Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 23-р даалгавар

100 см3 эзлэхүүнтэй 1.0 моль/дм3 концентрацтай давсны хүчилд үрлэн цайрыг ханш хэмжээгээр уусгахад (101.325 кПа ба 273 К) – д хэчнээн эзлэхүүн хий ялгарах вэ? 

 • A.

  1.24 дм3

 • B.

  2.24 дм3

 • C.

  1.12 дм3

 • D.

  22.4 дм3

 • E.

  2.48 дм3

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 24-р даалгавар

Дараах туршилтуудаас аль тохиолдолд кальцийн карбонатын тунадас үүсэхгүй вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 25-р даалгавар

Байнгын дипольгүй молекулыг сонгоно уу.

 • A.

  C2F4

 • B.

  CCl2F2 

 • C.

  CHCl3  

 • D.

  C2H5Cl

 • E.

  C2H3Cl2F

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 26-р даалгавар

60 грамм пирит (FeS2) -ийг бүрэн шатаахад стандарт нөхцөл (100 кПа ба 298 К) – д хэдэн литр хүхрийн диоксид (SO2) ялгарах вэ?

 

 • A.

  2.48 л 

 • B.

  22.4 л

 • C.

  2.24 л

 • D.

  24.8 л

 • E.

  224 л

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 27-р даалгавар

Дараах зурагт газрын тосны хэсэгчилсэн нэрлэгийн фракцийг харуулжээ.

X, Y, Z тэмдэглэсэн фракцуудыг аль нь зөв харуулж байна вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 28-р даалгавар

Бутены химийн шинж чанарын талаар зөв мэдээллийг сонгоно уу.

I. Устөрөгчийн галидтай нэгдэх урвалд ордог.     

II. Хүчиллэг калийн перманганатын хүйтэн, сулруулсан уусмалтай исэлдэх урвалд ордог.

III. Мөнгөн толины урвалд ордог.

 • A.

  I, II ба III

 • B.

  I ба II              

 • C.

  II ба III    

 • D.

  I ба III                

 • E.

  зөвхөн I

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 29-р даалгавар

Доорх зурагт уусмал Z –д явуулсан туршилтын үр дүнг харуулав.

Уусмал Z –д ямар анион агуулагдаж байсан вэ?

 • A.

  сульфат

 • B.

  карбонат

 • C.

  хлорид

 • D.

  нитрат

 • E.

   фосфат

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 30-р даалгавар

P нэгдэл (гепт-3-ен-1-ол) нь ургамлын үнэртэй бөгөөд үнэртэй усны үйлдвэрлэлд өргөн хэрэглэгддэг.

P нэгдлийг илүүдэл, хүчиллэгжүүлсэн, концентрацтай KMnO4 ийн уусмалаар үйлчлэхэд ямар нэгдэл үүсэх вэ?

 • A.

  CH3CH2CH2CO2H болон HO2CCH2CH2OH

 • B.

  CH3CH2CH2CH(OH)CH(OH)CH2CH2OH

 • C.

  CH3CH2CH2CH=CHCH2CO2H

 • D.

  CH3CH2CH2CHO болон OCHCH2CH2OH

 • E.

  CH3CH2CH2CO2H болон HO2CCH2CO2H   

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 31-р даалгавар

65 грамм жинтэй цайр ялтсыг мөнгөний нитратын уусмалд хэсэг хугацаагаар дүрэхэд ялтсын жин 80.1 грамм болж нэмэгджээ. Хэдэн грамм цайр уусмалд шилжсэн бэ?

 • A.

  15.1

 • B.

  6.5

 • C.

  22.1

 • D.

  65

 • E.

  86

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 32-р даалгавар

Иодыг фтортой харилцан үйлчлэлцүүлж иодын трифторид (IF­3) – ыг гарган авдаг.

I2 (хат)  +  F2 (х)  →  2 IF (хат) ; ∆H0 = +20 кЖ • моль-1
IF (хат)  +  F2 (х)  →  IF3 (хат) ; ∆H0 = -100 кЖ • моль-1

Өгөгдлийг ашиглан иодын трифторид (IF­3) – ын үүсэхийн стандарт энтальпийн өөрчлөлтийг олно уу.

