Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 25-р даалгавар

Гүйлгээнд байх мөнгөний хэмжээг өсгөх нь яагаад нийт эрэлтийг нэмэгдүүлдэг вэ?

 • A.

  Мөнгөний хумих бодлогыг явуулснаар нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх чухал нөхцөл бүрдэнэ

 • B.

  Мөнгөний хатуу бодлогыг явуулснаар нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх чухал нөхцөл бүрдэнэ

 • C.

  Мөнгөний тэлэх бодлогыг явуулснаар нийт эрэлтийг бууруулах чухал нөхцөл бүрдэнэ

 • D.

  Мөнгөний тэлэх бодлогыг явуулснаар нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх чухал нөхцөл бүрдэнэ

 • E.

  Мөнгөний тэлэх бодлогыг явуулснаар нийт эрэлтийг тогтворжуулах чухал нөхцөл бүрдэнэ

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 26-р даалгавар

Экспорт импортын зөрүүг ................... гэнэ. Цэгийн оронд тохирох өгөгдлийг нөхнө үү.

 • A.

  Барааны нийт эргэлт

 • B.

  Олон улсын худалдаа

 • C.

  Гадаад худалдааны тэнцэл

 • D.

  Гадаад худалдааны бодлого

 • E.

  Цэвэр экспорт

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 27-р даалгавар

Тухайн улсын иргэдийн амьжиргааны түвшинг илэрхийлдэг үзүүлэлтийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ

 • B.

  Нэг хүнд оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ

 • C.

  Нэрлэсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ

 • D.

  Үндэсний цэвэр бүтээгдэхүүний хэмжээ

 • E.

  Эдийн засгийн бүсүүдийн орлогын хэмжээ

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 28-р даалгавар

Бүх иргэдэд адил тэнцүү боломж олгохыг илэрхийлдэг ардчиллын зарчим аль нь вэ?

 • A.

  Цөөнхийг хүндэтгэх зарчим

 • B.

  Нээлттэй байх зарчим

 • C.

  Хууль дээдлэх зарчим

 • D.

  Шударга байх зарчим

 • E.

  Зөвшилцөлд хүрэх зарчим

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 29-р даалгавар

Монгол улсын засгийн газар чиг үүргийнхээ хүрээнд эрх зүйн ямар акт гаргадаг вэ?

 • A.

  Тогтоол

 • B.

  Захирамж

 • C.

  Хууль

 • D.

  Зарлиг

 • E.

  Тушаал

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 30-р даалгавар

Иргэний нийгмийн түгээмэл шинжүүдэд үл хамаарах өгөгдөл аль нь вэ?

 • A.

  Хүний эрх, эрх чөлөөг эрх үүрэг, хариуцлагын зохист нэгдэлд нь хуулийн хүрээнд хүн бүхэнд адил тэгшээр эдлүүлдэг байх

 • B.

  Эрх мэдлийг зохистой хуваарилан тэнцвэржүүлж, нийгмийн харилцааг  зохицуулах, эрх зүйт төрийг төлөвшүүлэх

 • C.

  Эдийн засгийн чөлөөт өрсөлдөөнийг дэмжин зах зээлийн эрүүл саруул  тогтолцоог хөгжүүлэх

 • D.

  Иргэдийн эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, иргэдийн оролцооны эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулсан орчин бүрдүүлэх

 • E.

  Улс төрийн үзэл төлөвших, шинжлэх ухааны ололт амжилтыг нэвтрүүлэх үйл явцад төрийн зүгээс хатуу хяналт тавих

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 31-р даалгавар

Иргэний нийгмийн төлөвшил эдийн засгийн хүрээнд ямар үйл ажиллагаагаар илрэн явагддаг вэ?

 • A.

  Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн бие даасан байдлыг дэмжих

 • B.

  Олон намын тогтолцоо бүхий ардчилсан сонгуулийн систем бүрэлдэх

 • C.

  Хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх,  үүрэг хариуцлагыг адил тэгш эдлүүлэх

 • D.

  Иргэд хувийн өмчтэй байж, өмчийн олон хэлбэрүүд эрх тэгш хөгжих

 • E.

  Эрх мэдлийг зохистой тэнцвэржүүлэн хуваарилж хуулиар баталгаажуулах

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 32-р даалгавар

Тэгш оролцох сонгуулийн зарчмыг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Сонгуулийн эцсийн үр дүн нь иргэдийн санал хураалтаар шийдэгдэх

 • B.

