Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 33-р даалгавар

Сонгогчдоос хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчийг ялсанд тооцдог сонгуулийн тогтолцоо аль нь вэ?

 • A.

  Саналыг харгалзах

 • B.

  Хувь тэнцүүлэх    

 • C.

  Үнэмлэхүй олонх

 • D.

  Энгийн олонх

 • E.

  Харьцангуй олонх

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 34-р даалгавар

Ардчилсан нийгэмд хэвлэл мэдээлэл иргэдэд үнэн зөв мэдээлэл хүргэхдээ баримталдаг зарчмуудад хамаарахгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Ард түмний эрх ашгийг илэрхийлсэн дуу хоолой байх

 • B.

  Нэг хүний эрх ашгийн төлөө бус үнэн зөв мэдээлэл дамжуулах

 • C.

  Бүх нийтэд тэгш хүргэх боломжийг нь хуулиар хангах

 • D.

  Эрх баригч намын байр суурийг бэхжүүлэх мэдээлэл дамжуулах

 • E.

  Хэвлэл мэдээлийн ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалах

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 35-р даалгавар

2016 оны судалгаагаар иргэдийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагад итгэх итгэл Монголын үндэсний телевизэд 90 хувь, хувийн телевизэд 78 хувь, FM-радиод 60 хувь гэсэн үнэлгээ өгчээ. Дээрх эх сурвалж ямар асуудлын тухай мэдээлэл вэ?

 • A.

  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үйл ажиллагаанд иргэдийн өгсөн төсөөлөл

 • B.

  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад иргэдээс өгсөн итгэх итгэлийн судалгаа

 • C.

  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад төрийн бус байгууллагуудын хандах байдал

 • D.

  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад төрийн байгууллагуудын хандах байдал

 • E.

  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад шашны судалгаа хийсэн дүгнэлт

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 36-р даалгавар

Г.Алмондын судалснаар аномик шинжтэй бүлгийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтын гол онцлог юу вэ?

 • A.

  Гол төлөв яс үндэс, шашин шүтлэг, нас хүйсээрээ нэгддэг бүлэг

 • B.

  Тодорхой зорилго чиглэлтэй зохион байгуулалттай бүлэг

 • C.

  Тодорхой зохион байгуулалтгүй цугларалт, бослого, үймээн

 • D.

  Цэрэг арми, сүм хийдийн дор зохион байгуулагдан үүсдэг бүлэг

 • E.

  Өөрсдийн эрх ашгийг илэрхийлсэн явцуу, хууль бус үүсдэг бүлэг

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 37-р даалгавар

Хүний эрхэм чанар нь ............... шууд холбоотой байдаг. Цэгийн оронд тохирох утгыг нөхнө үү.

 • A.

  хүний эрхтэй

 • B.

  эрх ашигтай  

 • C.

  зохион байгуулалттай

 • D.

  итгэх итгэлтэй

 • E.

   хандах байдалтай

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 38-р даалгавар

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд заасан тэгш байдлыг хангах зарчмыг илэрхийлсэн утгыг тэмдэглэнэ үү.                     

 • A.

  Арьс өнгө, хүйс, хэл яриа, шашин шүтлэг, үзэл бодол, нийгмийн гарал, өмч хөрөнгө, төрсөн байдал зэргээс үл хамааран хэнийг ч ялгаварлан гадуурхаж болохгүй.

 • B.

  Бүх хүн аливаа ялгаваргүйгээр тэгш хүртэх түгээмэл шинж чанартай байх

 • C.

  Хүн болж төрснийхөө хувьд хүн бүр ижил үнэ цэнтэй байж, адил хүндэтгэлийг хүлээнэ.

 • D.

  Иргэний, улс төрийн, нийгэм эдийн засаг, соёлын болон хамтын эрх зэрэг хүний бүх эрхүүд нэгдмэл байна.

 • E.

  Хүний эрх нь орон гэр, сургууль, ажлын байр, зах зэрэг газар бүрт, амьдралын бүхий л хүрээг хамардаг.

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 39-р даалгавар

Иргэний эрх зүйн харилцаа нь ямар бүрдэл хэсгүүдтэй вэ?

 • A.

  үйлчилгээ, үйл ажиллагаа

 • B.

  агуулга, хэлбэр

 • C.

  хууль, дүрэм, журам           

 • D.

  хувь хүн, төр, байгууллага 

 • E.

  субъект, объект, агуулга    

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 40-р даалгавар

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40-р зүйлд зааснаар ажил олгогчийн санаачлагаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах үндэслэл аль нь вэ?

 • A.

