Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 39-р даалгавар

Дараах ионуудыг радиусынх нь ихсэх дарааллаар байрлуулна уу.

Al3+, Si4+, Na+, Cl-, Mg2+

 • A.

  Na+, Mg2+, Al3+, Si4+, Cl-

 • B.

  Si4+, Al3+, Mg2+, Na+, Cl-

 • C.

  Cl-, Si4+, Al3+, Mg2+, Na+

 • D.

  Cl-, Si4+, Al3+, Na+, Mg2+

 • E.

  Cl-, Na+, Mg2+, Al3+, Si4+

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 40-р даалгавар

Нэгэн полимерийг түлэгддэггүй сав суулга хийхэд хэрэглэдэг. Энэхүү хэрэглээг полимерийн бүтэц, шинж чанартай холбон дүгнэж, ямар полимер байсныг тогтооно уу.

 

Полимер

 

Бүтэц, шинж чанар

I

Поливинилхлорид

а

Сийрэг, нягт багатай, хөнгөн тул дулаан тусгаарлах шинж чанартай.

II

Полистирол

б

ХЦСЧ ихтэй атом агуулсан тул ус болон  бусад молекулыг түлхдэг.

III

Политетрафторэтен

в

Ус нэвтэрдэггүй, маш хатуу, галыг дэмждэггүй.

 • A.

  III а

 • B.

  III б

 • C.

  II а

 • D.

  II в

 • E.

  I б

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 1-р даалгавар

Хэвийн нөхцөлд 2.5 моль аммиакийн эзлэхүүн хэдэн литр байх вэ?

 • A.

  61.00 л

 • B.

  60.00 л

 • C.

  61.25 л

 • D.

  56.00 л

 • E.

  62.00 л

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 2-р даалгавар

Аль зурагт цэвэр давсны хайлах, буцлах цэгийг зөв илэрхийлсэн байна бэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 3-р даалгавар

Байгалийн хийн найрлагын 80-90 орчим хувийг ........ эзэлнэ.

 • A.

  Пропан

 • B.

  Этан

 • C.

  Метан

 • D.

  Бутан

 • E.

  Этан ба пропан

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 4-р даалгавар

Дөлний өнгийг ногооноор буддаг, SO42- анионаар үйлчлэхэд цагаан өнгийн тунадас үүсгэдэг катионыг сонгоно уу.

 • A.

  H+

 • B.

  Ba2+

 • C.

  Li+

 • D.

  Na+

 • E.

  Sr2+

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 5-р даалгавар

A(хий) + B(хий) ® 2C(хий) + Q гэсэн бүдүүвчийн дагуу урвал явагджээ. Шулуун урвалын хурдыг нэмэгдүүлэхийн тулд ямар хүчин зүйлээр үйлчлэх вэ?

 • A.

  А бодисын концентрацийг бууруулах

 • B.

  В бодисын концентрацийг бууруулах

 • C.

  Даралтыг бууруулах

 • D.

  Температурыг бууруулах

 • E.

  Температурыг нэмэгдүүлэх

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 6-р даалгавар

Дараах урвалуудаас аль нь эргэх урвал вэ?

 • A.

  N2 + 3H2 ® 2NH3

 • B.

  NaOH + HCl ® NaCl + H2O

 • C.

  CuSO4 + 2NaOH ® Cu(OH)2¯ + Na2SO4

 • D.

  4Li + O2 ® 2Li2O

 • E.

  FeS + 2HCl ® FeCl2 + H2

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 7-р даалгавар

Азотын хийгээр гэрлийн чийдэнг дүүргэдэг. Үүний шалтгаан юу вэ?

 • A.

  Дулаан дамжуулахгүй

 • B.

  Агаараас хөнгөн

 • C.

  Ангижруулагч шинжтэй

 • D.

  Усанд уусахгүй

 • E.

  Химийн идэвх муу

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 8-р даалгавар

Эртний түүхэн дурсгалт барилга, байгууламж хүчиллэг борооны нөлөөгөөр элэгддэг. Энэ үзэгдлийг илэрхийлсэн урвалын тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A.

  CaSO4 + 2HCl = CaCl2 + H2SO4

 • B.

  Ca(OH)2 + 2H+ = Ca2+ + 2H2O

 • C.

  CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2 + H2O

 • D.

  CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2

 • E.