  Нас хүйс, яс үндэс, мэргэжил, үзэл бодлоос үл шалтгаалан  оролцох

 • C.

  Сонгогч бүр ижил тооны санал гаргах, санал бүр адил жинтэй байх

 • D.

  Чөлөөтэй сонголт хийн саналаа чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой байх

 • E.

  Сонгогч зөвхөн өөрийн сонголтоор саналаа өгөх боломжтой байх

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 33-р даалгавар

Сонгогчдоос хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчийг ялсанд тооцдог сонгуулийн тогтолцоо аль нь вэ?

 • A.

  Хувь тэнцүүлэх

 • B.

  Харьцангуй олонх    

 • C.

  Үнэмлэхүй олонх

 • D.

  Энгийн олонх

 • E.

  Саналыг харгалзах

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 34-р даалгавар

Ардчилсан нийгэмд хэвлэл мэдээллийн гүйцэтгэх чиг үүрэгт хамаарахгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Үзэл суртал номлох

 • B.

  Шүүмжлэл өрнүүлэх

 • C.

  Хяналт тавих

 • D.

  Мэдээлэл олгох

 • E.

  Боловсрол олгох

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 35-р даалгавар

2016 оны судалгаагаар иргэдийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагад итгэх итгэл Монголын үндэсний телевизэд 90 хувь, хувийн телевизэд 78 хувь, FM-радиод 60 хувь гэсэн үнэлгээ өгчээ. Дээрх эх сурвалж ямар асуудлын тухай мэдээлэл вэ?

 • A.

  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад шашны судалгаа хийсэн дүгнэлт

 • B.

  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үйл ажиллагаанд иргэдийн өгсөн төсөөлөл

 • C.

  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад төрийн бус байгууллагуудын хандах байдал

 • D.

  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад төрийн байгууллагуудын хандах байдал

 • E.

  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад иргэдээс өгсөн итгэх итгэлийн судалгаа

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 36-р даалгавар

Г. Алмондын судалснаар эвсэл холбооны шинжтэй бүлгийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтын гол онцлог юу вэ?

 • A.

  Цэрэг арми, сүм хийдийн дор зохион байгуулагдан үүсдэг бүлэг

 • B.

  Тодорхой зохион байгуулалтгүй цугларалт, бослого, үймээн

 • C.

  Гол төлөв яс үндэс, шашин шүтлэг, нас хүйсээрээ нэгддэг бүлэг

 • D.

  Тодорхой зорилго чиглэлтэй зохион байгуулалттай бүлэг

 • E.

  Өөрсдийн эрх ашгийг илэрхийлсэн явцуу, хууль бус үүсдэг бүлэг

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 37-р даалгавар

Хүний эрхэм чанар нь ............... шууд холбоотой байдаг. Цэгийн оронд тохирох утгыг нөхнө үү.

 • A.

  зохион байгуулалттай

 • B.

  эрх ашигтай

 • C.

  хүний эрхтэй

 • D.

  итгэх итгэлтэй

 • E.

  хандах байдалтай

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 38-р даалгавар

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд заасан хүний үнэ цэн, нэр төртэй байх зарчмыг илэрхийлсэн утгыг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Арьс өнгө, хүйс, хэл яриа, шашин шүтлэг, үзэл бодол, нийгмийн гарал, өмч хөрөнгө, зэргээс үл хамааран хэнийг ч ялгаварлаж  болохгүй

 • B.

  Хүний үнэ цэн, нэр төр нь бүх хүмүүс хүн болж төрснийхөө хувьд ижил үнэлэгдэж адил хүндлэл хүлээнэ

 • C.

  Бүх хүн аливаа ялгаваргүйгээр тэгш хүртэх түгээмэл шинж чанартай байх

 • D.

  Иргэний, улс төрийн, нийгэм эдийн засаг, соёлын болон хамтын эрх зэрэг хүний бүх эрхүүд нэгдмэл байна.

 • E.

  Хүний эрх нь орон гэр, сургууль, ажлын байр, зах зэрэг газар бүрт, амьдралын бүхий л хүрээг хамардаг.

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 39-р даалгавар

Иргэний эрх зүйн харилцаа нь ямар бүрдэл хэсгүүдтэй вэ?

 • A.

  хувь хүн, төр, байгууллага

 • B.

  агуулга, хэлбэр

 • C.

  хууль, дүрэм, журам

 • D.

  субъект, объект, агуулга

 • E.

