Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 9-р даалгавар

10, 2, 4, 6, 1, 12, 14, 8, 16  өгөгдлийн дээд квартилийг олоорой

 • A.

  13

 • B.

  15

 • C.

  8

 • D.

  12

 • E.

  3

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 10-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 11-р даалгавар

                                                 

 • A.

  180

 • B.

  150

 • C.

  450

 • D.

  120

 • E.

  240

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 12-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 13-р даалгавар

 • A.

  3

 • B.

  6

 • C.

  4

 • D.

  5

 • E.

  7

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 14-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 15-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 16-р даалгавар

Шоог орхиход сондгой тоогоор эсвэл 2-ын хуваагч тоогоор буух магадлалыг олоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 17-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 18-р даалгавар

 • A.

  8

 • B.

  -8

 • C.

  -10

 • D.

  10

 • E.

  9

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 19-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 20-р даалгавар

 • A.

  -2, 3

 • B.

  2

 • C.

  -3

 • D.

  2, -3

 • E.

  -2

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 21-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 22-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-3
C хувилбарын 23-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 24-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 25-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 26-р даалгавар

3, 7, 12, 13, 20  өгөгдлийн дисперсийг олоорой.     

 • A.

   

  33

 • B.

  33.2

 • C.

  37.2

 • D.

  12

 • E.

  37.5

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 27-р даалгавар

Бат, Болд нар гурван найзтайгаа нэг эгнээнд жагсах болжээ. Бат, Болдын хэн нь ч захад зогсохгүй байх боломжийн тоог ол. 

 • A.

  18

 • B.

  30

 • C.

  24

 • D.

  36

 • E.

  20

Оноо-2 Минут-3
C хувилбарын 28-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-3
C хувилбарын 29-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-3
C хувилбарын 30-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-3
C хувилбарын 31-р даалгавар

 • A.

  8

 • B.

  6

 • C.

  5

 • D.

  4

 • E.

  2

Оноо-3 Минут-3
C хувилбарын 32-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-4
C хувилбарын 33-р даалгавар

 • A.

 • B.

  4

 • C.

  10

 • D.

 • E.

  6

Оноо-3 Минут-3
C хувилбарын 34-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-4
C хувилбарын 35-р даалгавар

 • A.

  -15

 • B.

  42

 • C.

  -12

 • D.

  -18

 • E.

  -9

Оноо-3 Минут-4
C хувилбарын 36-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 1-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 2-р даалгавар

 • A.

  5

 • B.

  4

 • C.

  3

 • D.

  7

 • E.

  4.5

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 3-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 4-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 5-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

  3

 • E.

  4

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 6-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 7-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 8-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 9-р даалгавар

   өгөгдлийн доод квартилийг олоорой.

 • A.

  5

 • B.

  4

 • C.

  9

 • D.

  13

 • E.

  14

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 10-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 11-р даалгавар

 

 • A.

  180

 • B.

  300

 • C.

  450

 • D.

  225

 • E.

  150

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 12-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Нийт: 1,762