  CaO + CO2 = CaCO3

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 9-р даалгавар

Төвлөрсөн халаалтын системд хэрэглэдэг нефтийн фракцыг сонгоно уу.

 • A.

  Цэвэршүүлсэн хий

 • B.

  Керосин/парафин

 • C.

  Лигроин

 • D.

  Дизель

 • E.

  Өнгөлгөөний тос

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 10-р даалгавар

Протоны тоо 19 байх элементийн атомын электронт бүтцийн томьёог олно уу.

 • A.

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

 • B.

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

 • C.

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1

 • D.

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

 • E.

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d1

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 11-р даалгавар

Металлын талст оронт торын бүтэцтэй бодис ямар жижиг хэсгийн таталцлаар үүсдэг вэ?

 • A.

  Эерэг цэнэгтэй ион ба байршаагүй электрон

 • B.

  Сөрөг цэнэгтэй ион ба байршаагүй электрон

 • C.

  Сөрөг ба эерэг цэнэгтэй ион

 • D.

  Дундын хос электрон

 • E.

  Чөлөөт хос электрон ба хоосон орбитал

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 12-р даалгавар

Дараах нэгдлүүдийн хэд нь азотын бордоо болохыг тогтоож, тэдгээрээс азотын агууламж хамгийн их байх бордоог сонгоно уу.

NH4CI; NH4NO3; (NH4)3PO4; (NH4)2SO4; (NH4)2CO3

 • A.

  Бордооны тоо

  2

  Хамгийн их азотын агууламжтай бордоо

  NH4CI

   

 • B.

  Бордооны тоо

  2

  Хамгийн их азотын агууламжтай бордоо

  (NH4)3PO4

   

 • C.

  Бордооны тоо

  3

  Хамгийн их азотын агууламжтай бордоо

  NH4NO3

   

 • D.

  Бордооны тоо

  5

  Хамгийн их азотын агууламжтай бордоо

  NH4CI

   

 • E.

  Бордооны тоо

  4

  Хамгийн их азотын агууламжтай бордоо

  NH4NO3

   

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 13-р даалгавар

Дараах урвалуудаас уусдаггүй давс гарган авах урвалын тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A.

  2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

 • B.

  Na2O + CO2 = Na2CO3

 • C.

  CuCO3 + H2SO4 = CuSO4 + CO2+H2O

 • D.

  BaSO3 + 2HCI = BaCI2 + SO2+ H2O

 • E.

  AgNO3 + HCI = AgCI + HNO3

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 14-р даалгавар

Зөв харгалзааг тогтооно уу.

 • A.

  I г; II б; III а 

 • B.

  I г; II д; III б

 • C.

  I а; II в; III г

 • D.

  I г; II в; III а

 • E.

  I а; II в; III д

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 15-р даалгавар

C2H6(x)  + 3½O2(x) ®2CO2(x) +  3H2O(ш), DH0 = -1559.7 кЖ×моль-1 гэсэн тэгшитгэлийг зөв илэрхийлсэн тайлбарыг сонгоно уу.

 • A.

  1 моль этан, 3 моль хүчилтөрөгчтэй харилцан үйлчилж  2 моль CO2, 3 моль ус үүсгэх урвалаар 1559.7 кЖ дулаан ялгарна.

 • B.

  1 моль этан, 3 моль хүчилтөрөгчтэй харилцан үйлчилж  2 моль CO2, 3 моль ус үүсгэх урвалаар 1559.7 кЖ дулаан шингээнэ.

 • C.

  1 моль этаныг хүчилтөрөгчийн дотор бүрэн шатаахад 1559.7 кЖ дулаан ялгарна.

 • D.

  1 моль этаныг хүчилтөрөгчийн дотор бүрэн шатаахад 1559.7 кЖ дулаан шингээнэ.

 • E.

  1 моль этан хүчилтөрөгчийн нөлөөгөөр исэлдэхэд 1559.7 кЖ дулаан ялгарна.

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 16-р даалгавар

2X + Y « Z гэсэн урвалын тэнцвэр тогтсон үеийн концентраци:

[X]=1.5 моль×л-1     

[Y]=0.5 моль×л-1

[Z]=1.5 моль×л-1 байжээ. Урвалд орсон бодисуудын анхны концентрацийг олно уу.

 • A.

  [X]

  3 моль×л-1

  [Y]

  2 моль×л-1

   

 • B.

