Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 39-р даалгавар

Дараах ионуудыг радиусынх нь буурах дарааллаар байрлуулна уу.

Al3+, Si4+, Na+, Cl-, Mg2+

 • A.

  Na+, Mg2+, Al3+, Si4+, Cl-

 • B.

  Cl-, Si4+, Al3+, Mg2+, Na+

 • C.

  Cl-, Na+, Mg2+, Al3+, Si4+

 • D.

  Cl-, Si4+, Al3+, Na+, Mg2+

 • E.

  Si4+, Al3+, Mg2+, Na+, Cl-

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 40-р даалгавар

Нэгэн полимерийг түлэгддэггүй сав суулга хийхэд хэрэглэдэг. Энэхүү хэрэглээг полимерийн бүтэц, шинж чанартай холбон дүгнэж, ямар полимер байсныг тогтооно уу.

 

Полимер

 

Бүтэц, шинж чанар

I

Поливинилхлорид

а

Сийрэг, нягт багатай, хөнгөн тул дулаан тусгаарлах шинж чанартай.

II

Полистирол

б

ХЦСЧ ихтэй атом агуулсан тул ус болон  бусад молекулыг түлхдэг.

III

Политетрафторэтен

в

Ус нэвтэрдэггүй, маш хатуу, галыг дэмждэггүй.

 • A.

  III а

 • B.

  III б

 • C.

  II а

 • D.

  II в

 • E.

  I б

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 1-р даалгавар

Хэвийн нөхцөлд 0.5 моль хүхэрт устөрөгчийн эзлэхүүн хэд вэ?

 • A.

  11.2 л

 • B.

  12.0 л

 • C.

  12.25 л

 • D.

  12.20 л

 • E.

  12.40 л

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 2-р даалгавар

Аль зурагт холимог давсны хайлах, буцлах цэгийг зөв илэрхийлсэн байна бэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 3-р даалгавар

Нефть нь олон тооны нийлмэл бодисоос тогтдог бөгөөд түүний ихэнхи хувийг ..... бүхий салбарласан, салбарлаагүй, цагираг хэлхээтэй нүүрсустөрөгчид эзэлнэ.

 • A.

  C3 – C5

 • B.

  C1 – C3

 • C.

  C18 – C30

 • D.

  C5 – C18

 • E.

  C30 – C70

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 4-р даалгавар

Дөлний өнгийг тоосгон улаанаар буддаг, СO32- анионаар үйлчлэхэд цагаан өнгийн тунадас үүсгэдэг катионыг сонгоно уу.

 • A.

  Ba2+

 • B.

  H+

 • C.

  Li+

 • D.

  Na+

 • E.

  Сa2+

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 5-р даалгавар

A(хий) + B(хий) ® 2C(хий) - Q гэсэн бүдүүвчийн дагуу урвал явагджээ. Шулуун урвалын хурдыг нэмэгдүүлэхийн тулд ямар хүчин зүйлээр үйлчлэх вэ?

 • A.

  Температурыг бууруулах

 • B.

  Температурыг нэмэгдүүлэх

 • C.

  А бодисын концентрацийг бууруулах

 • D.

  В бодисын концентрацийг бууруулах

 • E.

  Даралтыг бууруулах

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 6-р даалгавар

Дараах урвалуудаас аль нь эргэх урвал вэ?

 • A.

  HCl + AgNO3 ® AgCl¯ + HNO3

 • B.

  CuS + 2NaOH ® Cu(OH)2¯ + Na2S

 • C.

  2KOH+ H2SO4 ® K2SO4 + 2H2O

 • D.

  2SO2 + O2  2SO3

 • E.

  CuS + 2HCI ® CuCI2+H2

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 7-р даалгавар

Автомашины дугуйг ямар хийгээр хийлэхэд даралтын өөрчлөлтийг сайн тэсвэрлэж, хийгээ удаан хадгалдаг вэ?

 • A.

  Азот

 • B.

  Пропан

 • C.

  Метан

 • D.

  Аргон

 • E.

  Нүүрсхүчлийн хий

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 8-р даалгавар

Цемент гарган авахад түүхий шохойг хэрэглэдэг. Түүхий шохойг үйлдвэрт гарган авах урвалын тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A.

  CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2 + H2O

 • B.

  CaO + H2O = Ca(OH)2

 • C.

 • D.