 • A.

  +180 кЖ • моль-1

 • B.

  -80 кЖ • моль-1          

 • C.

  +80 кЖ • моль-1

 • D.

  -180 кЖ • моль-1

 • E.

  -90 кЖ • моль-1

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 33-р даалгавар

Дараах исэлдэх-ангижрах урвалыг хамгийн бага бүхэл тоогоор тэнцүүлж коэффициентүүдын нийлбэрийг олно уу.

…..Na2S2O3 (уус) + .....HCl (уус) → …..S (хат) + .....SO2 (х) + .....NaCl (уус) + …..H2O (ш)

 • A.

  6

 • B.

  8

 • C.

  7

 • D.

  9

 • E.

  5

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 34-р даалгавар

Аль катион нь электроноосоо хоёроор илүү нейтронтой вэ?

 • A.

  2+    

 • B.

  2+

 • C.

  +        

 • D.

   2+          

 • E.

  +               

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 35-р даалгавар

Кортикостерон нь уураг болон нүүрсусны бодисын солицооны явцад үүсдэг гормон юм. Кортикостероны молекул нь хэдэн нүүрстөрөгчийн хираль атом агуулж байна вэ?

 • A.

  4

 • B.

  6

 • C.

  5

 • D.

  7

 • E.

  8

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 36-р даалгавар

Al2O3 катализаторын оролцоотойгоор халаахад усгүйжих урвалд орж цис-транс изомер үүсгэх боломжтой нэгдлийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 37-р даалгавар

Өнгөгүй X хольц болон P, Q, R гэсэн цэвэр бодисууд дээр 2 өөр уусгагч ашиглан цаасан хроматографийн туршилт явуулжээ. Туршилтын үр дүнг доор үзүүлэв.  

            Хроматограммуудыг ажиглаад зөв мэдээллийг сонгоно уу.

 • A.

  P бодисын Rf  утга R бодисын Rf утгаас их.

 • B.

  P бодис X хольц дотор агуулагдана.

 • C.

  P болон R бодисуудын уусах чанар ижил.

 • D.

  R бодис X хольц дотор агуулагдана.

 • E.

  Q бодис X хольц дотор агуулагдана.

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 38-р даалгавар

Устөрөгч болон бромын уур хоорондын урвал 500К температурт харьцангуй хурдан, 400К температурт харьцангуй удаан явагддаг шалтгаануудаас зөвийг сонгоно уу.

 1. 400К температурт ашигтай мөргөлдөлтийн тоо багасна.
 2. 400К температурт идэвхжлийн энергиэс давсан энергитэй молекулын тоо багасна.
 3. 400К температурт урвалын идэвхжлийн энерги их байдаг.

 • A.

  2 ба 3

 • B.

  1 ба 3

 • C.

  1 ба 2

 • D.

  зөвхөн 1

 • E.

  зөвхөн 2

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 39-р даалгавар

1 литр эзлэхүүнтэй битүү саванд хий байдалтай 3 моль H2 болон 3 моль Cl2ийг авч холиход  H2(x) + Cl2(x)  2HCl(X) урвал явагдаж хэсэг хугацааны дараа тэнцвэр тогтжээ. Тэнцвэрийн үед 3 моль HCl үүссэн бол тэнцвэрийн тогтмол Kc – г тооцоолно уу.

 • A.

 • B.

   

 • C.

                      

 • D.

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 40-р даалгавар

Пропаналь (CH3CH2CHO) нь шүлтийн уусмалын орчинд димержих урвалд ордог.

Урвалын хурдыг тодорхойлох зорилгоор 3 бүлэг туршилтыг явуулж дараах үр дүнг гарган авчээ.

[CH3CH2CHO]анх / моль • дм-3

[OH ]анх / моль • дм-3

урвалын харьцангуй хурд

0.10

0.0015

1

0.30

0.0015

3

0.30

0.0030

6

Туршилтын үр дүнг ашиглан урвалын хурдны тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A.

  ʋ = k[CH3CH2CHO] [OH ]2     

 • B.