  үйлчилгээ, үйл ажиллагаа

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 40-р даалгавар

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40-р зүйлд зааснаар ажил олгогчийн санаачлагаар хөдөлмөрийн  гэрээг цуцлах үндэслэл аль нь вэ?

 • A.

  Хөдөлмөрийн гэрээнд шууд заасан ноцтой зөрчил гаргасан

 • B.

  Насанд хүрээгүй

 • C.

  Удирдах албан тушаалтантай зөрчилдсөн

 • D.

  Өөрийн хүсэлтээр

 • E.

  Ар гэрт гэнэтийн ажил гарахад

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 41-р даалгавар

Ямар байгууллага Үндсэн хууль зөрчсөн талаар маргааныг шийдвэрлэж, хуульд заасан тодорхой байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр үйл ажиллагаа үндсэн хуульд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьдаг вэ?

 • A.

  Улсын дээд шүүх

 • B.

  Харъяалах байнгын хороо

 • C.

  Захиргааны шүүх

 • D.

  Харъяа яам, тамгын газар

 • E.

  Үндсэн хуулийн цэц

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 42-р даалгавар

Өмчлөх эрхийн эсрэг чиглэсэн нийгэмд аюултай гэмт хэрэгт аль нь орох вэ?

1. Мал хулгайлах

2. Эд хөрөнгийг хувьчлан авах

3. Авто тээврийн хэрэгслийг зөвшөөрөлгүйгээр авч явах

4. Нотариатч, улсын бүртгэгч өмчлөгчийн эрхийг зөрчих

 • A.

  2, 3, 4

 • B.

  1, 2, 3, 4

 • C.

  1, 2, 3

 • D.

  1, 3, 4

 • E.

  1, 2, 4

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 43-р даалгавар

Иргэн С-г ажилдаа явсан хойгуур түүний байшингийн цонхоор Г орж эд зүйлийг нь хулгайлж авсан байна. Г-гийн үйлдлийг хамар хашааны иргэн Ц харсан боловч энэ талаар хэнд ч хэлээгүй.

Ц-гийн үйлдэл эрх зүйн зөрчлийн аль ангилалд орох вэ?

 • A.

  Ёс зүйн

 • B.

  Гэмт хэргийн бус

 • C.

  Гэмт хэргийн

 • D.

  Хуулийн хүрээний

 • E.

  Хуулийн бус хүрээний

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 44-р даалгавар

Иргэн С-г ажилдаа явсан хойгуур түүний байшингийн цонхоор Г орж эд зүйлийг нь хулгайлж авсан байна. Г-гийн үйлдлийг хамар хашааны иргэн Ц харсан боловч энэ талаар хэнд ч хэлээгүй.

Иргэн Г-гийн үйлдэл эрх зүйн зөрчлийн аль ангилалд орох вэ? Ямар хуулийн хүрээнд шийдэгдэх вэ? Доорх өгөгдлийг харгалзах утгатай нь зөв тохируулна уу.

Эрх зүйн зөрчлийн ангилал

Хууль

A

Гэмт хэргийн

1

Эрүүгийн

B

Гэмт хэргийн бус

2

Иргэний

C

Ёс зүйн

3

Захиргааны хэргийн

D

Хуулийн

4

Хөдөлмөрийн

 • A.

  a2

 • B.

  a1

 • C.

  b1

 • D.

  c4

 • E.

  d3

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 45-р даалгавар

Иргэн Б 2018 онд газар авсан боловч газраа ашиглалгүй 1 жил болжээ. Жилийн дараа газраа эргэхээр очиход нь иргэн Г газар дээр нь хашаа байшин барьсан байв. Иргэн Г-д дүүргийн засаг даргын 2018 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 274 дугаар захирамжаар газар олгосон баримт бичиг байв. Харин иргэн Б-д дүүргийн засаг даргын 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 109 дүгээр захирамж байв. Иргэн Б захиргааны хэргийн шүүхэд хандан гомдол гаргажээ.

            Энэ тохиолдолд Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 12-т “Монгол улсын иргэн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй” гэсэн заалтын дагуу Захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг шүүх бус дээд шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтан явуулжээ.

Захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч “хэргийн оролцогч” гэсэн субьектэд аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A.

  Хуулийн этгээд

 • B.

  Гомдол гаргаж буй иргэн

 • C.

  Гуравдагч этгээд

 • D.

  Гэрч

 • E.