 • E.

  CaO + CO2 = CaCO3

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 9-р даалгавар

Автомашины түлш болгон хэрэглэдэг нефтийн фракцыг сонгоно уу.

 • A.

  Парафин

 • B.

  Цэвэршүүлсэн хий

 • C.

  Керосин

 • D.

  Бензин

 • E.

  Өнгөлгөөний тос

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 10-р даалгавар

Протоны тоо 20 байх элементийн атомын электронт бүтцийн томьёог олно уу.

 • A.

  1s22s22p63s23p64s2

 • B.

  1s22s22p63s23p6 3d2

 • C.

  1s22s22p63s23p64s1

 • D.

  1s22s22p63s23p54s2 3d1

 • E.

  1s22s22p63s23p63d1

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 11-р даалгавар

Ионы талст оронт торын бүтэцтэй нэгдэл нь ямар жижиг хэсгийн таталцлаар үүсдэг вэ?

 • A.

  Сөрөг цэнэгтэй ион ба байршаагүй электрон

 • B.

  Эерэг цэнэгтэй ион ба байршаагүй электрон

 • C.

  Эерэг ба сөрөг цэнэгтэй ион

 • D.

  Дундын хос электрон

 • E.

  Чөлөөт хос электрон ба хоосон орбитал

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 12-р даалгавар

Дараах нэгдлүүдийн хэд нь азотын бордоо болохыг тогтоож, тэдгээрээс азотын агууламж хамгийн их байх бордоог сонгоно уу.

NH4Br; NH4NO3; (NH4)3PO4; (NH4)2CO3; (NH2)2CO

 • A.

  Бордооны тоо

  2

  Хамгийн их азотын агууламжтай бордоо

  (NH4)3PO4

   

 • B.

  Бордооны тоо

  3

  Хамгийн их азотын агууламжтай бордоо

  (NH2)2CO

   

 • C.

  Бордооны тоо

  5

  Хамгийн их азотын агууламжтай бордоо

  (NH2)2CO

   

 • D.

  Бордооны тоо

  5

  Хамгийн их азотын агууламжтай бордоо

  NH4Br

   

 • E.

  Бордооны тоо

  3

  Хамгийн их азотын агууламжтай бордоо

  NH4NO3

   

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 13-р даалгавар

Дараах урвалуудаас уусдаг давс гарган авах урвалын тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A.

  Pb(NO3)2 + 2HI = PbI2 + 2HNO3

 • B.

  Ca(NO3)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HNO3

 • C.

  Cu(NO3)2 + Na2S = CuS + 2NaNO3

 • D.

  K2CO3 + 2HCI = 2KCI +CO2 + 2H2O

 • E.

  Ba(OH)2 + CO2 = BaCO3 + H2O

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 14-р даалгавар

Зөв харгалзааг тогтооно уу.

 • A.

  I б; II д; III а

 • B.

  I г; II д; III б

 • C.

  I а; II в; III г

 • D.

  I в; II д; III а

 • E.

  I а; II в; III д

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 15-р даалгавар

NaOH(уус) + ½H2SO4(уус) ®½Na2SO4(уус) +H2O(ш), DH0 = -54.6 кЖ×моль-1 гэсэн тэгшитгэлийг зөв илэрхийлсэн тайлбарыг сонгоно уу.

 • A.

  Натрийн гидроксид ба хүхрийн хүчлийн гидратжих урвалаар 0.5 моль ус үүсэх үед 54.6 кЖ дулаан ялгарна.

 • B.

  Натрийн гидроксид ба хүхрийн хүчлийн гидратжих урвалаар 1 моль ус үүсэх үед 54.6 кЖ дулаан шингээнэ

 • C.

  Натрийн гидроксид ба хүхрийн хүчлийн гидратжих урвалаар 1 моль ус үүсэх үед  54.6 кЖ дулаан ялгарна.

 • D.

  Натрийн гидроксид ба хүхрийн хүчлийн саармагжих урвалаар 1 моль ус үүсэх үед 54.6 кЖ дулаан шингээнэ

 • E.

  .Натрийн гидроксид ба хүхрийн хүчлийн саармагжих урвалаар 1 моль ус үүсэх үед 54.6 кЖ дулаан ялгарна.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 16-р даалгавар

X + 2Y « Z гэсэн урвалын тэнцвэр тогтсон үеийн концентраци:

[X]=2.5 моль×л-1     

[Y]=0.5 моль×л-1

[Z]=1.5 моль×л-1 байжээ. Урвалд орсон бодисуудын анхны концентрацийг олно уу.

