Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 5-р даалгавар

 • A.

  a-b

 • B.

  b-a

 • C.

  b+a

 • D.

  \frac{1}{b+a}

 • E.

  \frac{1}{b-a}

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 6-р даалгавар

Зурагт дүрслэгдсэн олонлогийн будагдсан хэсгийг тодорхойл.      

                   

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 7-р даалгавар

 • A.

  29

 • B.

  11

 • C.

  12

 • D.

  20

 • E.

  13

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 8-р даалгавар

 • A.

  -5

 • B.

  -4

 • C.

  1

 • D.

  5

 • E.

  4

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 9-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 10-р даалгавар

 • A.

  3

 • B.

  9

 • C.

 • D.

  27

 • E.

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 11-р даалгавар

 • A.

  \frac{1}{a}=-b

 • B.

  \frac{1}{a}> -b

 • C.

  \frac{1}{a}\leq -b

 • D.

  \frac{1}{a}< -b

 • E.

  \frac{1}{a}\geq -b

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 12-р даалгавар

 • A.

  \left [ 0;1 \right ]

 • B.

 • C.

  \left [ 0;3 \right ]

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 13-р даалгавар

 • A.

  48

 • B.

  0.5

 • C.

  6

 • D.

  75

 • E.

  4

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 14-р даалгавар

 • A.

  a

 • B.

  a\sqrt{2}

 • C.

  -a

 • D.

  b

 • E.

  \sqrt{ab}

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 15-р даалгавар

шулуунтай перпендикуляр бөгөөд координатын эхийг дайрсан шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй

 • A.

  y=-3x

 • B.

  y=3x

 • C.

  y=\frac{1}{3}x

 • D.

  y=\frac{1}{3}x+1

 • E.

  y=-\frac{1}{3}x

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 16-р даалгавар

 • A.

  3 шийдтэй

 • B.

  1 шийдтэй

 • C.

  2 шийдтэй

 • D.

  шийдгүй

 • E.

  хязгааргүй олон шийдтэй

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 17-р даалгавар

 • A.

  sin x < cos x

 • B.

  sin x\leq cos x

 • C.

  sinx > cosx

 • D.

  sinx\geq cosx

 • E.

  sinx=cosx

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 18-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 19-р даалгавар

 • A.

  0

 • B.

  2

 • C.

  -1

 • D.

  3

 • E.

  -3

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 20-р даалгавар

 • A.

  x=-1

 • B.

  x=-4

 • C.

  x=6

 • D.

  x=3

 • E.

  x=7

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 21-р даалгавар

 • A.

  21

 • B.

  25

 • C.

  22

 • D.

  33

 • E.

  30

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 22-р даалгавар

4, 5, 6, 7, 8 гэсэн дугаартай таван карт хэрэглэн цифрүүд нь өсөх гурван оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ?                                                                                         

 • A.

  9

 • B.

  15

 • C.

  6

 • D.

  10

 • E.

  8

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 23-р даалгавар

 • A.

  10

 • B.

  2\sqrt{5}

 • C.

  5

 • D.

  25

 • E.

  20

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 24-р даалгавар

Дугуйг өнцгүүд нь арифметик прогресс үүсгэдэг байхаар дөрвөн секторт хуваажээ. Хэрэв хамгийн том секторын өнцөг нь хамгийн бага секторын өнцгөөс 4 дахин их бол хамгийн том секторын өнцгийг ол.                                                                         

 • A.

  108^{\circ}

 • B.

  36^{\circ}

 • C.

  72^{\circ}

 • D.

  180^{\circ}

 • E.

  144^{\circ}

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 25-р даалгавар

 • A.

  3:1

 • B.

  6:7

 • C.

  1:5

 • D.

  6:1

 • E.

  6:5

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 26-р даалгавар

 • A.

  эргүүлэлт

 • B.

  гомотет

 • C.

  тэнхлэгийн тэгш хэм

 • D.

  төвийн тэгш хэм

 • E.

  параллел зөөлт

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 27-р даалгавар

 • A.

  \frac{1}{3}

 • B.

  1

 • C.

  2

 • D.

  3

 • E.

  -1

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 28-р даалгавар

 • A.

  4

 • B.

  6

 • C.

  3

 • D.

  -1

 • E.

  5

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 29-р даалгавар

 • A.

  -2

 • B.

  1

 • C.

  8

 • D.

  2

 • E.

  -4

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 30-р даалгавар

 • A.

  4

 • B.

  1

 • C.

  3

 • D.

  2

 • E.

  -2

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 31-р даалгавар

 • A.

  (8;10)

 • B.

  (1;3)

 • C.

  (6;8)

 • D.

  (13;15)

 • E.

  (12;11)

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 32-р даалгавар

20 сурагч нэгэн геометрийн бодлого боджээ. Тэдний зарцуулсан хугацааг бүлэглэсэн давтамжийн хүснэгтээр харуулав. Сурагчдын уг бодлогыг бодсон хугацааны арифметик дунджийг, интервалын дунджийг нь ашиглан тооцоолоорой.         

Хугацаа(минут)

2-6

7-9

10-12

Давтамж

6

10

4

                                                         

 • A.

  7.4

 • B.

  6.1

 • C.

  7.1

 • D.

  8.7

 • E.

  7

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 33-р даалгавар

 • A.

  \frac{9}{25}

 • B.

  \frac{7}{50}

 • C.

  \frac{13}{50}

 • D.

  \frac{19}{50}

 • E.

  \frac{7}{10}

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 34-р даалгавар

 • A.

  48\pi

 • B.

  0

 • C.

  144\pi

 • D.

  64\pi

 • E.

  108\pi

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 35-р даалгавар

 • A.

  \frac{2\vec{a}+\vec{b}}{6}

 • B.

  \frac{2\vec{a}+\vec{b}}{3}

 • C.

  \frac{\vec{a}+\vec{2b}}{3}

 • D.

  \frac{\vec{a}+2\vec{b}}{2}

 • E.

  {\vec{a}+\vec{b}

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 36-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 1-р даалгавар

 • A.

  \frac{1}{3}

 • B.

  1

 • C.

  2

 • D.

  \frac{1}{7}

 • E.

  \frac{1}{6}

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 2-р даалгавар

 • A.

  (-1;3)

 • B.

  (3;-1)

 • C.

  (3;1)

 • D.

  (-3;1)

 • E.

  (-1;-3)

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 3-р даалгавар

Хоккейн багийн 15 тоглогчийн авсан оноог дор харуулсан бол тоглогчдын онооны моодыг ол.   

1,0,2,4,0,1,1,1,2,5,3,0,4,2,2                                                                                                              

 • A.

  0

 • B.

  0 ба 1

 • C.

 • D.

  1 ба 2

 • E.

  1

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 4-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 5-р даалгавар

 • A.

  a-b

 • B.

  b+a

 • C.

  b-a

 • D.

  1

 • E.

  \frac{1}{b-a}

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 6-р даалгавар

Зурагт дүрслэгдсэн олонлогийн будагдсан хэсгийг тодорхойл.                         

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 7-р даалгавар

 • A.

  15

 • B.

  7

 • C.

  9

 • D.

  31

 • E.

  14

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 8-р даалгавар

 • A.

  5

 • B.

  -4

 • C.

  1

 • D.

  -5

 • E.

  4

Нийт: 144