Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 29-р даалгавар

Хавтгай долгион нэг орчноос нөгөө орчинд хэрхэн нэвтэрч буйг зурагт үзүүлэв. 1-р орчинд долгионы урт 6 см, долгион тархах хурд 12 см/с.Хоёрдугаар орчинд долгионы тархах хурд ямар болох вэ? (sin37°=0.6, sin53°=0.8)

 • A.

  24 м/с              

 • B.

  16 см/с          

 • C.

   9 см/с                

 • D.

  6 см/с               

 • E.

  4 см/с

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 30-р даалгавар

Хоёрдугаар орчинд долгионы урт ямар болох вэ?          

 • A.

  3 см     

 • B.

  12 см   

 • C.

  4.5 см       

 • D.

  8 см           

 • E.

   2cм

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 31-р даалгавар

Цельсийн t°температуртай агаарт тархах дууны хурд u=331+0.6.t°(м/с) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ. Өвлийн улиралд агаарын температур 253 К байсан бол энэ температурт дууны тархах хурдыг олно уу.       

    

 • A.

  319 м/с         

 • B.

  343 м/с       

 • C.

  331 м/с     

 • D.

  451 м/с     

 • E.

  179 м/с

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 32-р даалгавар

Камертоноос үүссэн дууны долгион агаарт u=330 м/схурдтай тархана. Үүссэн долгионы хамгийн ойр орших ижил фазтай цэгүүдийн хоорондох зай 50 см бол камертоны хэлбэлзлийн давтамжийг олно уу.

 • A.

  330 Гц          

 • B.

  165 Гц        

 • C.

  6.6 Гц         

 • D.

  1320 Гц   

 • E.

  660 Гц

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 33-р даалгавар

Зурагт конденсаторын холболтын цахилгаан хэлхээн дэх схемийг үзүүлжээ. Цахилгаан хэлхээн дэхC1=12 мкФ, C2=4мкФ, C3=6мкФ бол конденсаторын системийн ерөнхий багтаамжийг олно уу.      

 • A.

  20 мкФ  

 • B.

  2 мкФ          

 • C.

  16 мкФ       

 • D.

  3 мкФ      

 • E.

  22 мкФ

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 34-р даалгавар

Зурагт конденсаторын холболтын цахилгаан хэлхээн дэх схемийг үзүүлжээ. Цахилгаан хэлхээн дэхC1=12 мкФ, C2=4мкФ, C3=6мкФ, e=20 В бол C2конденсатор дээр унах хүчдэлийг олно уу.      

 • A.

  10 В          

 • B.

  5 В             

 • C.

  15 В           

 • D.

  20 В           

 • E.

  80 В

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 35-р даалгавар

Хэвлэх үйлдвэрийн цаас зүсэгч машин ажиллуулж буй хүн зөвхөн хоёр гараараа хоёр товчлуурыг зэрэг дарсан нөхцөлд машины хутга ажиллаж цаасыг зүсдэг. Ийм удирдлагын товчлууруудыг ямар логик хэлхээгээр хийх вэ?

 • A.

  OR        

 • B.

  AND   

 • C.

   XOR          

 • D.

   NOT   

 • E.

  ХOR and NOT

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 36-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

   2 

 • E.

  1

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 37-р даалгавар

О цэгт төвтэй M, L, Kгурван дугуй дамжуулагч тус бүрээр гүйх гүйдлийн хүч болон радиус өгөгджээ. О цэгт үүсгэх тэдгээрийн соронзон орны индукцийг олно уу.(m=1)         

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 38-р даалгавар

Зурагтзөв гурвалжны 2 оройдба +2цэнэгүүд агаарт байрлана. Гурвалжны талтус бүрийн урт 20 см, q= 1 нКл, , k=9×109Вм/Кл.Зургийн А цэгт үүсэх цахилгаан орны хүчлэгийн чиглэл аль нь вэ?

 • A.

  3    

 • B.

  1             

 • C.

  2         

 • D.

  4          

 • E.

  5

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 39-р даалгавар

Зурагт зөв гурвалжны 2 оройдqба +2цэнэгүүд агаарт байрлана. Гурвалжны талтус бүрийн урт 20 см, q= 1 нКл, , k=9×109Вм/Кл.А цэгт үүсэх цахилгаан орны потенциалыг олно уу.

 • A.

   0.45 В   

 • B.

  45 В       

 • C.

  135 В        

 • D.

  90 В      

 • E.

