Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 23-р даалгавар

Зурагт харуулсан үрэлтгүй гадаргаар бие хөдөлнө. Бие А цэгт тайван байснаа доош хөдлөв. Бие Bцэгт хүрэх агшинд  түүний хурд ямар байх вэ? (g=10 м/с2)

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 24-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн kхаттай пүршинд холбосон Mмасстай ачаа үрэлтгүй гадарга дээр байрлана. Анх пүрш деформацлагдаагүй байв. Ачаанд u хурд олгосон бол пүрш ямар хэмжээгээр шахагдах вэ?  

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 25-р даалгавар

Ижилхэн материалаар хийсэн гурван цул бие өгөгджээ. Үүнд: 1 см талтай куб, 1 см радиустай бөмбөрцөг, хөндлөн огтлолын  радиус 1 см, өндөр нь 1 см хэмжээтэй цилиндр. Эдгээр биед ижилхэн хэмжээний дулааны энерги өгөв. Аль бие нь их халсан бэ?               

 • A.

   Бөмбөрцөг, цилиндр

 • B.

  Цилиндр   

 • C.

  Бөмбөрцөг  

 • D.

   Куб, бөмбөрцөг     

 • E.

   Куб 

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 26-р даалгавар

Хайлах температурт байгаа 100 г масстай мөсний хагасыг нь хайлуулахад хэчнээн хэмжээний дулааны энерги зарцуулагдах вэ?

(Мөсний хайлахын хувийн дулаан 332 кЖ/кг)     

 • A.

   16600 кЖ   

 • B.

   3.32 кЖ      

 • C.

  33200 кЖ             

 • D.

  16.6 кЖ     

 • E.

   6.64 кЖ

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 27-р даалгавар

Уг процессын үед хийн гүйцэтгэх ажлыг олно уу.

 • A.

  5 кЖ   

 • B.

   3 кЖ         

 • C.

  2 кЖ       

 • D.

  6кЖ             

 • E.

  1кЖ

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 28-р даалгавар

Идеал хий А төлөвөөс В төлөвт шилжихэд хийн дотоод энерги 1500 Ж-аар нэмэгдсэн бол хий ямар хэмжээний дулааны энергийг шингээсэн бэ? 

 

 • A.

  4.5 кЖ          

 • B.

   3.5 кЖ              

 • C.

  6.5 кЖ                  

 • D.

  7.5 кЖ      

 • E.

  2.5 кЖ

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 29-р даалгавар

Хавтгай долгион нэг орчноос нөгөө орчинд хэрхэн нэвтэрч буйг зурагт үзүүлэв. 1-р орчинд долгионы урт 6 см, долгион тархах хурд 24 см/с.Хоёрдугаар орчинд долгионы тархах хурд ямар болох вэ?(sin37°=0.6, sin53°=0.8)

 • A.

  32 см/с             

 • B.

  18 см/с     

 • C.

  12 см/с                     

 • D.

  48см/с               

 • E.

   6см/с

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 30-р даалгавар

Хавтгай долгион нэг орчноос нөгөө орчинд хэрхэн нэвтэрч буйг зурагт үзүүлэв. 1-р орчинд долгионы урт 6 см, долгион тархах хурд 24 см/с.Хоёрдугаар орчинд долгионы урт ямар болох вэ?          

 • A.

  3см              

 • B.

  9 см                  

 • C.

  6 см          

 • D.

  24 см       

 • E.

  8cм

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 31-р даалгавар

Цельсийн t° температурт агаарт тархах дууны хурд u=331+0.6×t° (м/с) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.Зуны улиралд агаарын температур 293 К байсан бол энэ температурт дууны тархах хурдыг олно уу.             

 • A.

  340 м/с            

 • B.

  331 м/с       

 • C.

   507 м/с      

 • D.

   343 м/с  

 • E.

   319 м/с

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 32-р даалгавар

Камертоноос үүссэн дууны долгион агаарт u=340 м/схурдтай тархана. Үүссэн долгионы хамгийн ойр орших ижил фазтай цэгүүдийн хоорондох зай 50 см бол камертоны хэлбэлзлийн давтамжийг олно уу.   

 • A.

  680Гц           

 • B.

   1360 Гц  

 • C.

  3.4 Гц         

 • D.

  6.8 Гц        

 • E.

  340 Гц

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 33-р даалгавар

Зурагт конденсаторын холболтын цахилгаан хэлхээн дэх схемийг үзүүлжээ.  Цахилгаан хэлхээн дэх C1=3мкФ, C2=6мкФ, C3=2мкФ бол конденсаторын системийн ерөнхий багтаамжийг олно уу.         

 • A.

  9 мкФ 

 • B.

  1 мкФ         

 • C.

   2 мкФ        

 • D.

