Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 4-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 5-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 6-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-2
B хувилбарын 7-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 8-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-2
B хувилбарын 9-р даалгавар

11, 3, 15, 7, 8, 1, 13, 5, 16   өгөгдлийн доод квартилийг олоорой.

 • A.

  13

 • B.

  5

 • C.

  9

 • D.

  4

 • E.

  14

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 10-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 11-р даалгавар

 • A.

  225

 • B.

  180

 • C.

  450

 • D.

  300

 • E.

  150

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 12-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 13-р даалгавар

 • A.

  6

 • B.

  5

 • C.

  3

 • D.

  4

 • E.

  2

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 14-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 15-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 16-р даалгавар

Шоог орхиход сондгой тоогоор эсвэл 2-ынн хуваагч тоогоор буух магадлалыг олоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 17-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 18-р даалгавар

 • A.

  -10

 • B.

  -8

 • C.

  10

 • D.

  8

 • E.

  9

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 19-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 21-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 22-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-3
B хувилбарын 23-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 24-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 25-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 26-р даалгавар

3, 7, 12, 13, 20   өгөгдлийн дисперсийг олоорой.      

 • A.

  33

 • B.

  33.2

 • C.

  37.2

 • D.

  12

 • E.

  37.5

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 27-р даалгавар

Бат, Болд нар гурван найзтайгаа нэг эгнээнд жагсах болжээ. Бат аль нэг захад нь зогсох ба Болд нөгөө захад нь зогсоогүй байх боломжийн тоог ол.       

 • A.

  24

 • B.

  30

 • C.

  36

 • D.

  18

 • E.

  20

Оноо-2 Минут-3
B хувилбарын 28-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 29-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 30-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 31-р даалгавар

 • A.

  7

 • B.

  3

 • C.

  5

 • D.

  6

 • E.

  1

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 32-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 33-р даалгавар

 • A.

 • B.

  9

 • C.

  8

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 34-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-4
B хувилбарын 35-р даалгавар

 • A.

  12

 • B.

  -42

 • C.

  15

 • D.

  18

 • E.

  9

Оноо-3 Минут-4
B хувилбарын 36-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 1-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 2-р даалгавар

 • A.

  5

 • B.

  3

 • C.

  4

 • D.

  7

 • E.

  3.5

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 3-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 4-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 5-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

  8

 • E.

  10

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 6-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 7-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 8-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Нийт: 1,762