  1.35 В

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 40-р даалгавар

Зурагт зөв гурвалжны 2 оройдqба +2qцэнэгүүд агаарт байрлана. Гурвалжны тал тус бүрийн урт 20 см, q= 1 нКл, , k=9×109Вм/Кл.Qцэнэгийг хязгааргүй холоос А цэгт шилжүүлэхэд ямар хэмжээний ажил хийх вэ?

 • A.

  90Q             

 • B.

  0,45Q             

 • C.

  135Q        

 • D.

  45Q        

 • E.

  1.35Q

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 41-р даалгавар

В=2 Тл индукцтэй соронзон орон S=50 см2 талбайтай гадаргаар түүний нормалд 600 өнцгөөр нэвтэрч байвал соронзон урсгал ямар байх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

  100 Вб

 • D.

 • E.

  50 Вб

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 42-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн цахилгаан хэлхээний ерөнхий гүйдлийн хүч 3 А бол хэлхээнд ялгарах нийт чадлыг олно уу.   

 • A.

   30 Вт          

 • B.

  18 Вт          

 • C.

  27 Вт                       

 • D.

  36 Вт                 

 • E.

  54 Вт

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 43-р даалгавар

Агаараас ус руу нэвтэрч буй долгионы хувьд ямар физик хэмжигдэхүүнүүд өөрчлөгдөх вэ?   

 • A.

  Долгионы урт, давтамж 

 • B.

  Давтамж, эрчим              

 • C.

   Давтамж, далайц  

 • D.

   Долгионы урт, хурд

 • E.

  Долгионы хурд, үе

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 44-р даалгавар

Хэрэв гэрлийн цацраг 1-р толины гадаргад  45°  өнцгөөр туссан бол 2-р толиноос ямар өнцгөөр ойх вэ? 

 • A.

  45°            

 • B.

   15°         

 • C.

  75°  

 • D.

  120° 

 • E.

   90°

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 45-р даалгавар

D=4 дптр оптик хүчтэй цуглуулагч линз өгөгджээ. Линзний фокусын зайг олно уу.

 • A.

  0.25 см         

 • B.

  50 см          

 • C.

  25 см       

 • D.

  0.5 см       

 • E.

   4 см

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 46-р даалгавар

D=4 дптр оптик хүчтэй цуглуулагч линз өгөгджээ.Бие линзээс а=30 см зайд байрлаж байсан бол дүрсийн өсгөлтийг олно уу.

 • A.

  2.5

 • B.

  5

 • C.

 • D.

  1

 • E.

  4

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 1-р даалгавар

СИ-ийн үндсэн нэгжээр илэрхийлсэн хүчний нэгж аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 2-р даалгавар

Хүч ба шилжилтийн векторуудын чиглэл ямар үед хүчний хийсэн ажлыгA=F∙x тэгшитгэлээр илэрхийлэх вэ?     

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 3-р даалгавар

Зурагт тосны температур-дулааны энергиэс хамаарах графикийг үзүүлэв.  4 дүгээр процесс ямар үзэгдэлд хамаарах вэ?

 • A.

  Хайлах      

 • B.

  Буцлах 

 • C.

  Царцах

 • D.

  Хөрөх         

 • E.

  Халах

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 4-р даалгавар

2-3 процесс аль нь вэ?

 • A.

  Адиабат       

 • B.

  Изохор      

 • C.

  Изобар       

 • D.

  Изотерм     

 • E.

   Политроп биш

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 5-р даалгавар

Хий ажил хийгээгүй процесс аль нь вэ?

 • A.

  2-3   

 • B.

  1-2, 3-4               

 • C.

  2-3, 3-4               

 • D.

  1-2, 4-1          

 • E.

   4-1

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 6-р даалгавар

Дууны долгионыг инфра авиа, дуу, ультра авиа гэж ангилдаг. Ультра авианы давтамжийн муж аль нь вэ?

 • A.

  20 Гц-ээс бага        

 • B.

  20 кГц – 10 кГц            

 • C.

  9 кГц-3.3 кГц    

 • D.

  3.3 кГ - 1.2 кГц                

 • E.

   20 кГц-ээс их   

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 7-р даалгавар

Цахилгаан хэлхээний ямар элементийг зурагт үзүүлснээр тэмдэглэх вэ?    

 • A.

  Диод                          

 • B.

  Фоторезистор       

 • C.

  Транзистор           

 • D.

  Терморезистор          

 • E.