 • A.

  [X]

  4.0 моль×л-1

  [Y]

  2.0 моль×л-1

   

 • B.

  [X]

  5.5 моль×л-1

  [Y]

  2.5 моль×л-1

   

 • C.

  [X]

  2.75 моль×л-1

  [Y]

  1.0 моль×л-1

   

 • D.

  [X]

  4.0 моль×л-1

  [Y]

  3.5 моль×л-1

   

 • E.

  [X]

  3.0 моль×л-1

  [Y]

  1.0 моль×л-1

   

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 17-р даалгавар

Дараах металлуудаас хэд нь давсны хүчлээс устөрөгчийг түрэх вэ?

 

Fe, Cu, Zn, Pb, Ag, Na, Ca, Pt, Sn, Au

 • A.

  4

 • B.

  5

 • C.

  6

 • D.

  7

 • E.

  8

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 18-р даалгавар

Хүхрийн хүчлийг Контактын аргаар дараах бүдүүвчийн дагуу гарган авдаг. Бүдүүвч дэх X нөхцөл болон Y бодисыг олж тогтооно уу.

 • A.

  X

  450 oC, 1-2 атм

  Y

  Концентрацитай хүхрийн хүчил

   

 • B.

  X

  350 oC, 1-2 атм

  Y

  Ус

   

 • C.

  X

  250 oC,4-5 атм

  Y

  Концентрацитай хүхрийн хүчил

   

 • D.

  X

  450 oC, 5 атм

  Y

  Ус

   

 • E.

  X

  150 oC, 1атм

  Y

  Концентрацитай хүхрийн хүчил

   

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 19-р даалгавар

Дараах бодисуудын хэд нь этантай харилцан үйлчлэх вэ?

Бромын ус, хлор, калийн перманганат, устөрөгч, усны уур, мөнгөний оксидын аммиакийн уусмал

 • A.

  5

 • B.

  4

 • C.

  3

 • D.

  2

 • E.

  1

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 20-р даалгавар

Поликонденсацийн урвалаар үүсдэг макромолекулт нэгдлийг сонгоно уу.

 • A.

  Найлон, полистирол

 • B.

  Полипропилен, эслэг

 • C.

  Цардуул,  полиэтилен

 • D.

  Эслэг, цардуул

 • E.

  Полистирол, полиэтилен

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 21-р даалгавар

2-метил бутан-2-ол гэсэн нэгдлийн холбоосон томьёог олно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 22-р даалгавар

Дараах урвал ямар механизмаар явагдах вэ?

 • A.

  Нуклеофиль нэгдэх

 • B.

  Чөлөөт радикалын

 • C.

  Нуклеофиль халалцах

 • D.

  Электрофиль халалцах

 • E.

  Электрофиль нэгдэх

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 23-р даалгавар

10 oС-д байсан 300 г нэгэн давсны ханасан уусмалыг гүйцэд ууршуулж 50 г цэвэр давс гарган авчээ. Энэ температурт тухайн давсны уусах чанар хэд болохыг тооцоолно уу.

 • A.

  16.67 г

 • B.

  0.2 г

 • C.

  200 г

 • D.

  20 г

 • E.

  1.67 г

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 24-р даалгавар

Калийн иодидын (KI) усан уусмалд электролиз явуулжээ. Электродууд дээр үүссэн бүтээгдэхүүнийг хэрхэн илрүүлэх вэ?

 • A.

  Катод (-)

  Анод (+)

  Асаж буй зомголоор, уусмалын орчинг фенолфталейнаар

  Цардуулаар

   

 • B.

  Катод (-)

  Анод (+)

  Цардуулаар

  Асаж буй зомголоор

   

 • C.

  Катод (-)

  Анод (+)

  Цогшсон зомголоор

  Цардуулаар

   

 • D.

  Катод (-)

  Анод (+)

  Асаж буй зомголоор, уусмалын орчинг фенолфталейнаар

  Цогшсон зомголоор

   

 • E.