  Ажил олгогчийн итгэлийг алдсан буруутай үйлдэл гаргасан нь тогтоогдсон

 • B.

  Насанд хүрээгүй

 • C.

  Удирдах албан тушаалтантай зөрчилдсөн

 • D.

  Өөрийн хүсэлтээр

 • E.

  Ар гэрт гэнэтийн ажил гарахад

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 41-р даалгавар

Ямар байгууллага Үндсэн хууль зөрчсөн талаар маргааныг шийдвэрлэж, хуульд заасан тодорхой байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр үйл ажиллагаа үндсэн хуульд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьдаг вэ?                                       

 • A.

  Улсын дээд шүүх    

 • B.

  Харъяалах байнгын хороо

 • C.

  Захиргааны шүүх     

 • D.

  Харъяа яам, тамгын газар  

 • E.

  Үндсэн хуулийн цэц

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 42-р даалгавар

Өмчлөх эрхийн эрхийн эсрэг чиглэсэн нийгэмд аюултай гэмт хэрэгт аль нь орох вэ?

1. Алдаатай гүйлгээ, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал завших

 2. Эд хөрөнгийг хувьчлан авах

3. Бусдын эд хөрөнгийг хамгаалахад хайнга хандах

4. Болгоомжгүйгээр эд хөрөнгө устгах, гэмтээх, үрэгдүүлэх

 • A.

  2,3,4

 • B.

  1,2,3,4

 • C.

  1,2,3

 • D.

  1,3,4

 • E.

  1,2,4

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 43-р даалгавар

Иргэн С-г ажилдаа явсан хойгуур түүний байшингийн цонхоор Г орж эд зүйлийг нь хулгайлж авсан байна. Г-гийн үйлдлийг хамар хашааны иргэн Ц харсан боловч энэ талаар хэнд ч хэлээгүй.

Ц-гийн үйлдэл эрх зүйн зөрчлийн аль ангилалд орох вэ?

 • A.

  Ёс зүйн

 • B.

  Гэмт хэргийн бус     

 • C.

  Гэмт хэргийн

 • D.

  Хуулийн хүрээний

 • E.

  Хуулийн бус хүрээний

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 44-р даалгавар

Иргэн Ж-г ажилдаа явсан хойгуур түүний байшингийн цонхоор Б орж эд зүйлийг нь хулгайлж авсан байна. Б-гийн үйлдлийг хамар хашааны иргэн О харсан боловч энэ талаар хэнд ч хэлээгүй.

Иргэн Б-гийн үйлдэл эрх зүйн зөрчлийн аль ангилалд орох вэ? Ямар хуулийн хүрээнд шийдэгдэх вэ? Доорх өгөгдлийг харгалзах утгатай нь зөв тохируулна уу.

 

Эрх зүйн зөрчлийн ангилал

Хууль

A

Гэмт хэргийн

1

Эрүүгийн

B

Гэмт хэргийн бус

2

Иргэний

C

Ёс зүйн

3

Захиргааны хэргийн

D

Хуулийн

4

Хөдөлмөрийн

 • A.

  A1

 • B.

  A2

 • C.

  B1

 • D.

  C4

 • E.

  D3

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 45-р даалгавар

            Иргэн Б 2018 онд газар авсан боловч газраа ашиглалгүй 1 жил болжээ. Жилийн дараа газраа эргэхээр очиход нь иргэн Г газар дээр нь хашаа байшин барьсан байв. Иргэн Г-д дүүргийн засаг даргын 2018 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 274 дугаар захирамжаар газар олгосон баримт бичиг байв. Харин иргэн Б-д дүүргийн засаг даргын 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 109 дүгээр захирамж байв. Иргэн Б захиргааны хэргийн шүүхэд хандан гомдол гаргажээ.

            Энэ тохиолдолд Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 12-т “Монгол улсын иргэн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй” гэсэн заалтын дагуу Захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг шүүх бус дээд шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтан явуулжээ.

Захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч “хэргийн оролцогч” гэсэн субьектэд аль нь хамаарахгүй вэ?                       

 • A.

  Хэлмэрч, орчуулагч

 • B.

  Өмгөөлөгч

 • C.

  Гэрч

 • D.

  Шинжээч

 • E.

  Гомдол гаргагч иргэн

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 46-р даалгавар

Иргэн Б 2018 онд газар авсан боловч газраа ашиглалгүй 1 жил болжээ. Жилийн дараа газраа эргэхээр очиход нь иргэн Г газар дээр нь хашаа байшин барьсан байв. Иргэн Г-д дүүргийн засаг даргын 2018 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 274 дугаар захирамжаар газар олгосон баримт бичиг байв. Харин иргэн Б-д дүүргийн засаг даргын 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 109 дүгээр захирамж байв. Иргэн Б захиргааны хэргийн шүүхэд хандан гомдол гаргажээ.