  Хариуцагч

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 46-р даалгавар

Иргэн Б 2018 онд газар авсан боловч газраа ашиглалгүй 1 жил болжээ. Жилийн дараа газраа эргэхээр очиход нь иргэн Г газар дээр нь хашаа байшин барьсан байв. Иргэн Г-д дүүргийн засаг даргын 2018 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 274 дугаар захирамжаар газар олгосон баримт бичиг байв. Харин иргэн Б-д дүүргийн засаг даргын 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 109 дүгээр захирамж байв. Иргэн Б захиргааны хэргийн шүүхэд хандан гомдол гаргажээ.

            Энэ тохиолдолд Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 12-т “Монгол улсын иргэн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй” гэсэн заалтын дагуу Захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг шүүх бус дээд шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтан явуулжээ.

Гомдлыг хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий захиргааны байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг иргэн Б эс зөвшөөрч захиргааны хэргийн шүүхэд 30 хоногийн дотор нэхэмжлэл гаргах болжээ. Иргэн Б нэхэмжлэлдээ юуг тусгах вэ? Зөвийг олно уу?

1

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт, эсхүл чөлөөлөгдөх хүсэлт, түүнийг нотлох баримт

2

Өмгөөлөгчийн мэдээлэл

3

Хавсаргасан баримт бичгийн жагсаалт

 

 • A.

  1, 3

 • B.

  2, 3

 • C.

  1, 2

 • D.

  1

 • E.

  3

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 47-р даалгавар

Де-юре гэдэг олон улсын хэллэг нь ямар утгыг илэрхийлдэг вэ?

 • A.

  Соёл урлагийн ойлголтоор тухайн улсыг хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

 • B.

  Эрх зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн бус хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

 • C.

  Ёс зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн бус хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

 • D.

  Ёс зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн  хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

 • E.

  Эрх зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 48-р даалгавар

Өөрийн ойрын хүрээлэлдээ ялангуяа хөрш улсууд, бүс нутагтаа баттай нөлөөлдөг, голчлон тогтвортой эдийн засгийн хөгжилтэй улсыг олон улсын харилцааны “улс” оролцогчийн аль ангилалд хамруулдаг вэ?

 

 • A.

  Хөрш орон

 • B.

  Их гүрэн

 • C.

  Бага улс

 • D.

  Дунд улс

 • E.

  Хаант улс

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 49-р даалгавар

НҮБ-ын энх тайвны элч, охидын боловсролын төлөө тэмцэгч Малала Юсуфзай интернетэд блог хөтөлж үе тэнгийнхэндээ төдийгүй дэлхий нийтэд мэдээлэл түгээжээ. Малала охин олон улсын харилцаанд хэрхэн оролцож байна вэ?

 • A.

  Урлагийн чиглэлээр эзэмшсэн мэргэжил, туршлагаасаа хуваалцан хамтран ажиллаж үр дүнд хүрсэн.

 • B.

  Шашны чиглэлээр эзэмшсэн мэргэжил, туршлагаасаа хуваалцан хамтран ажиллаж үр дүнд хүрсэн.

 • C.

  Боловсрол, хүмүүнлэгийн чиглэлээр үнэн зөв мэдээлэл дамжуулж  шударга бус үйл ажиллагааг илчилсэн

 • D.

  Төрийн бус байгууллагын чиглэлээр эзэмшсэн мэргэжил, туршлагаасаа  хуваалцан хамтран ажиллаж үр дүнд хүрсэн.

 • E.

  Хувийн эрх ашгийн үүднээс үнэн зөв мэдээлэл дамжуулж  шударга бус үйл ажиллагааг илчилсэн

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 50-р даалгавар

Монгол улсын олон улсын хамтын нийгэмлэг дэх оролцооны прагматик байх бодлогын үндсэн илрэлийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Олон оронтой, олон хэлбэрийн харилцаа явуулах

 • B.

  Нөөц бололцоогоо бүрэн дайчлан зохион байгуулах

 • C.

  Олон оронтой, цөөн хэлбэрийн харилцаа явуулах

 • D.

  Шат дарааллыг эрхэмлэн том орнуудын сонирхлыг тэнцвэржүүлэх

 • E.

  Үндэсний ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилтуудыг хэрэгжүүлэх

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 51-р даалгавар

“Хил хязгааргүй эмч нар”, “Эмнэсти Интернэйшнл” зэрэг байгууллагууд нь олон улсын харилцааны улс бус оролцогчийн аль ангилалд хамаарах вэ?

 • A.