  ʋ = k[CH3CH2CHO]2 [OH ]   

 • C.

  ʋ = k[CH3CH2CHO]2    

 • D.

  ʋ = k[CH3CH2CHO] [OH ]    

 • E.

  ʋ = k[CH3CH2CHO]

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 1-р даалгавар

Габерийн процессоор аммиакийг гарган авдаг.

                                           1 N2(х) молекул                3 H2(х) молекул                        2 NH3(х) молекул

    1 моль азотын молекул хэдэн моль устөрөгчийн молекултай урвалд орох вэ?

 • A.

  3 моль

 • B.

  2 моль

 • C.

  1 моль

 • D.

  4 моль

 • E.

  6 моль

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 2-р даалгавар

 1. Өгөгдсөн тэмдэглэгээг ашиглан фосфорын атомын протоны тоог тодорхойлно уу.

 • A.

  31

 • B.

  16

 • C.

  15

 • D.

  46

 • E.

  17

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 3-р даалгавар

Бодисын төлөвийн шилжилтийн схемээс хайлах үзэгдлийг сонгоно уу.

 • A.

  IV

 • B.

  III

 • C.

  II

 • D.

  I

 • E.

  V

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 4-р даалгавар

Сурагч цахилгаан дамжуулах хэлхээг зурагт үзүүлсний дагуу угсарчээ.

Аль материалыг сонгож Х үсгээр тэмдэглэсэн хэсэгт байршуулбал чийдэн асах вэ?

 • A.

  мод

 • B.

  резин

 • C.

  шаазан

 • D.

  хуванцар

 • E.

  зэс утас

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 5-р даалгавар

Дараах нэгдлүүдээс хүхрийн исэлдэхүйн хэм хамгийн их байх нэгдлийг сонгоно уу.

 • A.

  SO2

 • B.

  H2SO4

 • C.

  H2SO3

 • D.

  Al2S3

 • E.

   H2S

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 6-р даалгавар

Цэвэр усанд хуурай калийн гидроксидыг нэмж уусгахад усны pH хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

  өөрчлөгдөхгүй

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 7-р даалгавар

Үелэх хүснэгтэд үзүүлсэн элементүүдээс галогенийг сонгоно уу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • A.

  W

 • B.

  Q

 • C.

  Z

 • D.

  Y

 • E.

  X

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 8-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн органик нэгдлийг нэрлэнэ үү

 • A.

  пропаналь

 • B.

  пропен

 • C.

  пропаны хүчил

 • D.

  пропанон

 • E.

  пропанол

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 9-р даалгавар

Дараах бүтээгдэхүүнүүдээс аль нь байгалийн полимероос тогтох вэ?

 • A.

  ноолууран цамц

 • B.

  хуванцар ундааны сав

 • C.

  гялгар уут      

 • D.

  усны гутал

 • E.

  PVC хоолой

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 10-р даалгавар

Карбон хүчлүүдийн молийн массыг харьцуулсан хүснэгт өгөгджээ. Аль карбон хүчил нь хамгийн өндөр температурт буцлах вэ?

 • A.

  III

 • B.

  II

 • C.

  I

 • D.

  V

 • E.

  IV

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 11-р даалгавар

Аль хийн бөмбөлөг нь агаарт хөөрөх вэ? 

 • A.

  P ба R

 • B.

  P

 • C.

  Q ба R  

 • D.

  Q

 • E.

  R

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 12-р даалгавар

Өгөгдсөн зурагт харгалзах бодисыг ялгаж, салгах аргыг тодорхойлно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 13-р даалгавар

 1. Доорх зурагт Q ба P элементүүдийн электронт байгууламжийг харуулжээ 

Q ба P элементүүд нэгдэж үүсэх нэгдлийн холбооны төрөл болон молекулын томьёог олно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 14-р даалгавар

100К темпeратурт байгаа 831 Па даралттай 1 моль идеал хийн эзлэхүүнийг тооцоолно уу.

 • A.

  1 cм3  

 • B.

  1 дм3

 • C.

  1 м3    

 • D.

  100 дм3

 • E.