  [X]

  4.5 моль×л-1

  [Y]

  2 моль×л-1

   

 • C.

  [X]

  2.5 моль×л-1

  [Y]

  0.5 моль×л-1

   

 • D.

  [X]

  2.5 моль×л-1

  [Y]

  1.0моль×л-1

   

 • E.

  [X]

  3.0 моль×л-1

  [Y]

  1.25 моль×л-1

   

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 17-р даалгавар

Дараах металлуудаас хэд нь давсны хүчлээс устөрөгчийг түрэх вэ?

Ca, Cu, Ni, Pb, Ag, K, Mg, Hg, Sn, Au

 • A.

  7

 • B.

  5

 • C.

  4

 • D.

  6

 • E.

  8

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 18-р даалгавар

Хүхрийн хүчлийг Контактын аргаар дараах бүдүүвчийн дагуу гарган авдаг. Бүдүүвч дэх Х нөхцөл болон Y бодисыг олж тогтооно уу.

 • A.

  X

  V2O3

  Y

  H2S2O7

   

 • B.

  X

  V2O3

  Y

  H2S2O3

   

 • C.

  X

  V2O3

  Y

  H2S2O6

   

 • D.

  X

  V2O5

  Y

  H2S2O8

   

 • E.

  X

  V2O5

  Y

  H2SO3

   

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 19-р даалгавар

Дараах бодисуудын хэд нь этилентэй харилцан үйлчлэх вэ?

Бромын ус, хлор, калийн перманганат, устөрөгч, усны уур, мөнгөний оксидын аммиакийн уусмал

 • A.

  3

 • B.

  2

 • C.

  5

 • D.

  4

 • E.

  1

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 20-р даалгавар

Поликонденсацийн урвалаар үүсдэг макромолекулт нэгдлийг сонгоно уу.

 • A.

  Найлон,

  полистирол

 • B.

  Полипропилен,

  эслэг

 • C.

  Цардуул,

  полиэтилен

 • D.

  Найлон,

  уураг

 • E.

  Полистирол,

  полиэтилен

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 21-р даалгавар

3-метил бутан-2-ол гэсэн нэгдлийн холбоосон томьёог олно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 22-р даалгавар

Дараах урвал ямар механизмаар явагдсан бэ?

 • A.

  Нуклеофиль нэгдэх

 • B.

  Радикалын нэгдэх

 • C.

  Нуклеофиль халалцах

 • D.

  Электрофиль халалцах

 • E.

  Электрофиль нэгдэх

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 23-р даалгавар

10 oС -д байсан 450 г натрийн хлоридын ханасан уусмалыг гүйцэд ууршуулж 150 г натрийн хлорид гарган авчээ. Энэ температурт натрийн хлоридын уусах чанар хэд болохыг тооцоолно уу.

 • A.

  30 г

 • B.

  33 г

 • C.

  50 г

 • D.

  3 г

 • E.

  500 г

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 24-р даалгавар

Давсны хүчлийн (HCl) усан уусмалд электролиз явуулжээ. Электродууд дээр үүссэн бүтээгдэхүүнийг хэрхэн илрүүлэх вэ?

 • A.

  Катод (-)

  Анод (+)

  KI ба цардуулаар

  Асаж буй зомголоор

   

 • B.

  Катод (-)

  Анод (+)

  Асаж буй зомголоор

  KI ба цардуулаар

   

 • C.

  Катод (-)

  Анод (+)

  Өнгө, үнэрээр

  Асаж буй зомголоор

   

 • D.

  Катод (-)

  Анод (+)

  KI ба цардуулаар

  Цогшсон зомголоор

   

 • E.

  Катод (-)

  Анод (+)

  Асаж буй зомголоор

  Цогшсон зомголоор

   

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 25-р даалгавар

Дараах хувирлын дагуу явагдах урвалын тэгшитгэл дэх Х1, Х2, X3 бодисуудыг нэрлэж, хэвийн нөхцөлд 33.6 л этиленээс үүсэх урвалын эцсийн бүтээгдэхүүний (Х3) хэмжээг тооцоолно уу.

 • A.

  X1

  X2

  X3

  Этанол

  Шоргоолжны хүчил

  Метилметаноат, 111 г

   

 • B.