  Нөлөө бүхий хувь хүн

 • B.

  Олон улсын байгууллага

 • C.

  Үндэстэн дамнасан корпорац

 • D.

  Олон улсын төрийн бус байгууллага

 • E.

  Олон улсын хэвлэл мэдээллийн сүлжээ

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 52-р даалгавар

Олон улсын байгууллагын төлөөлөл болсон олон улсын харилцааны улс бус оролцогчийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  НҮБ

 • B.

  Тоёота корпораци

 • C.

  “Эмнэсти интернэйшнл”

 • D.

  Далай лам

 • E.

  Жихад бүлэглэл

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 53-р даалгавар

АСЕАН-ны Бүсийн чуулгын (АРФ) гишүүн орныг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Иран

 • B.

  ОХУ

 • C.

  Турк

 • D.

  Казахстан

 • E.

  Монгол

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 54-р даалгавар

“Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын заалтыг үндэс болгон эдийн засгийн аюулгүй байдлыг бүх талаар хангахыг эрмэлзэж, аль нэг улсаас хараат байдалд орохоос сэрэмжлэнэ” гэж үзэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол улс яагаад “Гуравдагч хөрш”-ийн бодлогыг хэрэгжүүлэх болсон бэ?

 • A.

  Монгол улс зөвхөн БНХАУ-ын хамааралд бус дээрх улсуудын нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

 • B.

  Монгол улс Азийн бүсийн  хамааралд бус Америк, Европын нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

 • C.

  Монгол улс зөвхөн ОХУ-ын хамааралд бус дээрх улсуудын нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

 • D.

  Монгол улс зөвхөн хоёр хөршийн хамааралд бус тэдний нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

 • E.

  Монгол улс зөвхөн Буриад, Өвөр Монголын хамааралд бус тэдний нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 55-р даалгавар

Үзэл санаа, үнэт зүйл, уламжлал, зан заншилд суурилан явуулж байгаа зөөлөн хүчний бодлогын чиглэлийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Хүмүүнлэгийн дипломат ажиллагаа

 • B.

  Эдийн засгийн дипломат ажиллагаа

 • C.

  Соёлын дипломат ажиллагаа

 • D.

  Цахим дипломат ажиллагаа

 • E.

  Улс төрийн дипломат ажиллагаа

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 56-р даалгавар

Доорх ойлголтуудад үндэслэсэн зөв бодомжийг тэмдэглэнэ үү.        

Зөөлөн хүч гэдэг нь бусад улсын сэтгэлийг өөртөө татах замаар бусдад нөлөөлөх чадвар

Гуравдагч хөршийн бодлого нь хоёр хөршийн нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилготой

Ухаалаг хүч гэдэг нь өөрт байгаа бүх боломжоо тэнцвэртэй хэрэглэх чадвар, үйл ажиллагаа

     

 

 • A.

  Гуравдагч хөршийн  бодлого бол зөөлөн ба ухаалаг хүчийг үл харгалзах  зарчим, арга зүйд суурилна.

 • B.

  Гуравдагч хөршийн бодлого бол ухаалаг ба зөөлөн хүчийг хослуулах зарчим, арга зүйд суурилна.

 • C.

  Зөөлөн хүчний бодлого бол ухаалаг ба гуравдагч хүчийг хослуулах зарчим, арга зүйд суурилна.

 • D.

  Ухаалаг хүчний бодлого бол  зөөлөн хүчийг гуравдагч хүчний бодлогод захируулах зарчим, арга зүйд суурилна.

 • E.

  Зөөлөн хүчний бодлого бол  ухаалаг хүчийг хатуу хүчний бодлогод захируулах зарчим, арга зүйд суурилна.

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 1-р даалгавар

Хүмүүс хэрэгцээгээ хангах, зөрчил маргаан, эмх замбараагүй байдалд хүргэхгүйн тулд үүргээ хуваарилан, зохион байгуулалтад орж, хянаж зохицуулах замаар амьдарч буй хамтын амьдралын хэлбэр бол.................. юм. Цэгийн оронд тохирох утгыг нөхнө үү.

 • A.

  Нийгэм

 • B.

  Нийгмийн бүтэц

 • C.

  Нийгмийн байр суурь

 • D.

  Нийгмийн үүрэг

 • E.

  Нийгмийн институт

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 2-р даалгавар

Анги танхимдаа дүрсгүйтэхгүй байх, даалгаврыг нягт нямбай гүйцэтгэх, сургуулийн дэг журмыг баримтлах зэрэг замаар хүүхэд нийгэмшиж байдаг. Энэ нь нийгэмшилтийн аль агентад хамаарах вэ?