  Катод (-)

  Анод (+)

  Цогшсон зомголоор

  Асаж буй зомголоор

   

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 25-р даалгавар

Дараах хувирлын дагуу явагдах урвалын тэгшитгэл дэх Х1‍, Х2, X3 бодисуудыг нэрлэж, хэвийн нөхцөлд 11.2 л этиленээс үүсэх урвалын эцсийн бүтээгдэхүүний (Х3) хэмжээг тооцоолно уу.

 • A.

  X1

  X2

  X3

  Этанол

  Шоргоолжны хүчил

  Метилпропаноат, 44 г

   

 • B.

  X1

  X2

  X3

  Этандиол

  Шоргоолжны хүчил

  Пропилметаноат, 44 г

   

 • C.

  X1

  X2

  X3

  Этанол

  Этаны хүчил

  Этилпропаноат, 51 г

   

 • D.

  X1

  X2

  X3

  Этанол

  Шоргоолжны хүчил

  Пропилметаноат, 44 г

   

 • E.

  X1

  X2

  X3

  Этанол

  Этаны хүчил

  Пропилэтаноат, 51 г

   

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 26-р даалгавар

Нэгэн нэгдлийн найрлагад 72 г нүүрстөрөгч, 16 моль атом устөрөгч, 1.204×1024 хүчилтөрөгчийн атом агуулагддаг бол энэ нэгдлийн томьёог олно уу.

 • A.

  C6H14O

 • B.

  C3H6O

 • C.

  C6H12O

 • D.

  C3H8O

 • E.

  C6H12O2

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 27-р даалгавар

5-метил гекс-2-ин гэсэн нэгдэл дэх d ба p холбооны тоог олно уу.

 • A.

  \delta 18
  \pi 2

   

 • B.

  \delta 19
  \pi 1

   

 • C.

  \delta 18
  \pi 1

   

 • D.

  \delta 6
  \pi 2

   

 • E.

  \delta 6
  \pi 1

   

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 28-р даалгавар

Литийн оксид, ус, литийн гидроксидын үүсэхийн дулаан тус бүр  -595.8 кЖ×моль-1, -285.8 кЖ×моль-1, -487.8 кЖ×моль-1 бол урвалын дулааны илрэлийг тооцоолон, термохимийн тэгшитгэлийг бичиж, урвалын төрлийг заана уу.

 • A.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

  Экзотерм

   

 • B.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

  Эндотерм

   

 • C.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

   

  Эндотерм

   

 • D.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

  Экзотерм

   

 • E.

  Термохимийн тэгшитгэл

  Урвалын төрөл

  Экзотерм

   

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 29-р даалгавар

N2 + O2 = 2NO гэсэн урвалын хурд нь 2.5×10-4 М×с-1 бол азотын концентраци 0.45 М-иос  0.40 М болтол буурахад ямар хугацаа зарцуулагдах вэ? Энэ хугацаанд үүссэн азотын монооксидын концентрацийг тооцоолно уу.

 • A.

  5×10-4 сек, 0.1 моль NO

 • B.

  2×102 сек, 0.1 моль NO

 • C.

  0.02×104 сек, 0.08 моль NO

 • D.

  0.02×104 сек, 0.9 моль NO

 • E.

  5×10-4 сек, 0.9 моль NO

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 30-р даалгавар

Нэг бүлэгт орших элементүүдийн электронт бүтэц болон шинж чанар, талст оронт торын бүтцийг зөв харгалзуулна уу. 

 • A.

  I в; II д; III а,е

 • B.

  I б,д; II в; IIIа

 • C.

  I а; II в,д;  III г

 • D.

  I б; II в,д; III а,е

 • E.

  I б; II г,д; III а,в

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 31-р даалгавар

Гурван шилэн саванд агаараас хөнгөн, хий байдалтай X, Y, Z гэсэн бодисуудыг хураан авч дараах туршилтуудыг хийжээ.

 • A.

  X

  Этилен

  Y

  Ацетилен

  Z

  Устөрөгч

   

 • B.

  X

  Ацетилен

  Y

  Этилен

  Z

  Азот

   

 • C.

  X

  Этилен

  Y

  Ацетилен

  Z

  Метан

   

 • D.

  X

  Ацетилен

  Y

  Этилен

  Z

  Устөрөгч

   

 • E.

  X

  Метан

  Y

  Ацетилен

  Z

  Этилен

   

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 32-р даалгавар

Дараах урвалын бүдүүвчийг ажиглан X ба Y бодисуудыг тодорхойлно уу.

