.

  54 Вт                     

 • D.

  36 Вт                     

 • E.

  30Вт

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 43-р даалгавар

Агаараас шил рүү нэвтэрч буй долгионы хувьд ямар физик хэмжигдэхүүнүүд өөрчлөгдөх вэ?                              

                                                                       

 • A.

  Долгионы хурд, үе               

 • B.

  Давтамж, эрчим               

 • C.

   Давтамж, далайц

 • D.

  Долгионы урт, давтамж          

 • E.

  Долгионы урт, хурд

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 44-р даалгавар

Хэрэв гэрлийн цацраг 1-р толины гадаргад  45°  өнцгөөр туссан бол 2-р толиноос ямар өнцгөөр ойх вэ? 

      

 • A.

  120°                          

 • B.

  15°                    

 • C.

   45°                

 • D.

  75°        

 • E.

  90°

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 45-р даалгавар

D=5 дптр оптик хүчтэй цуглуулагч линз өгөгджээ. Линзний фокусын зайг олно уу.

 

 • A.

  20 см  

 • B.

  50 см          

 • C.

  0.2 см       

 • D.

  0.5 см        

 • E.

  5 см

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 46-р даалгавар

D=5 дптр оптик хүчтэй цуглуулагч линз өгөгджээ.Бие линзээс а=25 см зайд байрлаж байсан бол дүрсийн өсгөлтийг олно уу.               

 

 • A.

  2                   

 • B.

   4     

 • C.

 • D.

 • E.

  1

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 1-р даалгавар

СИ-ийн үндсэн нэгжээр илэрхийлсэн хөдөлгөөний тоо хэмжээний нэгж аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 2-р даалгавар

Хүч ба шилжилтийн векторуудын чиглэл ямар үед хүчний хийсэн ажлыгA=- F∙x тэгшитгэлээр илэрхийлэх вэ?     

 • A.

 • B.

 • C.

    

 • D.

    

 • E.

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 3-р даалгавар

Зурагт тосны температур-дулааны энергиэс хамаарах графикийг үзүүлэв. 2 дугаар процесс ямар үзэгдэлд хамаарах вэ?

 • A.

  Конденсацлах   

 • B.

  Хайлах     

 • C.

   Буцлах     

 • D.

  Сублимацлах    

 • E.

  Халах

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 4-р даалгавар

Идеал хийн төлөвийн өөрчлөлтийн дөрвөн процессыг графикаар дүрслэн харуулав. 3-4 процесс аль нь  вэ?

 • A.

     Адиабат   

 • B.

  Изотерм    

 • C.

  Изобар      

 • D.

  Изохор  

 • E.

  Политроп биш

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 5-р даалгавар

Идеал хийн төлөвийн өөрчлөлтийн дөрвөн процессыг графикаар дүрслэн харуулав.

Аль процесст хийн ажил хамгийн их байх вэ?

 • A.

  3-4   

 • B.

   1-2          

 • C.

  2-3            

 • D.

  4-1          

 • E.

  1-2-3-4

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 6-р даалгавар

Дууны долгионыг инфра авиа, дуу, ультра авиа гэж ангилдаг. Инфра авианы давтамжийн муж аль нь вэ?

 • A.

   20 Гц-20 кГц            

 • B.

  20 Гц-ээс бага   

 • C.

   20 кГц- 65 кГц    

 • D.

  65 кГц – 100 кГц             

 • E.

  100 кГц-200 кГц   

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 7-р даалгавар

Цахилгаан хэлхээний ямар элементийг зурагт үзүүлснээр тэмдэглэх вэ? 

 • A.

   Транзистор                         

 • B.

  Терморезистор                

 • C.

  Фоторезистор         

 • D.

   Диод          

 • E.

  Конденсатор

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 8-р даалгавар

 Гүйдэлтэй шулуун дамжуулагчийг зурагт өгөгдсөнөөр соронзон орон дотор байрлуулсан бол дамжуулагч хаашаа хөдлөх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 9-р даалгавар

Дэлгэц дээр биеийн бодит, томорсон дүрсийг үүсгэх зориулалттай багажийг нэрлэнэ үү.

 • A.

  Микроскоп 

 • B.

  Томруулагч шил   

 • C.

  Фотоаппарат    

 • D.

  Проектор

 • E.

  Телескоп

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 10-р даалгавар

Улаан ба ногоон өнгийн гэрлийг  ижил хувиар давхцуулбал ямар өнгөтэй харагдах вэ?

 • A.

  Цагаан   

 • B.

  Цэнхэр                  

 • C.

  Ягаан 

 • D.

  Хар         

 • E.

  Шар

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 11-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн багажийн хуваарийн үнэ ба багажийн заалтыг олно уу.

 • A.

  0.2 В, 5.5 В 

 • B.

  0.2 А, 5.5 А 

 • C.

  0.20 В, 5.25 В  

 • D.

  0.2 А, 5.7 А  

 • E.

   1.0 В, 52.5 В

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 12-р даалгавар

 • A.

   

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 13-р даалгавар

Биеийн хөдөлгөөний шилжилт-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ. 6 секундэд харгалзах биеийн координатыг олно уу.

