Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 49-р даалгавар

Хуурай газрын экосистемийн идэш тэжээлийн хэлхээг харуулав. Дараах бүдүүвчид “А” үсгээр тэмдэглэсэн тэжээлийн хэлхээний гишүүнийг нэрлэнэ үү.

 • A.

  хоёрдогч хэрэглэгч

 • B.

  анхдагч хэрэглэгч

 • C.

  бүтээгч

 • D.

  гуравдагч хэрэглэгч

 • E.

  задлагч

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 50-р даалгавар

Экосистем дэх идэш тэжээлийн хэлхээний энергийн шилжилтийг сумаар илэрхийлэв. Тэжээлийн хэлхээн дэх энергийн алдагдлыг зөв илэрхийлсэн хариуг сонгоорой

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Нийт: 202