  X1

  X2

  X3

  Этанол

  Шоргоолжны хүчил

  Метилметаноат, 91.5 г

   

 • C.

  X1

  X2

  X3

  Этанол

  Этаны хүчил

  Этилметаноат, 111 г

   

 • D.

  X1

  X2

  X3

  Этанол

  Этаны хүчил

  Метилэтаноат, 111 г

   

 • E.

  X1

  X2

  X3

  Этандиол

  Шоргоолжны хүчил

  Метилэтаноат, 91.5 г

   

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 26-р даалгавар

Нэгэн нэгдлийн найрлагад 48 г нүүрстөрөгч, 12 моль атом устөрөгч, 1.204×1024 хүчилтөрөгчийн атом агуулагддаг бол түүний томьёог олно уу.

 • A.

  C4H8O2

 • B.

  CH4O

 • C.

  C4H8O

 • D.

  C4H10O

 • E.

  C2H6O

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 27-р даалгавар

4-метил пент-2-ин гэсэн нэгдэл дэх d ба p холбооны тоог олно уу.

 • A.

  \delta 15
  \pi 2

   

 • B.

  \delta 16
  \pi 1

   

 • C.

  \delta 15
  \pi 1

   

 • D.

  \delta 4
  \pi 2

   

 • E.

  \delta 4
  \pi 1

   

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 28-р даалгавар

Калийн оксид, ус, калийн гидроксидын үүсэхийн дулаан тус бүр -361.5 кЖ×моль-1, -285.8 кЖ×моль-1, -425.9 кЖ×моль-1 бол урвалын дулааны илрэлийг тооцоолон, термохимийн тэгшитгэлийг бичиж, урвалын төрлийг заана уу.

 • A.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

  K2O(хат) + H2O(ш) ® 2KOH(хат), DурвH0 = -776.1 кЖ×моль-1

  Экзотерм

   

 • B.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

  K2O(хат) + H2O(ш) ® 2KOH(хат), DурвH0 = +776.1 кЖ×моль-1

  Эндотерм

   

 • C.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

  K2O(хат) + H2O(ш) ® 2KOH(хат), DурвH0 = -204.5 кЖ×моль-1

  Экзотерм

   

 • D.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

  K2O(хат) + H2O(ш) ® 2KOH(хат), DурвH0 = +204.5 кЖ×моль-1

  Эндотерм

   

 • E.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

  K2O(хат) + H2O(ш) ® 2KOH(хат), DурвH0 = -1499.1 кЖ×моль-1

  Экзотерм

   

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 29-р даалгавар

H2 + CI2 = 2HCI гэсэн урвалын хурд нь 5×10-4 М×с-1 бол устөрөгчийн концентраци 0.9 М-иос 0.40 М болтол буурахад ямар хугацаа зарцуулагдах вэ? Энэ хугацаанд үүссэн хлортустөрөгчийн концентрацийг тооцоолно уу.

 • A.

  10-3 сек, 1 моль HCI

 • B.

  0.1×10 -4 сек, 0.8 моль HCI

 • C.

  0.1×104 сек, 1.8 моль HCI

 • D.

  103 сек, 1 моль HCI

 • E.

  103 сек, 0.8 моль HCI

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 30-р даалгавар

Нэг бүлэгт орших элементүүдийн электронт бүтэц болон шинж чанар, талст оронт торын бүтцийг зөв харгалзуулна уу.

 • A.

  I а,д; II в; III а

 • B.

  I б; II в,д; III а, е

 • C.

  I а; II в,д; III г

 • D.

  I в; II д; III а, е

 • E.

  I б; II г,д; III а,в

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 31-р даалгавар

Гурван шилэн саванд X ба Y хий, Z гэсэн шингэн бодисууд байв.

 • A.

  X

  Этилен

  Y

  Ацетилен

  Z

  Ус

   

 • B.

  X

  Ацетилен

  Y

  Этилен

  Z

  Бензол

   

 • C.

  X

  Ацетилен

  Y

  Этилен

  Z

  Ус

   

 • D.

  X

  Этилен

  Y

  Ацетилен

  Z

  Бензол

   

 • E.

  X

  Ацетилен

  Y

  Ус

  Z

  Этилен

   

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 32-р даалгавар

Дараах урвалын бүдүүвчийг ажиглан X ба Y бодисуудыг тодорхойлно уу.

 • A.