  Конденсатор

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 8-р даалгавар

Гүйдэлтэй шулуун дамжуулагчийг зурагт өгөгдсөнөөр соронзон орон дотор байрлуулсан бол дамжуулагч хаашаа хөдлөх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 9-р даалгавар

Линзний  фокусын зайг 2 дахин их авснаас их зайд биеийг байрлуулахад жижгэрсэн бодит дүрс үүсгэдэг оптик багажийг нэрлэнэ үү.                

 • A.

    Телескоп 

 • B.

  Проектор    

 • C.

  Томруулагч шил

 • D.

  Микроскоп     

 • E.

  Фотоаппарат

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 10-р даалгавар

Улаан ба хөх өнгийн гэрлийг  ижил хувиар давхцуулбал ямар өнгөтэй харагдах вэ?

 • A.

   Хар             

 • B.

   Шар          

 • C.

   Цэнхэр  

 • D.

   Ягаан       

 • E.

   Цагаан

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 11-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн багажийн хуваарийн үнэ ба багажийн заалтыг олно уу.

 • A.

   0.1 В, 2.2 В  

 • B.

  0.2 А, 2.4 А

 • C.

  0.2 В, 2.4 В

 • D.

  0.1 А, 2.2 А                 

 • E.

  1.0 В, 2.5 В  

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 12-р даалгавар

 өгөгдсөн цөмүүдээс нейтроны тоогоороо ижилхэн цөмүүд аль нь вэ? 

 • A.

   

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 13-р даалгавар

4 секундэд харгалзах биеийн координат хэд вэ?

 • A.

  2 м   

 • B.

  1 м  

 • C.

  -1м         

 • D.

  0 м           

 • E.

  4 м

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 14-р даалгавар

6 секундийн туршид  бие ямар хэмжээний зам туулсан бэ?

 • A.

  3 м               

 • B.

  2 м          

 • C.

  1 м        

 • D.

  4 м            

 • E.

  5 м

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 15-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн  F=50 Н хүч B цэгт OBталд перпендикуляр чиглэх бол О  цэгтэй харьцангуй хүчний моментыг олно уу. 

 • A.

  700 Нм        

 • B.

  100 Нм       

 • C.

  300 Нм           

 • D.

  400 Нм    

 • E.

  500 Нм

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 16-р даалгавар

мужид биед учрах хүчний импульсийг олно уу.

 • A.

  6Ft          

 • B.

  2Ft           

 • C.

  4 Ft 

 • D.

  Ft            

 • E.

  8Ft 

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 17-р даалгавар

Диаграммын аль мужид биеийн хөдөлгөөний тоо хэмжээний өөрчлөлт (импульс) хамгийн их байх вэ?    

 • A.

 • B.

   

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 18-р даалгавар

6000 Н жинтэй усыг 1 минутанд 3м өндөрт шахаж гаргахын тулд 1000 Вт чадал зарцуулсан бол шахуургын АҮК олно уу. (g=10 м/с2)

 • A.

  0.2   

 • B.

  0.3             

 • C.

  0.1          

 • D.

  0.15                  

 • E.

  0.6

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 19-р даалгавар

Индүүнд байдаг температур тохируулагчийн гол элемент аль нь вэ?             

 • A.

  Биметалл ялтас    

 • B.

  Чийдэн      

 • C.

  Тохируулагч   

 • D.

  Унтраалга

 • E.

  Залгуур

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 20-р даалгавар

Зэс утсаар тэгш өнцөгт параллелопипед хийжээ. Түүнийг халаахад b ирмэгийн урт хэрхэн өөрчлөгдсөнийг аль графикт зөв илэрхийлсэн бэ?

 • A.

   

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 21-р даалгавар

Саванд байгаа 1 л усны дулаан багтаамжийг олно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 22-р даалгавар

Термометрийн хэмжих хязгаар ба хэмжилтийн нарийвчлалыг өсгөхийн тулд термохос гэдэг багажийг хэрэглэдэг. Термохосын талаар  АЛДААТАЙ үндэслэлийг сонгоно уу.

 • A.

  Дулааны мэдрэгч болгон хэрэглэдэг

 • B.

  Температурыг маш бага завсарт хэмждэг

 • C.

  Бага материал хэрэглэдэг

 • D.

  Өндөр даралтыг тэсвэрлэдэг

 • E.

  Дулааны инерц бага тул богино хугацаанд хэмждэг

Нийт: 184