   11 мкФ                

 • E.

  4 мкФ

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 34-р даалгавар

Зурагт конденсаторын холболтын цахилгаан хэлхээн дэх схемийг үзүүлжээ.Цахилгаан хэлхээн дэх C1=3мкФ, C2=6мкФ, C3=2мкФ,e= 30 В бол C2конденсатор дээр унах хүчдэлийг олно уу. 

 • A.

  5 В         

 • B.

  10 В           

 • C.

  20 В           

 • D.

  30 В         

 • E.

  55 В

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 35-р даалгавар

Унтлагын өрөөний чийдэнг хоёр унтраалгаар удирдах хэрэг гардаг. Энэ хэлхээг ямар логик хэлхээг ашиглан хийвэл аль ч унтраалгаар гэрлийг асааж унтрааж болох вэ?

 • A.

  NOT   

 • B.

  OR             

 • C.

  AND         

 • D.

  ХOR          

 • E.

   OR and NOT

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 36-р даалгавар

 • A.

  1

 • B.

  2

 • C.

 • D.

  4

 • E.

   

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 37-р даалгавар

О цэгт төвтэй M, L, Kгурван дугуй дамжуулагч тус бүрээр гүйх гүйдлийн хүч болон радиус өгөгджээ. О цэгт үүсгэх тэдгээрийн соронзон орны индукцийг олно уу.  (m=1)                   

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 38-р даалгавар

Зурагт зөв гурвалжны 2 оройдqба +2q цэнэгүүд агаарт байрлана. Гурвалжны тал тус бүрийн урт 30 см, q= 2 нКл, k =9×109Вм/Кл. Зургийн  А цэгт үүсэх цахилгаан орны хүчлэгийн векторын чиглэл аль нь вэ?

 

 • A.

  3

 • B.

  2

 • C.

  1

 • D.

  4

 • E.

  5

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 39-р даалгавар

Зурагт зөв гурвалжны 2 оройдqба +2q цэнэгүүд агаарт байрлана. Гурвалжны тал тус бүрийн урт 30 см, q= 2 нКл, k =9×109Вм/Кл. А цэгт үүсэх цахилгаан орны потенциалыг олно уу.

 • A.

  0.6 В         

 • B.

   60 В         

 • C.

  180 В         

 • D.

  120 В        

 • E.

  5.4 В

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 40-р даалгавар

Зурагт зөв гурвалжны 2 оройдqба +2q цэнэгүүд агаарт байрлана. Гурвалжны тал тус бүрийн урт 30 см, q= 2 нКл, k =9×109Вм/Кл.цэнэгийг хязгааргүй холоос А цэгт шилжүүлэхэд ямар хэмжээний ажил хийх вэ?

 • A.

  120Q          

 • B.

  0.6Q           

 • C.

  180Q       

 • D.

  60Q        

 • E.

  5,4Q

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 41-р даалгавар

В=2 Тл индукцтэй соронзон орон S=20 см2 талбайтай гадаргаар түүний нормалд 600 өнцгөөр нэвтэрч байвал соронзон урсгал ямар байх вэ?       

 • A.

  20Вб

 • B.

  4×10-4Вб 

 • C.

  40 Вб 

 • D.

   

 • E.

  2×10-3 Вб 

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 42-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн цахилгаан хэлхээний ерөнхий гүйдлийн хүч 4 А бол хэлхээнд ялгарах нийт чадлыг олно уу.

 • A.

  80 Вт        

 • B.

  96 Вт      

 • C.

  24 Вт       

 • D.

  16 Вт       

 • E.

  48Вт

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 43-р даалгавар

Агаараас шил рүү нэвтэрч буй долгионы хувьд ямар физик хэмжигдэхүүнүүд өөрчлөгдөх вэ?       

 • A.

  Долгионы хурд, үе          

 • B.

  Давтамж, эрчим               

 • C.

  Давтамж, далайц

 • D.

  Долгионы урт, давтамж           

 • E.

  Долгионы урт, хурд

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 44-р даалгавар

 • A.

  120° 

 • B.

  30°    

 • C.

  90°         

 • D.

  60°

 • E.

   45°     

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 45-р даалгавар

D=5 дптр оптик хүчтэй цуглуулагч линз өгөгджээ. Линзний фокусын зайг олно уу.

 • A.

  0.2 см     

 • B.

   50 см        

 • C.

  20 см         

 • D.

   0.5 см     

 • E.

  5 см

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 46-р даалгавар

D=5 дптр оптик хүчтэй цуглуулагч линз өгөгджээ.Бие линзээс а=25 см зайд байрлаж байсан бол дүрсийн өсгөлтийг олно уу.   

 • A.

  2

 • B.

  4

 • C.

 • D.

 • E.

  1

Нийт: 184