  10 м3

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 15-р даалгавар

Доогуур зурсан нэгдэл нь ангижруулагчийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа урвалын тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A.

  H2S2O7 + H2O → 2H2SO4

 • B.

  3CO + Al2O3 → 2Al + 3CO2

 • C.

  CO2 + C → 2CO

 • D.

  CuO + H2 → Cu + H2O

 • E.

  CaO + H2O → Ca(OH)2

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 16-р даалгавар

Дараах эргэх урвал өгөгджээ.

                                      

Тэнцвэр тогтсоны дараах NO2(x) ба N2O4(x) холимгийн талаар аль мэдээлэл нь зөв бэ?

 • A.

  Системийн температурыг ихэсгэвэл N2O4(x) – ийн хэмжээ ихэснэ.

 • B.

  Системийн даралтыг ихэсгэвэл N2O4(x) – ийн хэмжээ ихэснэ.

 • C.

  N2O4(x) – ийн үүсэх болон задрах урвалын хурд тэнцүү биш байна.

 • D.

  N2O4(x) – ийн задрах урвал нь экзотерм шинжтэй.

 • E.

  Системийн эзлэхүүнийг багасгавал NO2(x) – ийн хэмжээ ихэснэ.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 17-р даалгавар

Ижил эзлэхүүнтэй, ижил концентрацтай урвалын холимгийг харуулав. Аль тохиолдолд урвал хамгийн удаан явагдах вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 18-р даалгавар

Шилжилтийн металлын физик, химийн шинж чанарын талаар буруу мэдээллийг сонгоно уу.

 • A.

  Цэвэр металл нь үелсэн талст бүтэцтэй, цөмийн цэнэг нь ижил атомуудаас тогтсон байдаг

 • B.

  Металлууд нь химийн урвалд орохдоо электроноо алдаж исэлдэн эерэг цэнэгтэй ионыг үүсгэнэ.

 • C.

  Металлын талст оронт тор дахь чөлөөт электроны нөлөөгөөр металл цахилгаан, дулааныг дамжуулдаг чанартай байна.

 • D.

  Металлын холбоонд атомууд нь талст оронт торын зангилаан дээр байрлаж зөвхөн хэлбэлзэх хөдөлгөөн хийж нягт байрших тул нягт өндөр, хайлах, буцлах цэг багатай байдаг.

 • E.

  Металлыг гаднаас ямар нэг хүчээр үйлчлэхэд талст торын үеүүд гулсан шилжих боловч металлын холбоо хэвээр байж, гагцхүү металлын хэлбэр өөрчлөгддөг.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 19-р даалгавар

Барийн карбонатыг халаахад үүсэх бүтээгдэхүүнүүдийг сонгоно уу.

 • A.

  бари ба карбонат ион          

 • B.

  бари ба нүүрстөрөгчийн диоксид

 • C.

  барийн оксид ба нүүрстөрөгч

 • D.

  барийн оксид ба нүүрстөрөгчийн диоксид

 • E.

  бари ба нүүрстөрөгч

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 20-р даалгавар

Нүүрсийг шатаахад явагдах процессын талаар зөв мэдээллийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 21-р даалгавар

Өгөгдсөн урвалын дүнд үүсэх үндсэн бүтээгдэхүүн Х нэгдлийг нэрлэнэ үү.

 • A.

  бутан–2–ол

 • B.

  бутан–1–ол

 • C.

  бутаны хүчил

 • D.

  бутандиол     

 • E.

  бутаналь

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 22-р даалгавар

Дараах нийлмэл эфир ямар карбон хүчил болон спиртийн эфиржих урвалаар үүссэн бэ?

 • A.

  карбон хүчил

  спирт

  пропаны хүчил

  пропанол

 • B.

  карбон хүчил

  спирт

  пропаны хүчил

  этанол

 • C.

  карбон хүчил

  спирт

  бутаны хүчил

  этанол

 • D.

  карбон хүчил

  спирт

  этаны хүчил

  пропанол

 • E.

  карбон хүчил

  спирт

  этаны хүчил

  этанол

Нийт: 1,762