            Энэ тохиолдолд Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 12-т “Монгол улсын иргэн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй” гэсэн заалтын дагуу Захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг шүүх бус дээд шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтан явуулжээ.

Гомдлыг хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий захиргааны байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг иргэн Б эс зөвшөөрч захиргааны хэргийн шүүхэд 30 хоногийн дотор нэхэмжлэл гаргах болжээ. Иргэн Б нэхэмжлэлдээ юуг тусгах вэ? Зөвийг олно уу?

1

Нэхэмжлэгчийн ургийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг

2

Нэхэмжлэлийн зорилго, ач холбогдол

3

Нэхэмжлэлийн шаардлага, түүний үндэслэл

 • A.

  1

 • B.

  2,3

 • C.

  1,2

 • D.

  1,3

 • E.

  3

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 47-р даалгавар

Де-юре гэдэг олон улсын хэллэг нь ямар утгыг илэрхийлдэг вэ?

 • A.

  Эрх зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

 • B.

  Эрх зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн бус хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

 • C.

  Ёс зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн бус хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

 • D.

  Ёс зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн  хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

 • E.

  Соёл урлагийн ойлголтоор тухайн улсыг хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 48-р даалгавар

Өөрийн орны болон бүс нутгийн аюулгүй байдлыг төдийгүй хөрш холбоотон улсууд, бүс нутгийн аюулгүй байдлыг хангах хүчин чадалтай байдаг улсыг олон улсын харилцааны “улс” оролцогчийн аль ангилалд хамруулдаг вэ?

 • A.

  Бага улс        

 • B.

   Дунд улс    

 • C.

  Их гүрэн       

 • D.

  Хөрш орон

 • E.

  Хаант улс

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 49-р даалгавар

НҮБ-ын энх тайвны элч, охидын боловсролын төлөө тэмцэгч Малала Юсуфзай интернетэд блог хөтөлж үе тэнгийнхэндээ төдийгүй дэлхий нийтэд мэдээлэл түгээжээ. Малала охин олон улсын харилцаанд хэрхэн оролцож байна вэ?   

 • A.

  Урлагийн чиглэлээр эзэмшсэн мэргэжил, туршлагаасаа хуваалцан хамтран ажиллаж үр дүнд хүрсэн.

 • B.

  Боловсрол, хүмүүнлэгийн чиглэлээр үнэн зөв мэдээлэл дамжуулж  шударга бус үйл ажиллагааг илчилсэн

 • C.

  Шашны чиглэлээр эзэмшсэн мэргэжил, туршлагаасаа хуваалцан хамтран ажиллаж үр дүнд хүрсэн.

 • D.

  Төрийн бус байгууллагын чиглэлээр эзэмшсэн мэргэжил, туршлагаасаа  хуваалцан хамтран ажиллаж үр дүнд хүрсэн.

 • E.

  Хувийн эрх ашгийн үүднээс үнэн зөв мэдээлэл дамжуулж  шударга бус үйл ажиллагааг илчилсэн

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 50-р даалгавар

Монгол улсын олон улсын хамтын нийгэмлэг дэх оролцооны олон тулгуурт бодлогын үндсэн илрэлийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Олон оронтой, олон хэлбэрийн харилцаа явуулах

 • B.

  Олон оронтой, цөөн хэлбэрийн харилцаа явуулах

 • C.

  Нөөц бололцоогоо бүрэн дайчлан зохион байгуулах

 • D.

  Шат дарааллыг эрхэмлэн том орнуудын сонирхлыг тэнцвэржүүлэх

 • E.

  Үндэсний ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилтуудыг хэрэгжүүлэх

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 50-р даалгавар

Монгол улсын олон улсын хамтын нийгэмлэг дэх оролцооны олон тулгуурт бодлогын үндсэн илрэлийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Үндэсний ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилтуудыг хэрэгжүүлэх

 • B.

  Олон оронтой, цөөн хэлбэрийн харилцаа явуулах

 • C.

  Нөөц бололцоогоо бүрэн дайчлан зохион байгуулах

 • D.

  Шат дарааллыг эрхэмлэн том орнуудын сонирхлыг тэнцвэржүүлэх

 • E.

  Олон оронтой, олон хэлбэрийн харилцаа явуулах

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 51-р даалгавар

“Хил хязгааргүй эмч нар”, “Эмнэсти Интернэйшнл” зэрэг байгууллагууд нь олон улсын харилцааны улс бус оролцогчийн аль ангилалд хамаарах вэ?  