 • A.

  2

 • B.

  0

 • C.

  1

 • D.

  -1

 • E.

  4

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 14-р даалгавар

Биеийн хөдөлгөөний шилжилт-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ. 8 секундийн туршид  бие ямар хэмжээний зам туулсан бэ?

 • A.

  5 м           

 • B.

   3 м            

 • C.

  2м           

 • D.

  1 м           

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 15-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн F=40 Н хүч А цэгт OAталд перпендикуляр чиглэх бол  О  цэгтэй харьцангуй уг хүчний моментыг олно уу.

 • A.

  160 Нм               

 • B.

  120 Нм      

 • C.

  200 Нм     

 • D.

  280Нм       

 • E.

  40 Нм

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 16-р даалгавар

Биед үйлчлэх хүч-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.M®Lмужид биед учрах хүчний импульсийг олно уу.        

 • A.

  3Ft          

 • B.

  4Ft        

 • C.

   6Ft                    

 • D.

  2Ft            

 • E.

  8Ft           

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 17-р даалгавар

Диаграммын аль мужид биеийн хөдөлгөөний тоо хэмжээний өөрчлөлт (импульс) хамгийн бага байх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 18-р даалгавар

150 кг масстай ачааг 1 минутанд 12 м өндөрт гаргахын тулд хөдөлгүүр 500 Вт чадал зарцуулсан бол АҮК ямар байсан бэ? (g=10 м/с2)

 • A.

  0.4             

 • B.

  0.5          

 • C.

   0.3        

 • D.

  0.25 

 • E.

  0.6

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 19-р даалгавар

Ус буцалгагчид байдаг температур тохируулагчийн гол элемент  аль нь вэ?

 • A.

  Биметалл ялтас

 • B.

  Чийдэн    

 • C.

  Тохируулагч  

 • D.

  Унтраалга

 • E.

  Залгуур

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 20-р даалгавар

Зэс утсаар тэгш өнцөгт параллелопипед хийжээ. Түүнийг халаахад а урт хэрхэн өөрчлөгдсөнийг аль графикт зөв илэрхийлсэн бэ?  

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 21-р даалгавар

Саванд байгаа 2 л усны дулаан багтаамжийг олно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 22-р даалгавар

Термометрийн хэмжих хязгаар ба хэмжилтийн нарийвчлалыг өсгөхийн тулд термохос гэдэг багажийг хэрэглэдэг. Термохосын талаар  АЛДААТАЙ үндэслэлийг сонгоно уу.

 • A.

  Дулааны мэдрэгч болгон хэрэглэдэг

 • B.

  Өндөр даралтыг тэсвэрлэдэггүй     

 • C.

  Бага материал хэрэглэдэг   

 • D.

   Температурыг өргөн засварт хэмждэг

 • E.

   Дулааны инерц бага тул богино хугацаанд хэмждэг

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 23-р даалгавар

Зурагт харуулсан үрэлтгүй гадаргаар бие хөдөлнө. Бие А цэгт тайван байснаа доош хөдлөв. Бие Bцэгт хүрэх агшинд түүний хурд ямар байх вэ?

 • A.

  3.2м/с

 • B.

 • C.

 • D.

  4 м/с

 • E.

  10 м/с

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 24-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 25-р даалгавар

Ижилхэн материалаар хийсэн гурван цул бие өгөгджээ. Үүнд: 1 см талтай куб, 1 см радиустай бөмбөрцөг, хөндлөн огтлолын  радиус 1 см, өндөр нь 1 см хэмжээтэй цилиндр. Эдгээр биед ижилхэн хэмжээний дулааны энерги өгөв. Аль бие нь бага халсан бэ?               

 • A.

   Бөмбөрцөг       

 • B.

  Цилиндр    

 • C.

  Куб 

 • D.

  Куб, бөмбөрцөг 

 • E.

  Куб, цилиндр 

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 26-р даалгавар

Буцлах температурт байгаа 100 г масстай усны хагасыг нь ууршуулахад хэчнээн хэмжээний дулааны энерги зарцуулагдах вэ? (Усны ууршихын хувийн дулаан 2300 кЖ/кг)          

 • A.

  23 кЖ                  

 • B.

  230 кЖ      

 • C.

  230000 кЖ         

 • D.

  115 кЖ       

 • E.

  46 кЖ

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 27-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн P-V диаграммд идеал хий А төлөвөөс В төлөвт шилжих процессыг  дүрсэлжээ.Уг процессын үед хийн гүйцэтгэсэн ажлыг олно уу.

 • A.

  9 кЖ           

 • B.

   6 кЖ           

 • C.

   3 кЖ  

 • D.

  2 кЖ  

 • E.

  4 кЖ

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 28-р даалгавар

Идеал хий А төлөвөөс В төлөвт шилжихэд хийн дотоод энерги 2000 Ж-аар нэмэгдсэн бол хий ямар хэмжээний дулааны энергийг  шингээсэн бэ?       

 • A.

  5 кЖ   

 • B.

  8 кЖ          

 • C.

  6 кЖ     

 • D.

  4 кЖ         

 • E.

  11 кЖ

Нийт: 184