 • A.

  Үе тэнгийнхэн

 • B.

  Гэр бүл

 • C.

  Сургууль

 • D.

  Хэвлэл мэдээлэл

 • E.

  Ажлын байр

Оноо-3 Минут-0
C хувилбарын 3-р даалгавар

Доорх ойлголтуудыг тодорхойлолттой нь зөв харгалзуулна уу.

a

Нийгмийн гажуудал

(девиаци)

1

Нийгмийн хэм хэмжээ, хүлээлтэд нийцэх төлөвийг хэлнэ.

b

Аялдах үйлдэл (конформист)

2

Гажуудлыг арилгах үүднээс нийгмийн гишүүдийн зүгээс гажуудагчийг шийтгэх, засан хүмүүжүүлэх зэрэг хэлбэрээр авч буй арга хэмжээнүүдийн цогц юм.

c

Нийгмийн хяналт

 

3

Нийгэм, нийгмийн бүлгийн олонх гишүүдийн хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, хүлээлттэй үл нийцэх төлөвийг хэлнэ.

 • A.

  a1, b2, c3

 • B.

  a1, b3, c2

 • C.

  a3, b2, c1

 • D.

  a3, b1, c2

 • E.

  a2, b3, c1       

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 4-р даалгавар

Чанарын судалгааны аргын онцлогийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Математик статистикийн аргуудаар шинжилгээ хийнэ

 • B.

  Хэмжилтийг мэдээлэл цуглуулахаас өмнө хийж стандартчлана

 • C.

  Цөөн тооны хувьсагч хоорондын хамаарлыг шалгахыг зорино

 • D.

  Стандартчлагдсан загварын дагуу үр дүнг бичнэ

 • E.

  Задгай мэдээллээс ерөнхий сэдэв, нотолгоог олж авахад дүн шинжилгээ хийнэ

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 5-р даалгавар

XX зуунд Монгол улсын хүн ам 647.5 мянгаас 2373.5 мянга болж бараг 4 дахин өссөн нь нийгмийн ямар үзэгдэлтэй холбоотой вэ?

 • A.

  Нийгмийн өөрчлөлт

 • B.

  Нийгмийн давхраажилт

 • C.

  Нийгмийн гажуудал

 • D.

  Нийгмийн судалгаа

 • E.

  Нийгмийн бүтэц

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 6-р даалгавар

Эдийн засгийн баялаг, нэр хүнд, эрх мэдэлд хүрэх адил бус боломж, нөхцлийг  нийгмийн ямар ойлголтоор илэрхийлдэг вэ?

 • A.

  Нийгмийн нийтлэг

 • B.

  Нийгмийн давхраажилт

 • C.

  Тэгш бус байдал

 • D.

  Нийгмийн ялгарал   

 • E.

  Нийгмийн давхраа

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 7-р даалгавар

“Тун бага хувийг эзэлдэг ч нийгмийн баялгийн дийлэнх хэсгийг эзэмшдэг. Нийгмийн байр суурь нь үе залгамжилдаг” энэ шинжүүд нийгмийн ямар ангид хамаарах вэ?

 • A.

  Дээдийн доод

 • B.

  Дээдийн дээд

 • C.

  Дундын дээд

 • D.

  Дундын дунд

 • E.

  Ажилчин анги

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 8-р даалгавар

Нийгмийн давхраажилтыг судлах шүүмжлэлт онолын гол хандлагыг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Бүх нийгэмд байр суурийн нэр хүндээс хамаарсан шатлал оршин байдаг.

 • B.

  Нэр хүнд, ажил мэргэжлийн байр суурийн ялгарал бол нийгмийн давхраажилтийн суурь шалтгаан мөн

 • C.

  Нийгмийн давхраажилт бол уламжлал, тогтсон байдлаас шалтгаалан өөрөө жам ёсоор оршин тогтнодог үзэгдэл мөн

 • D.

  Өмч болон эрх мэдлийн ялгарал байх бөгөөд төр нь ноёрхогч ангийн эрх ашгийг хэрэгжүүлэхэд үйлчилж байдаг

 • E.

  Хөдөлмөрийн хуваарь нийгмийн зохион байгуулалтын үндэс болохын зэрэгцээ тэгш бус байдалд хүрэх үндсэн шалтгаан мөн

Нийт: 226