Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 9-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 10-р даалгавар

 • A.

  27

 • B.

  3

 • C.

 • D.

  9

 • E.

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 11-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 12-р даалгавар

 • A.

 • B.

  \left [ 0;3 \right ]

 • C.

  \left [ 0;1 \right ]

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 13-р даалгавар

 • A.

  4

 • B.

  0.5

 • C.

  6

 • D.

  2

 • E.

  3

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 14-р даалгавар

 • A.

  a

 • B.

  a\sqrt{2}

 • C.

  -a

 • D.

  b

 • E.

  \sqrt{ab}

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 15-р даалгавар

шулуунтай перпендикуляр бөгөөд координатын эхийг дайрсан шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй.                                                                                         

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 16-р даалгавар

 • A.

  3 шийдтэй

 • B.

  1 шийдтэй

 • C.

  2 шийдтэй

 • D.

  шийдгүй

 • E.

  хязгааргүй олон шийдтэй

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 17-р даалгавар

 • A.

  sinx< cosx

 • B.

  sinx\leq cosx

 • C.

  sinx> cosx

 • D.

  sinx\geq cosx

 • E.

  sinx=cosx

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 18-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 19-р даалгавар

 • A.

  3

 • B.

  2

 • C.

  -1

 • D.

  0

 • E.

  -2

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 20-р даалгавар

 • A.

  x=3

 • B.

  x=-4

 • C.

  x=-1

 • D.

  x=6

 • E.

  x=7

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 21-р даалгавар

 • A.

  23

 • B.

  17

 • C.

  14

 • D.

  33

 • E.

  24

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 22-р даалгавар

4, 5, 6, 7, 8 гэсэн дугаартай таван карт хэрэглэн цифрүүд нь өсөх гурван оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ?                                                                                         

 • A.

  8

 • B.

  15

 • C.

  6

 • D.

  9

 • E.

  10

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 23-р даалгавар

 • A.

  9

 • B.

 • C.

  3

 • D.

  6

 • E.

  12

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 24-р даалгавар

Дугуйг өнцгүүд нь арифметик прогресс үүсгэдэг байхаар дөрвөн секторт хуваажээ. Хэрэв хамгийн том секторын өнцөг нь хамгийн бага секторын өнцгөөс 4 дахин их бол хамгийн том секторын өнцгийг ол.                                                                        

 • A.

  72^{\circ}​​​​​​​

 • B.

  36^{\circ}

 • C.

  144^{\circ}

 • D.

  180^{\circ}​​​​​​​

 • E.

  ​​​​​​​108^{\circ}

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 25-р даалгавар

 • A.

  4:5

 • B.

  5:6

 • C.

  5:1

 • D.

  6:1

 • E.

  1:2

Оноо-3 Минут-0
C хувилбарын 26-р даалгавар

 • A.

  эргүүлэлт

 • B.

  гомотет

 • C.

  тэнхлэгийн тэгш хэм

 • D.

  төвийн тэгш хэм

 • E.

  параллел зөөлт

Оноо-3 Минут-0
C хувилбарын 27-р даалгавар

 • A.

  \frac{1}{3}

 • B.

  -1

 • C.

  2

 • D.

  3

 • E.

  1

Оноо-3 Минут-0
C хувилбарын 28-р даалгавар

 • A.

  3

 • B.

  6

 • C.

  4

 • D.

  -1

 • E.

  5

Оноо-3 Минут-0
C хувилбарын 29-р даалгавар

 • A.

  2

 • B.

  1

 • C.

  8

 • D.

  4

 • E.

  -4

Оноо-3 Минут-0
C хувилбарын 30-р даалгавар

 • A.

  3

 • B.

  4

 • C.

  1

 • D.

  2

 • E.

  -2

Оноо-3 Минут-0
C хувилбарын 31-р даалгавар

 • A.

  (12;14)

 • B.

  (1;3)

 • C.

  (6;8)

 • D.

  (13;17)

 • E.

  (8;10)

Оноо-3 Минут-0
C хувилбарын 32-р даалгавар

20 сурагч нэгэн геометрийн бодлого боджээ. Тэдний зарцуулсан хугацааг бүлэглэсэн давтамжийн хүснэгтээр харуулав. Сурагчдын уг бодлогыг бодсон хугацааны арифметик дунджийг, интервалын дунджийг нь ашиглан тооцоолоорой. 

                                        

Хугацаа(минут)

2-6

7-9

10-12

Давтамж

6

10

       4

                         

 • A.

  7

 • B.

  6.1

 • C.

  7.1

 • D.

  8.7

 • E.

  7.4

Оноо-3 Минут-0
C хувилбарын 33-р даалгавар

 • A.

  \frac{2}{9}

 • B.

  \frac{39}{45}

 • C.

  \frac{8}{45}

 • D.

  \frac{16}{45}

 • E.

  \frac{14}{45}

Оноо-3 Минут-0
C хувилбарын 34-р даалгавар

 • A.

  0

 • B.

  108\pi

 • C.

  144\pi

 • D.

  64\pi

 • E.

  48\pi

Оноо-3 Минут-0
C хувилбарын 35-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-0
C хувилбарын 36-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 1-р даалгавар

 • A.

  \frac{1}{4}

 • B.

  1

 • C.

  2

 • D.

  \frac{1}{7}

 • E.

  \frac{1}{8}

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 2-р даалгавар

 • A.

  (3;1)

 • B.

  (3;-1)

 • C.

  (-1;3)

 • D.

  (1;3)

 • E.

  (-1;-3)

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 3-р даалгавар

Хоккейн багийн 15 тоглогчийн авсан оноог дор харуулсан бол тоглогчдын онооны моодыг ол.                                                                                                                 

1,0,2,4,0,1,1,1,2,5,3,0,4,0,2

 • A.

  1

 • B.

  1 ба 2

 • C.

  2

 • D.

  0

 • E.

  0 ба 1

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 4-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 5-р даалгавар

 • A.

  a-b

 • B.

  b-a

 • C.

  b+a

 • D.

  \frac{1}{b+a}

 • E.

  \frac{1}{b-a}

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 6-р даалгавар

Зурагт дүрслэгдсэн олонлогийн будагдсан хэсгийг тодорхойл.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 7-р даалгавар

 • A.

  20

 • B.

  11

 • C.

  12

 • D.

  29

 • E.

  13

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 8-р даалгавар

 • A.

  10

 • B.

  7

 • C.

  -10

 • D.

  9

 • E.

  0

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 9-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 10-р даалгавар

 • A.

 • B.

  2

 • C.

 • D.

  4

 • E.

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 11-р даалгавар

 • A.

  \frac{1}{a}\leq -b

 • B.

  \frac{1}{a}> -b

 • C.

  \frac{1}{a}< -b

 • D.

  \frac{1}{a}=-b

 • E.

  \frac{1}{a }\geq -b

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 12-р даалгавар

функцийн дүрийг (функцийн авч болох утгуудын олонлог) олоорой.    

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Нийт: 144