  X

  Y

  2-метил пентан-1-ол

  3-метил бутан-4-ол

   

 • B.

  X

  Y

  4-метил пентан-2-ол

  3-метил бутан-1-ол

   

 • C.

  X

  Y

  4-метил пентан-1-ол

  3-метил бутан-2-ол

   

 • D.

  X

  Y

  4-метил пентан-3-ол

  3-метил бутан-3-ол

   

 • E.

  X

  Y

  2-метил пентан-1-ол

  2-метил бутан-1-ол

   

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 33-р даалгавар

C4H10O гэсэн найрлагатай нэгэн органик нэгдлийг исэлдүүлэхэд  үүссэн бүтээгдэхүүн нь Фелингийн болон Толленсийн урвалжтай харилцан үйлчилдэггүй. Исэлдэлтээр үүссэн бодисыг нэрлэж, үүсгэх изомерийн тоог олно уу.

 • A.

  Бодисын нэр

  Бутаналь

  Изомерийн тоо

  3

   

 • B.

  Бодисын нэр

  Бутаналь

  Изомерийн тоо

  2

   

 • C.

  Бодисын нэр

  Бутан-2-ол

  Изомерийн тоо

  4

   

 • D.

  Бодисын нэр

  Бутан-2-он

  Изомерийн тоо

  2

   

 • E.

  Бодисын нэр

  Бутан-2-он

  Изомерийн тоо

  3

   

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 34-р даалгавар

8.8 г бутаны хүчил, 2 г метилийн спирттэй харилцан үйлчилж алимний сайхан үнэртэй метилбутаноатыг үүсгэжээ. Хэрэв урвалын гарц 50 % бол гарган авсан метилбутаноатын массыг тооцоолно уу.

 • A.

  3.19 г

 • B.

  12.76 г

 • C.

  5.1 г

 • D.

  20.4 г 

 • E.

  2.04 г

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 35-р даалгавар

Зэсийн сульфатын уусмалд төмөр хавтгайг дүрж хэсэг хугацаанд байлгасны дараа масс нь 0.8 г-аар нэмэгдэв. Уусмалд шилжсэн төмрийн массыг тодорхойлно уу.

 • A.

  0.56 г

 • B.

  0.7 г

 • C.

  7.0 г

 • D.

  5.6 г

 • E.

  6.5 г

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 36-р даалгавар

Электроны тоогоороо ижил атом ба ионууд аль нь вэ?

      Mg2+, F, S2-, Na+, P5+, K, Ne

 • A.

  P5+,K,Ne,F

 • B.

  Mg2+,Na+,Ne

 • C.

  Mg2+,Na+,P5+,Ne

 • D.

  F,S2-,K,Ne

 • E.

  Mg2+,S2-,Na+,P5+

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 37-р даалгавар

Цагаан тугалга – зэсийн гальван хэлхээ өгөгджээ. Электродууд дээр явагдсан исэлдэх болон ангижрах процессыг дүрсэлнэ үү.

 • A.

  Катод

  Анод

  Cu2+(уус) + 2e- ® Cu0(хат)

  Sn0(хат) ® Sn2+(уус) + 1e-

   

 • B.

  Катод

  Анод

  Cu2+(уус) + 2e- ® Cu0(хат)

  Sn0(хат) ® Sn2+(уус) + 2e-

   

 • C.

  Катод

  Анод

  Cu2+(уус) + 1e- ® Cu0(хат)

  Sn0(хат) ® Sn2+(уус) + 2e-

   

 • D.

  Катод

  Анод

  Cu2+(уус) ® Cu0(хат) + 2e-

  Sn0(хат) + 2e- ® Sn2+(уус)

   

 • E.

  Катод

  Анод

  Sn2+(уус) + 2e- ® Sn0(хат)

  Cu0(хат) ® Cu2+(уус) + 2e-

   

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 38-р даалгавар

127 oС температур, 16.62 кПа даралтад байгаа 0.06 г үл мэдэгдэх хий 3 дм3 эзлэхүүнтэй бол хийн молийн массыг олно уу. Энэ ямар хий байсан бэ?

 • A.

  2 г×моль-1; H2

 • B.

  4 г×моль-1; Be

 • C.

  2 г×моль-1; Ne

 • D.

  4 г×моль-1; He

 • E.

  4 г×моль-1; Ne

Нийт: 162