 • A.

  X

  Y

  2-метил пентан-1-ол

  3-метил пентан-4-ол

   

 • B.

  X

  Y

  4-метил пентан-1-ол

  3-метил пентан-2-ол

   

 • C.

  X

  Y

  4-метил пентан-2-ол

  3-метил пентан-3-ол

   

 • D.

  X

  Y

  3-метил пентан-2-ол

  3-метил пентан-1-ол

   

 • E.

  X

  Y

  2-метил пентан-3-ол

  2-метил пентан-1-ол

   

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 33-р даалгавар

C4H10O гэсэн найрлагатай нэгэн органик нэгдлийг исэлдүүлэхэд үүссэн бүтээгдэхүүн нь Фелингийн болон Толленсийн урвалжтай харилцан үйлчилдэг. Исэлдэлтийн дүнд үүссэн  бодисыг нэрлэж, үүсгэх изомерийн тоог олно уу.

 • A.

  Бодисын нэр

  Бутаналь

  Изомерийн тоо

  4

   

 • B.

  Бодисын нэр

  Бутаналь

  Изомерийн тоо

  2

   

 • C.

  Бодисын нэр

  Бутаналь

  Изомерийн тоо

  3

   

 • D.

  Бодисын нэр

  Бутан-2-он

  Изомерийн тоо

  3

   

 • E.

  Бодисын нэр

  Бутан-2-он

  Изомерийн тоо

  2

   

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 34-р даалгавар

8.8 г бутаны хүчил, 2.3 г этилийн спирттэй харилцан үйлчилж хан боргоцойн сайхан үнэртэй этилбутаноатыг үүсгэжээ. Хэрэв урвалын гарц 50 % бол гарган авсан этилбутаноатын массыг тооцоолно уу.

 • A.

  2.9 г

 • B.

  11.6 г

 • C.

  5.8 г

 • D.

  23.2 г

 • E.

  2.32 г

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 35-р даалгавар

Зэсийн сульфатын уусмалд кадми хавтгайг дүрж хэсэг хугацаанд байлгасны дараа масс нь 6 г-аар хорогдов. Уусмалд шилжсэн кадмийн массыг тодорхойлно уу.

 • A.

  1.05 г

 • B.

  10.5 г

 • C.

  6 г

 • D.

  1.4 г

 • E.

  14 г

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 36-р даалгавар

Электроны тоогоороо ижил атом ба ионууд аль нь вэ?

S2-, Na+, P3-, K, Ar, CI-

 • A.

  S2-, P3-, K, Ar

 • B.

  S2-, Ar, CI-, P3-

 • C.

  P3-, K, Ar, CI-

 • D.

  S2-, P3-, K, CI-

 • E.

  Na+, P3-, K, Ar

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 37-р даалгавар

Цайр – зэсийн гальван хэлхээ өгөгджээ. Электродууд дээр явагдсан исэлдэх болон ангижрах процессыг дүрсэлнэ үү.

 • A.

  Катод

  Анод

  Cu2+(уус) + 1e- ® Cu0(хат)

  Zn0(хат) ® Zn2+(уус) + 2e-

   

 • B.

  Катод

  Анод

  Cu2+(уус) + 2e- ® Cu0(хат)

  Zn0(хат) ® Zn2+(уус) + 1e-

   

 • C.

  Катод

  Анод

  Cu2+(уус) + 2e- ® Cu0(хат)

  Zn0(хат) ® Zn2+(уус) + 2e-

   

 • D.

  Катод

  Анод

  Zn2+(уус) + 2e- ® Zn0(хат)

  Cu0(хат) ® Cu2+(уус) + 2e-

   

 • E.

  Катод

  Анод

  Cu2+(уус) ® Cu0(хат) + 2e-

  Zn0(хат) + 2e- ® Zn2+(уус)

   

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 38-р даалгавар

127 oС температур, 16.62 кПа даралтад байгаа 0.03 г үл мэдэгдэх хий 3 дм3 эзлэхүүнтэй бол хийн молийн массыг олно уу. Энэ ямар хий байсан бэ?

 • A.

  20 г×моль-1; Ne

 • B.

  4 г×моль-1; He

 • C.

  2 г×моль-1; H2

 • D.

  28 г×моль-1; N2

 • E.

  2 г×моль-1; He

Нийт: 162