Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 13-р даалгавар

 • A.

  75

 • B.

  0.5

 • C.

  6

 • D.

  4

 • E.

  48

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 14-р даалгавар

 • A.

  -b

 • B.

 • C.

  b

 • D.

  a

 • E.

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 15-р даалгавар

 шулуунтай перпендикуляр бөгөөд координатын эхийг дайрсан шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй.                                                                                         

 • A.

  y=\frac{1}{3}x+1

 • B.

  y=3x

 • C.

  y=\frac{1}{3}x

 • D.

  y=-3x

 • E.

  y=-\frac{1}{3}x

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 16-р даалгавар

 • A.

  2 шийдтэй

 • B.

  1 шийдтэй

 • C.

  шийдгүй

 • D.

  3 шийдтэй

 • E.

  хязгааргүй олон шийдтэй

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 17-р даалгавар

 • A.

  sinx\leq cosx

 • B.

  sinx> cosx

 • C.

  sinx< cosx

 • D.

  sinx\geq cosx

 • E.

  sinx=cosx

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 18-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 19-р даалгавар

 • A.

  2

 • B.

  3

 • C.

  -1

 • D.

  0

 • E.

  -3

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 20-р даалгавар

 • A.

  x=3.5

 • B.

  x=-2

 • C.

  x=-0.5

 • D.

  x=1.5

 • E.

  x=3

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 21-р даалгавар

 • A.

  25

 • B.

  21

 • C.

  22

 • D.

  33

 • E.

  30

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 22-р даалгавар

1, 2, 3, 4, 5 гэсэн дугаартай таван карт хэрэглэн цифрүүд нь өсөх гурван оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ?                                                                                         

 • A.

  8

 • B.

  15

 • C.

  6

 • D.

  9

 • E.

  10

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 23-р даалгавар

 • A.

  10

 • B.

  2\sqrt{5}

 • C.

  5

 • D.

  25

 • E.

  20

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 24-р даалгавар

Дугуйг өнцгүүд нь арифметик прогресс үүсгэдэг байхаар таван секторт хуваажээ. Хэрэв хамгийн том секторын өнцөг нь хамгийн бага секторын өнцгөөс 5 дахин их бол хамгийн том секторын өнцгийг ол.                                                                        

 • A.

  24^{\circ}

 • B.

  120^{\circ}

 • C.

  72^{\circ}

 • D.

  180^{\circ}

 • E.

  96^{\circ}

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 25-р даалгавар

 • A.

  3:1

 • B.

  6:7

 • C.

  1:5

 • D.

  6:1

 • E.

  6:5

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 26-р даалгавар

 • A.

  төвийн тэгш хэм

 • B.

  гомотет

 • C.

  тэнхлэгийн тэгш хэм

 • D.

  параллел зөөлт

 • E.

  эргүүлэлт

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 27-р даалгавар

 • A.

  -1

 • B.

  1

 • C.

  2

 • D.

  3

 • E.

  \frac{ 1}{3}

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 28-р даалгавар

 • A.

  0

 • B.

  6

 • C.

  3

 • D.

  -1

 • E.

  5

   

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 29-р даалгавар

 • A.

  8

 • B.

  1

 • C.

  2

 • D.

  2-

 • E.

  -4

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 30-р даалгавар

 • A.

  4

 • B.

  2

 • C.

  3

 • D.

  5

 • E.

  -2

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 31-р даалгавар

 • A.

  (1;3)

 • B.

  (12;11)

 • C.

  (6;8)

 • D.

  (13;15)

 • E.

  (8;10)

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 32-р даалгавар

20 сурагч нэгэн геометрийн бодлого боджээ. Тэдний зарцуулсан хугацааг бүлэглэсэн давтамжийн хүснэгтээр харуулав. Сурагчдын уг бодлогыг бодсон хугацааны арифметик дунджийг, интервалын дунджийг нь ашиглан тооцоолоорой.                                                                   

Хугацаа(минут)

1-5

6-8

9-11

Давтамж

6

10

4

 • A.

  6.4

 • B.

  5.1

 • C.

  7

 • D.

  5.7

 • E.

  7.75

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 33-р даалгавар

 • A.

  \frac{7}{10}

 • B.

  \frac{7}{50}

 • C.

  \frac{13}{50}

 • D.

  \frac{9}{25}

 • E.

  \frac{19}{50}

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 34-р даалгавар

 • A.

  16\pi

 • B.

  0

 • C.

  32\pi

 • D.

  8\pi

 • E.

  48\pi

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 35-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 36-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Нийт: 144