 • A.

  Олон улсын хэвлэл мэдээллийн сүлжээ

 • B.

  Олон улсын байгууллага

 • C.

  Үндэстэн дамнасан корпорац        

 • D.

  Нөлөө бүхий хувь хүн  

 • E.

  Олон улсын төрийн бус байгууллага

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 52-р даалгавар

Олон улсын төрийн бус байгууллагын төлөөлөл болсон олон улсын харилцааны улс бус оролцогчийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Далай лам     

 • B.

  Тоёота корпораци    

 • C.

  НҮБ

 • D.

  “Эмнэсти интернэйшнл”

 • E.

  ЮНЕСКО

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 53-р даалгавар

АСЕАН-ны Бүсийн чуулгын (АРФ) гишүүн орныг тэмдэглэнэ үү.                    

 • A.

  Турк

 • B.

  ОХУ

 • C.

  Монгол

 • D.

  Казахстан

 • E.

  Иран  

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 54-р даалгавар

“АНУ, Япон, Европын холбоо, Энэтхэг, БНСУ, Турк зэрэг өрнө, дорнын улс, холбоотой гуравдагч хөршийн бодлогын хүрээнд түншлэлийн харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх болно.” гэж Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалд заажээ. Монгол улс яагаад “Гуравдагч хөрш”-ийн бодлогыг хэрэгжүүлэх болсон бэ?      

 • A.

  Монгол улс зөвхөн БНХАУ-ын хамааралд бус дээрх улсуудын нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

 • B.

  Монгол улс зөвхөн хоёр хөршийн хамааралд бус тэдний нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

 • C.

  Монгол улс Азийн бүсийн  хамааралд бус Америк, Европын нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

 • D.

  Монгол улс зөвхөн ОХУ-ын хамааралд бус дээрх улсуудын нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

 • E.

  Монгол улс зөвхөн Буриад, Өвөр Монголын хамааралд бус тэдний нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 55-р даалгавар

Үзэл санаа, үнэт зүйл, уламжлал, зан заншилд суурилан явуулж байгаа зөөлөн хүчний бодлогын чиглэлийг тэмдэглэнэ үү.  

 • A.

   Соёлын дипломат ажиллагаа        

 • B.

  Эдийн засгийн дипломат ажиллагаа

 • C.

  Хүмүүнлэгийн дипломат ажиллагаа  

 • D.

  Цахим дипломат ажиллагаа

 • E.

  Улс төрийн дипломат ажиллагаа

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 55-р даалгавар

Үзэл санаа, үнэт зүйл, уламжлал, зан заншилд суурилан явуулж байгаа зөөлөн хүчний бодлогын чиглэлийг тэмдэглэнэ үү.  

 • A.

  Хүмүүнлэгийн дипломат ажиллагаа         

 • B.

  Эдийн засгийн дипломат ажиллагаа

 • C.

  Соёлын дипломат ажиллагаа        

 • D.

  Цахим дипломат ажиллагаа

 • E.

  Улс төрийн дипломат ажиллагаа

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 56-р даалгавар

Доорх ойлголтуудад үндэслэсэн зөв бодомжийг тэмдэглэнэ үү.                    

Зөөлөн хүч гэдэг нь бусад улсын сэтгэлийг өөртөө татах замаар бусдад нөлөөлөх чадвар, үйл ажиллагаа

Хатуу хүч гэдэг нь улс төр, эдийн засгийн чадавхдаа дулдуйдан хүчээр түрий барих бодлого

Ухаалаг хүч гэдэг нь өөрт байгаа бүх боломжоо тэнцвэртэй хэрэглэх чадвар, үйл ажиллагаа

 • A.

  Зөөлөн хүчний бодлого бол хатуу ба ухаалаг хүчийг зөрчилдүүлэх зарчим, арга зүйд суурилна.

 • B.

  Хатуу хүчний бодлого бол ухаалаг ба зөөлөн хүчийг хослуулах зарчим, арга зүйд суурилна.

 • C.

  Ухаалаг хүчний бодлого бол зөөлөн хүчийг хатуу хүчний бодлогод захируулах зарчим, арга зүйд суурилна.

 • D.

  Зөөлөн хүчний бодлого бол  ухаалаг хүчийг хатуу хүчний бодлогод захируулах зарчим, арга зүйд суурилна.

 • E.

  Ухаалаг хүчний бодлого бол хатуу ба зөөлөн хүчийг хослуулах зарчим, арга зүйд суурилна

Нийт: 226